Cultuur en Welzijn

Het welzijn van de provinciale bevolking behartigen.

Doelenboom

Beleidsdoel 6.3

Jeugdzorg faciliteren en coördineren

Operationele doelen

6.3.3 Wet op de Jeugdzorg uitvoeren

Beleidsdoel 6.4

Welzijn faciliteren en stimuleren

Operationele doelen

6.4.1 Zorgvragers ondersteunen

6.4.2 Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Beleidsdoel 6.5

Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Operationele doelen

6.5.1 Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed

6.5.2 Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken

Beleidsdoel 6.6

Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Operationele doelen

6.6.1 Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedgerichte samenwerking aanjagen

6.6.2 Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren

Beleidsdoel 6.7

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Operationele doelen

6.7.1 Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Prioriteit

%

Toelichting

De provincie geeft uitvoering aan de Provinciale Sociale Agenda door middel van de Regionale Sociale agenda’s en de Uitvoeringsregeling Regionale Projecten, en monitort de voortgang hiervan (OD 6.4.2)

100

Conform.

De provincie spant zich in voor de Kennisrol ten behoeve van de Regionale Sociale Agenda’s, en te onderzoeken in hoeverre de gemeenten de kennisfunctie ook na 2015 kunnen blijven borgen.  (OD 6.4.2)

100

Conform.

Binnen het thema “Cultuur en Ruimte” zet de provincie in op behoud van het cultuurlandschap met haar monumenten door te investeren en inspireren. De provincie investeert in restauratie, onderhoud en herbestemming van monumenten en zij richt zich op de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2016 (OD 6.5.1 en 6.5.2.)

100

Conform.

Bij het thema Cultuur en Economie worden de doelstellingen uit de Cultuurnota en die uit de Economische Agenda (toerisme en innovatie) gerealiseerd door koppelingen te leggen tussen beide beleidsvelden. Hierbij is Cultuur en Economie een dienend thema. Zo worden beide beleidsvelden sterker gemaakt, hiervoor meerwaarde gecreëerd en de waarde van cultuur benadrukt binnen de thema’s Cultuur en Ruimte en Culturele Infrastructuur (OD 6.6.1 en 6.6.2.)

100

Conform.

Binnen het thema Culturele infrastructuur zet de provincie in op versterking van de verbinding tussen cultuur en economie. Samenwerkingsafspraken over regionale culturele infrastructuur moeten leiden tot een cultuurimpuls gekoppeld aan de Leisureboard in Noord-Holland Noord en de Amsterdam Economic Board voor de Metropool Regio Amsterdam. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de provinciale rol binnen de nieuwe Bibliotheekwet (OD 6.7.1.)

100

Conform.

Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar

Omgevingsfactor

Ontwikkeling

Gemeenten worden geconfronteerd met de decentralisaties van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de participatiewet. Daarnaast komen bepaalde AWBZ taken onder de compensatieplicht en de regie van de gemeenten.

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Demografische ontwikkelingen zullen in Noord-Holland zichtbaar worden. Dit heeft allerlei effecten, zoals het aantal leerlingen op scholen, de omvang van de beroepsbevolking en de vergrijzing. De provincie zet zich in om op integrale wijze de economische vitaliteit en leefbaarheid te stimuleren, met name op het platteland.

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Op 1 januari 2015 zal naar verwachting de Bibliotheekwet van kracht zijn. In deze nieuwe wet is een tweedelijnsrol, waaronder het verzorgen van interbibliothecair leenverkeer, weggelegd voor de provincie op het gebied van bibliotheken.

Geen nieuwe ontwikkelingen.