Specificatie van incidentele en structurele baten en lasten (art. 28c)

Incidentele en structurele baten en lasten

2015

Programma

Eindtotaal

Incidenteel

Structureel

Totaal Exploitatie

12.059.673

96.921.447

-84.861.774

Baten

-477.078.806

-6.751.014

-470.327.793

1 Openbaar Bestuur

-1.086.774

-46.512

-1.040.262

2 Bereikbaarheid

-111.522.748

-4.790.064

-106.732.684

3 Water

-1.007.276

-213.657

-793.618

4 Milieu

-10.542.831

5.682

-10.548.514

5 Ruimte

-34.350.210

-4.092.992

-30.257.219

6 Cultuur en Welzijn

2.358.362

2.380.029

-21.667

7 Financiën

-320.927.328

6.500

-320.933.828

Lasten

489.138.479

103.672.460

385.466.019

1 Openbaar Bestuur

28.795.612

278.126

28.517.487

2 Bereikbaarheid

283.316.130

73.848.369

209.467.761

3 Water

15.594.848

8.000.803

7.594.045

4 Milieu

34.531.396

2.510.678

32.020.718

5 Ruimte

104.090.593

17.765.906

86.324.687

6 Cultuur en Welzijn

19.635.548

1.666.858

17.968.690

7 Financiën

3.174.352

-398.279

3.572.631

Totaal Reserves

-18.713.733

-64.690.520

45.976.788

Baten

-150.602.996

-149.590.070

-1.012.926

1 Openbaar Bestuur

55.348

55.348

0

2 Bereikbaarheid

-58.564.397

-58.564.397

0

3 Water

-123.013

-123.013

0

5 Ruimte

-20.928.652

-19.915.726

-1.012.926

7 Financiën

-71.042.281

-71.042.281

0

Lasten

131.889.263

84.899.550

46.989.713

1 Openbaar Bestuur

5.025.000

5.025.000

0

2 Bereikbaarheid

48.591.861

25.884.675

22.707.186

3 Water

1.814.746

1.814.746

0

5 Ruimte

55.733.966

39.471.577

16.262.388

7 Financiën

20.723.690

12.703.551

8.020.139

Eindtotaal

-6.654.060

32.230.927

-38.884.986

Limitatief overzicht van incidentele baten en lasten

OD

Subproduct omschrijving

Incidentele baten

Incidentele lasten

Totaal

1.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-116.413

-116.413

1.1.1

Afrekeningsversch.vrg. jaren

0

-3.798

-3.798

1.1.1

Afrekeningsverschillen voorg.dienstjaren

-25.900

-138.376

-164.276

1.1.1

Verkiezingen 2015

0

130.703

130.703

1.1.1

Wisseling Provinciale Staten

0

34.303

34.303

1.1.3

Afrek.versch.vrg.jrn

0

4.785

4.785

1.2.2

Veiligheidsbeleid en crisismanagement

-20.612

0

-20.612

1.3.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-2.972

-2.972

1.3.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-21.562

-21.562

1.3.2

Clusterregeling Europese projecten

0

446.803

446.803

1.3.2

Resv. cofinanciering Europese projecten

55.348

5.025.000

5.080.348

1.3.2

Resv. Europese projecten

0

-55.348

-55.348

2.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

102.727

-146.055

-43.328

2.1.1

Beheer GOVI (Grenzeloze OV Info)

-50.000

176

-49.824

2.1.1

Resv. EXIN-H projecten Verkeersmanagemen

0

164.533

164.533

2.1.2

Afkoopsommen beheer en onderhoud

0

2.206.500

2.206.500

2.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

1.115

-779.521

-778.406

2.1.2

Afrekeningsverschillen vorige dienstjare

0

-163.362

-163.362

2.1.2

Nagekomen kosten afgesloten projecten

-60.000

9.816

-50.184

2.1.2

Projecten v. derden (Beverkoog)

-400.180

406.576

6.396

2.1.2

Resv. EXIN-H projecten Weginfrastructuur

0

578.000

578.000

2.1.2

Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

-2.992.643

0

-2.992.643

2.1.2

Resv. Innovatieprojecten SolaRoad

0

2.700.000

2.700.000

2.1.2

Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur

-78.888

2.687.892

2.609.004

2.1.2

Resv. Westfrisiaweg (N23)

-47.641.759

47.641.759

0

2.1.2

Resv. Zuidas en Zeepoort

-12.149

16.575.149

16.563.000

2.1.2

Revisiewerkzaamheden

0

158.587

158.587

2.1.3

Kosten DRIS

-49.356

53.112

3.757

2.1.3

Resv. EXIN-H projecten OV PNH

-42.984

2.045.508

2.002.524

2.1.3

Resv. OV B&U

0

37.387

37.387

2.1.3

Resv. OV Zijtakken Regionet (Zuidtangent

0

6.286

6.286

2.1.3

Zijtakken Zuid Tangent

-3.104.137

3.031.544

-72.594

2.1.4

Afrek.versch.vrg.jrn

-62.016

-199.415

-261.431

2.1.4

Projecten v.derden (Brug Muiden)

-256.025

246.119

-9.906

2.1.4

Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(VIK-werken)

0

2.929.632

2.929.632

2.1.4

Resv. groot onderhoud vaarwegen

0

63.011

63.011

2.1.4

Schades vaarwegen

0

85.600

85.600

2.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-1.447.503

-1.447.503

2.2.1

Resv. EXIN-H project IBP Hilversum

0

331.645

331.645

2.2.1

Resv. EXIN-H Verkeersmanagement

0

257.095

257.095

2.2.1

Resv. fietsinfrastructuur

-5.261.016

2.255.932

-3.005.084

2.2.1

Resv. OLV-Greenport

-1.200

831.200

830.000

2.2.1

Subsidies UvR Wayfinding (SRA)

-581.058

581.058

0

2.3.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-656.620

-656.620

2.3.2

Resv. EXIN-H OV Projecten

0

1.538.635

1.538.635

2.3.2

Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV

0

287.824

287.824

2.3.2

Resv. Openbaar Vervoer projecten

-2.667.779

3.523.595

855.815

2.3.2

Resv. OV projecten

0

1.688.554

1.688.554

2.3.2

Resv. OV subsidies

0

935.552

935.552

2.3.2

Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur

-197.113

6.882.220

6.685.107

2.3.2

Subsidies voorzieningen OV

0

2.385.024

2.385.024

3.1.1

Afrekeningsversch.vrg. jaren

0

-1.581

-1.581

3.1.1

Resv. AP2010 programma Kustvisie

0

4.511.761

4.511.761

3.1.1

Resv. TWIN-H programma Kustvisie

0

66.526

66.526

3.1.1

Rijksmiddelen planstudie kustvisie

-48.755

48.755

0

3.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

-165.034

48.460

-116.574

3.2.1

Resv. ILG Tender Water

0

597.347

597.347

3.2.1

Resv. TWIN-H Integrale waterprojecten

0

1.039.696

1.039.696

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

0

1.804.746

1.804.746

3.2.1

Resv. Zelfvoorz. zoetwaterberging

-123.013

10.000

-113.013

3.2.1

Resv. Zelfvoorz.zoetwaterberging

0

123.013

123.013

3.2.1

Uitvoeren subsidies waterbeheer

0

65.000

65.000

3.2.2

Afrek.versch.vrg.jrn

132

-89.709

-89.577

3.2.2

Resv. ILG (Verdrogingsbestrijding)

0

1.591.534

1.591.534

4.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

977

-413.468

-412.491

4.1.2

Bodemsanering bedrijvenregeling

-157.795

157.795

0

4.1.2

Luchtkwaliteit (RSL)

-12.500

0

-12.500

4.1.2

Verbetermaatregelen luchtkwaliteit

0

12.500

12.500

4.2.1

Duurzame energie projecten (subs)

0

1.699.319

1.699.319

4.2.1

Resv. TWIN-H projecten Duurzame Energie

0

880.709

880.709

4.2.1

Resv. Werkgelegenh.en economie

0

415.871

415.871

4.2.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-256.300

-256.300

4.2.2

Resv. AP2010 DE projecten

0

52

52

4.2.2

Resv. EXIN-H Progr.kosten proj.Duurz.ene

0

7.500

7.500

4.2.2

Resv. EXIN-H Projecten Duurzame energie

0

6.700

6.700

4.2.2

Rijksbijdrage Leren voor Duurz.Ontwikkel

175.000

0

175.000

5.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-702.842

-702.842

5.1.1

Beleidsuitvoering wonen/invest. (N)

-690.930

0

-690.930

5.1.1

Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020

0

1.244.995

1.244.995

5.1.1

Resv. Stedelijke vernieuwing

0

1.012.926

1.012.926

5.1.1

Resv. Werkgelegenh.en economie

0

3.132.762

3.132.762

5.1.1

Stedelijke vernieuwing

0

690.930

690.930

5.1.3

Afrek.versch.vrg.jrn

500.000

-454.150

45.850

5.1.3

Resv. Kwalit.fonds Bloemendalerpolder

0

55.602

55.602

5.1.3

Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

-55.602

0

-55.602

5.1.3

Resv. Tijdelijk beheer gronden

-658.808

658.808

0

5.1.3

Resv. UNA ISV voorbereidingsk.Task Force

0

16.870

16.870

5.1.3

Resv. Werkgelegenh.en economie

0

246.638

246.638

5.1.3

Ruimtelijke kwaliteit

0

68.717

68.717

5.3.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-282.119

-282.119

5.3.1

Resv. TWIN-H projecten A&O-beleid

0

98.384

98.384

5.3.1

Resv. Werkgelegenheid en economie

-4.245.271

16.647.356

12.402.085

5.3.1

Subsidies optimaal vestigingsklimaat

0

25.000

25.000

5.3.1

Vliegveld de Kooy

0

1.100.000

1.100.000

5.3.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-4.271.530

-4.271.530

5.3.2

Resv. AP2010 Projecten HIRB Light

0

-315.215

-315.215

5.3.2

Resv. Duurzame Zeehavens

0

4.740.000

4.740.000

5.3.2

Resv. herstr.bedrijfsterreinen

0

3.609.754

3.609.754

5.3.2

Resv. Herstructurering bedrijventerrei

-3.609.754

100.000

-3.509.754

5.3.2

Resv. WED - Watergebonden bedrijvigheid

0

2.066.197

2.066.197

5.3.3

Resv. Ontwikkeling havencomplexen

0

3.609.492

3.609.492

5.3.3

Resv. Programma Water als Econ. Drager

-2.066.197

0

-2.066.197

5.3.3

Resv. Werkgelegenh.en economie

0

100.000

100.000

5.3.4

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-22.497

-22.497

5.3.4

Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies

0

9.800.000

9.800.000

5.3.4

Resv. TWIN-H Greenport-Aalsmeer

0

3.572

3.572

5.4.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-129.693

-129.693

5.4.1

Projecten v.derden (Natuurbrug Zandpoort

357.471

-357.471

0

5.4.1

Resv. Groen

-6.611.059

0

-6.611.059

5.4.1

Resv. Groen (kasraming B&U)

-500.000

727.663

227.663

5.4.1

Resv. Groen (kasraming Beleid)

-4.079.837

3.880.178

-199.659

5.4.1

Resv. Groen (kasraming SVT)

0

1.972.422

1.972.422

5.4.1

Resv. Groene Uitweg

-2.258.981

3.074.729

815.748

5.4.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U)

-324.307

883.426

559.118

5.4.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming SVT)

0

1.375.556

1.375.556

5.4.1

Resv. ILG (opdrachten)

0

922.156

922.156

5.4.1

Resv. ILG (subsidies)

0

313.665

313.665

5.4.1

Resv. TWIN-H Groene projecten

0

897.628

897.628

5.4.1

Resv. UNA Projecten groen

0

432.466

432.466

5.4.1

Subsidies recreatie

0

22.848

22.848

5.4.1

Subsidies Regionale samenwerking

0

264.910

264.910

5.4.2

Afrek.versch.vrg.jrn

644.612

-1.829.577

-1.184.965

5.4.2

Resv. cofinanciering Waddenzee

-410.055

1.910.055

1.500.000

5.4.3

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-103.128

-103.128

6.3.3

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-199.410

-199.410

6.3.3

Beleidskader Jeugdzorg (N)

2.380.029

-2.380.029

0

6.3.3

Resv. EXIN-H Projecten Jeugdzorg

0

-8.828

-8.828

6.3.3

Resv. TWIN-H projecten Jeugdzorg

0

-48.665

-48.665

6.4.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-1.025.869

-1.025.869

6.4.2

Resv. EXIN-H Progr. kosten Welz. (Sport)

0

118.000

118.000

6.4.2

Resv. EXIN-H Proj. Welzijn (Leefb.platt)

0

134.121

134.121

6.4.2

Resv. TWIN-H projecten Welzijn

0

481.626

481.626

6.4.2

Resv. TWIN-H projecten Zorg

0

-3.189

-3.189

6.5.1

Afrek.versch.vr.jrn.

0

-64.920

-64.920

6.5.1

N-H Erfgoed subsidies

0

1.275.000

1.275.000

6.5.1

Resv. EXIN-H Progr.proj.Cultuurhistorie

0

28.290

28.290

6.5.1

Resv. EXIN-H Projecten Cultuurhistorie

0

181.921

181.921

6.5.1

Resv. ILG Stelling van Amsterdam

0

1.097.575

1.097.575

6.5.1

Resv. Monumenten subs

0

1.419.597

1.419.597

6.5.1

Resv. TWIN-H projecten Cultuurhistorie

0

310.011

310.011

6.5.1

Resv. Werkgelegenh.en economie

0

350.000

350.000

6.5.2

Resv. Monumenten

0

1.627

1.627

7.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

37.078

-427.524

-390.446

7.1.1

Schades aan prov.eigendommen

-30.577

29.244

-1.333

7.1.2

Algemene Reserve

-35.475.000

860.000

-34.615.000

7.1.2

Resv. Actieprogramma 2010

-5.441.593

11.146.566

5.704.973

7.1.2

Resv. EXIN-H

-5.670.944

420.984

-5.249.960

7.1.2

Resv. huisvesting

-1.696.399

0

-1.696.399

7.1.2

Resv. ILG

-7.272.698

0

-7.272.698

7.1.2

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

-1.421.225

0

-1.421.225

7.1.2

Resv. Organisatieveranderingen

-283.670

0

-283.670

7.1.2

Resv. TWIN-H

-13.296.409

276.001

-13.020.408

7.1.2

Resv. UNA

-449.336

0

-449.336

7.1.2

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

-35.006

0

-35.006