Milieu

Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving bevorderen.

Doelenboom

Beleidsdoel 4.1

De milieukwaliteit in Noord-Holland op een acceptabel niveau brengen en houden

Operationele doelen

4.1.1 Provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten maken

4.1.2 (Provinciaal, nationaal, Europees) Milieubeleid realiseren

Beleidsdoel 4.2

Trias energetica toepassen

Operationele doelen

4.2.1 Energiebesparing en lokale opwekking duurzame energie stimuleren

4.2.2 Innovatieve vormen in duurzame energie stimuleren

Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Prioriteit

%

Toelichting

Regievoeren op samengaan RUD NZKG en RUD IJmond (OD 4.1.1)

100

Afsprakenkader opgesteld tussen de provincie, OD NZKG en ODIJ voor verdere intensivering samenwerking. De colleges/raden/Staten worden hierover in eerste kwartaal  van 2016 geïnformeerd.                                                               

Uitvoering geven aan Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel en aan de afspraken in het kader van de milieudialoog IJmond (OD 4.1.2)

75

Uitvoering van maatregelen loopt deels door in 2016 door verlenging van het programma.

Planologische vastlegging aangepaste geluidzone gezoneerde industrieterrein Westpoort en Hoogtij door middel van provinciaal inpassingsplan (OD 4.1.2)

100

Conform.

Richten op faciliteren van de productie van duurzame energie en energiebesparing in het kader van nationale duurzame energie doelstellingen (OD 4.2.1)

100

Conform.

Richten op economische bedrijvigheid rond de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie (offshore wind, biomassa, zon en energiemaatregelen in de gebouwde omgeving) (OD 4.2.2)

100

Conform.

Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar

Omgevingsfactor

Ontwikkeling

Binnen het werkveld milieu hebben we te maken met een aantal autonome ontwikkelingen zoals: de groei/concentratie van het aantal inwoners in sommige delen van Noord-Holland en stagnatie in andere delen, economische bedrijvigheid/economische crisis, de groei van de vervoersbewegingen, nieuwe technologieën/innovatie en de klimaatverandering. De ontwikkelingen liggen voor een belangrijk deel buiten de invloedsfeer van de provincie Noord-Holland, maar kunnen wel de leefbaarheid en gezondheid beïnvloeden.

De demografische ontwikkelingen en mobiliteit trends laten een groei zien van het aantal inwoners en het aantal vervoersbewegingen in met name het zuidelijk deel van de provincie. Hierdoor kan plaatselijk de milieukwaliteit (bijvoorbeeld geluidsbelasting of luchtkwaliteit) achteruit gaan, ondanks een algemene trend van verbetering van de milieukwaliteit door maatregelen en innovaties.

De combinatie van functies ( wonen, werken, recreëren ) binnen ons grondgebied geeft spanningen op het gebied van leefbaarheid en gezondheid. Een voorbeeld hiervan is het Noordzeekanaalgebied waar in de milieudialoog IJmond samen gewerkt wordt om met deze spanningen om te gaan.

Ook in 2015 is de thematiek rondom het combineren van verschillende functies (wonen, werken en recreëren)  aan de orde geweest in de Milieudialoog IJmond. In 2015 zijn ook de voorbereidingen getroffen voor het starten van een Milieudialoog in de Westpoort, welke begin 2016 daadwerkelijk is gestart.

Het werkveld Milieu heeft de komende periode te maken met wijzigingen in het stelsel van het omgevingsrecht. Hierdoor zal de provinciale rol en mogelijk ook het takenpakket voor milieu veranderen.

Via het IPO zijn we aangesloten op het wetgevingsproces.                                                      

Het Nationaal Energie Akkoord heeft ertoe geleid dat GS via het Bestuurlijk Overleg Noord Nederland (BONN) SWITCH heeft opgesteld.

Geen ontwikkelingen.