Bronvermelding

Beeld jaarrekening

Pagina

Omschrijving beeld

Fotograaf

Portal

 Duingebied

 Bas Beentjes

Home/ Startpagina

 Tulpen

 Merlin Daleman

Inleiding

 Batavia veerdijk

 Bas Beentjes

Jaarverslag

Programmarekening in een oogopslag

 Wandelend gezin

 Ellen de Vries

Programmaverantwoording

Openbaar bestuur

 Nieuw college PNH

 Marisa Beretta

Bereikbaarheid

 Bushalte R-Net

 Martijn Beekman

Water

 Man kijkt uit over water

 Ellen de Vries

Milieu

 Windmolens op zee

 Merlin Daleman

Ruimte

 Schaap

 Ellen Hinskens

Cultuur en Welzijn

 Man op kanon bij fort

 Kenneth Stamp

Financiën

 Haven

 Ruud Karstens

Paragrafen

Inleiding

 Stapel papieren

 Bart Homburg

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 Golven tegen muur

 Ruud Karstens

Onderhoud kapitaalgoederen

 PNH-vlag Dreef

Financiering

 Euro's op rij

 Hernán Piñera

Bedrijfsvoering

 Exterieur

 Deen van der Meer

Verbonden partijen

 Trekvogels

 Merlin Daleman

Grondbeleid

 Luchtfoto Jaagweg

 Aerovista Luchtfotografie

Provinciale heffingen

 Afsluitdijk

 Merlin Daleman

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Totaaloverzicht per programma van baten en lasten

 Pijl wandelroute

 Jelle van de Kamp

Specificatie algemene dekkingsmiddelen

 Stel op stoeltjes bij het water

 Merlin Daleman

Overzicht van de aanwending van het bedrag van onvoorzien (art 28b)

 Paarse tulpen

 Merlin Daleman

Specificatie van incidentele en structurele baten en lasten (art 28c)

 Fort

 Kenneth Stam

Toelichting op uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (art. 28d)

 Glazen pui

Balans en toelichting

Balans

 Weegschaal

 Deen van Meer

Drempelbedrag schatkistbankieren

 Gekleurde mappen  

 Bart Homburg

Toelichting op de balans

 Asfalteringswerkzaamheden

 Martijn Beekman

Gehanteerde verdeelsleutels en waarderingsgrondslagen (art. 51)

 Vlag bij Dreef

 Bart Homburg

Specificaties met toelichtingen

 Dossiermappen

 Bart Homburg

Staat van het verloop van de overlopende passiva

 Lijnbus

 Merlin Daleman

Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen

 Water met bord

 Bart Homburg

Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden

 Loods

 Ruud Karstens

Investeringskredieten

 Kranen IJmuiden

 Ruud Karstens

Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen

 Tralies

 Kenneth Stamp

Staat van het verloop van de reserves

 Vlaggen in schip

 Ted Jansen

Staat van het verloop van de voorzieningen

 Verkeersborden

 Merlin Daleman

Staat van gewaarborgde leningen en andere garantieverplichtingen

 Herder

Overige specificaties en toelichting

Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren

 Rietmaaien

 Marisa Beretta

EMU-saldo

 Fort bij zonsondergang

 Kenneth Stamp

Overzicht van specifieke uitkeringen (Art. 58)

Inleiding

 Deur

 Kenneth Stamp

SiSa-tabel

 Wilhelminasluis

 Ruud Karstens

Toelichting bij de SiSa-verantwoordingsbijlage

 Bushalte in de zon

 Martijn Beekman

Bijlagen

Bestuur en directie

 Stoel Remkes

 Bart Homburg

Noord-Holland in feiten en cijfers

 Koe

 Kenneth Stamp

Waar zijn we te bereiken

 PNH-logo op shirt

Lijst van Gemeenten

 Wegwijzer

 Merlin Daleman

Bronvermelding

 Wandelschoenen aan hek

 Jelle van de Kamp