EMU-saldo

Berekening EMU-saldo provincie Noord-Holland

Onderdeel

Omschrijving

Begroot t/m 30-06-2015

Werkelijk 2015

Verschil

+1

Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-83.812.000

-12.060.000

71.757.000

+2

Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie

77.659.000

102.056.409

24.397.409

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

32.505.000

52.686.661

20.181.661

-4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-195.475.901

-186.241.766

9.234.135

+5

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen aan het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen

71.015.000

52.569.725

-18.455.275

+6a

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

-

-

-

-6b

Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

-

-

-

-7

Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

-

-

-

+8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

-

155.625

155.625

-8b

Boekwinsten op grondverkopen

-

-132.375

-132.375

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-99.787.000

-166.494.510

-66.707.510

-10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen e.d.) worden en die nog vallen onder één van de andere genoemde posten

-

-

-11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-

-

Berekend EMU-saldo

-197.895.901

-157.460.231

40.435.670

In het bovenstaande overzicht is de berekening van het EMU-saldo per 30-06-2015 (Zomernota) en per 31-12-2015 opgenomen. Een nadere specificatie van de cijfers per 31-12-2015 is terug te vinden onder:

Onderdeel

Omschrijving

Verwijzing naar plaats in de Jaarrekening

1.

Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Zie Programma 7 Financiën

2.

Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie

Zie staat 6.2.4 kolom 8

3.

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Zie staat 6.2.9 kolom ‘toevoegingen’.

4.

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Zie staat 6.2.4 kolom 3

5.

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen aan het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen

Zie staat 6.2.4 kolom 4

9.

Betalingen ten laste van de voorzieningen

Zie staat 6.2.9 kolom ‘onttrekkingen’.