Balans

BALANS

ACTIVA

        31-12-2015

        31-12-2014

PASSIVA

        31-12-2015

        31-12-2014

      €

      €

      €

      €

Vaste Activa

550.997.757,62

685.949.344,53

Vaste passiva

1.014.386.519,02

1.141.935.845,95

   (1)

Immateriële vaste activa

0,00

0,00

   (8)

Eigen Vermogen

816.546.115,00

828.605.787,59

Reserves

   (2)

Materiële vaste activa

380.130.756,81

334.854.943,13

Waarvan Algemene Reserves

86.385.956,17

130.725.576,99

a

Investeringen met een economisch nut

156.573.879,03

166.144.029,99

Waarvan Bestemmingsreserves

723.506.098,81

707.604.831,42

b

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

223.556.877,78

168.710.913,14

Saldo van de rekening van baten en lasten

6.654.060,02

-9.724.620,82

   (3)

Financiële vaste activa

170.867.000,81

351.094.401,40

   (9)

Voorzieningen

197.840.404,02

313.330.058,36

a

Kapitaalverstrekkingen

113.680.344,42

112.316.602,57

waarvan aan deelnemingen

109.648.518,23

109.330.872,07

waarvan aan overige verbonden partijen

4.031.826,19

2.985.730,50

b

Leningen

38.115.154,39

39.043.239,24

waarvan aan openbare lichamen

8.382.803,24

8.382.803,24

waarvan aan deelnemingen

29.732.351,15

30.660.436,00

c

Overige langlopende leningen

16.571.502,00

197.234.559,59

f

Overige uitzettingen met rentetypische looptijd > een jaar

2.500.000,00

2.500.000,00

Vlottende Activa

848.289.138,11

893.210.424,66

Vlottende Passiva

384.900.376,71

437.223.923,24

   (4)

Voorraden

45.456.755,66

58.011.954,50

   (10)

Netto-vlottende schulden

53.012.045,02

57.764.595,97

a

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

45.456.755,66

58.011.954,50

   (5)

Uitzettingen met een looptijd koter dan een jaar

800.377.893,46

831.685.699,37

Vorderingen op openbare lichamen

92.019.487,09

83.255.354,96

Uitzettingen s'Rijksschatkist korter dan een jaar

702.518.237,75

743.950.627,96

Overige vorderingen

5.840.168,62

4.479.716,45

   (6)

Liquide middelen

331.197,89

159.335,62

   (7)

Overlopende activa

2.123.291,10

3.353.435,17

   (11)

Overlopende passiva

331.888.331,69

379.459.327,27

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

2.123.291,10

3.353.435,17

Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen

315.127.630,34

360.425.705,44

Overige vooruitontvangen bedragen

16.760.701,35

19.033.621,83

Totaal

1.399.286.895,73

1.579.159.769,19

Totaal

1.399.286.895,73

1.579.159.769,19

   (12)

Verstrekte borg- en garantstellingen

46.663.599,00

13.564.876,00