Staat van het verloop van de reserves (art. 54)

Naam van de reserve

Saldo aan het begin van het dienstjaar 2015

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015

Schriftelijk aangegane verplichtingen jegens derden aan het einde van 2015

Bestuurlijk geoormerkte reserveringen aan het einde van 2015

Toevoegingen wegens bestemming

Toevoegingen ten laste van andere reserves

Onttrekkingen wegens bestemming

Onttrekking harde verplichtingen naar voorzieningen

Onttrekkingen wegens vrijval/overheveling van middelen

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 Algemene reserves

 Algemene reserve

    130.725.576,99

            860.000,00

        17.475.000,00

                           -   

        18.000.000,00

        96.110.576,99

          1.964.000,00

 Totaal algemene reserves (a)

   130.725.576,99

            860.000,00

                        -   

       17.475.000,00

                           -   

       18.000.000,00

       96.110.576,99

                           -   

         1.964.000,00

 Bestemmingsreserves

1

 Reserve UNA

        2.211.271,84

                        -   

            449.335,97

                           -   

          1.761.935,87

            148.574,00

          1.613.361,87

2

 Reserve EXIN-H

    117.728.062,68

            420.984,00

                        -   

          4.985.253,89

            685.690,38

      112.478.102,41

          2.281.604,35

      110.196.498,06

3

 Reserve TWIN-H

    300.073.648,83

            276.001,10

                        -   

        10.771.955,86

          2.524.453,20

      287.053.240,87

        11.261.016,11

      275.792.224,76

4

 Reserve Actieprogramma 2010

      30.278.463,82

        11.146.566,14

                        -   

          3.125.470,75

          2.316.122,70

        35.983.436,51

              32.970,31

        35.950.466,20

5

 Reserve Groen

      49.373.723,25

        16.262.388,44

          5.153.762,30

          1.457.296,60

        59.025.052,79

            533.255,85

        58.491.796,94

6

 Reserve ILG

      14.017.331,26

                        -   

          1.643.712,27

          2.878.564,20

          2.750.422,00

          6.744.632,79

          6.744.632,79

8

 Reserve Vervanging ICT-apparatuur

        1.074.042,30

            705.000,00

                        -   

              35.006,43

          1.744.035,87

                6.864,41

          1.737.171,46

9

 Reserve Organisatieverandering

        3.649.574,70

            283.670,32

          3.365.904,38

                8.156,00

          3.357.748,38

10

 Reserve Openbaarvervoer projecten

      29.470.624,70

          3.523.594,54

                        -   

          1.739.117,09

            928.662,00

        30.326.440,15

            135.522,99

        30.190.917,16

11

 Reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen

      24.346.087,22

                        -   

          2.992.643,38

        21.353.443,84

            234.139,45

        21.119.304,39

12

 Reserve Fietsinfrastructuur

        9.937.515,60

          2.255.932,00

                        -   

          5.261.015,60

          6.932.432,00

              49.450,00

          6.882.982,00

13

 Reserve Westfrisiaweg N23

      37.641.759,01

        10.000.000,00

                        -   

        47.641.759,01

                       0,00

                       0,00

14

 Reserve OLV Greenpoort

      10.462.350,00

            830.000,00

                        -   

                1.200,00

        11.291.150,00

                8.800,00

        11.282.350,00

15

 Reserve Zuidas en Zeepoort

        1.309.532,48

        16.575.148,52

                        -   

        17.884.681,00

        17.884.681,00

16

 Reserve Zoetwaterberging

           113.013,44

              10.000,00

                        -   

            123.013,44

                       0,00

                       0,00

17

 Reserve Huisvesting

      21.852.498,40

                        -   

          1.696.398,61

        20.156.099,79

            216.441,01

        19.939.658,78

18

 Reserve de Groene Uitweg

      14.103.261,34

          3.074.729,39

                        -   

            688.731,17

          1.570.250,08

        14.919.009,48

            293.824,05

        14.625.185,43

19

 Reserve Cofinanciering Waddenzee

        1.761.914,00

          1.500.000,00

                        -   

            328.045,00

              82.010,00

          2.851.859,00

          2.851.859,00

20

 Reserve Waterrecreatie

                         -   

          1.804.746,00

          1.804.746,00

          1.804.746,00

21

 Reserve Herstructurering bedrijfsterreinen

        8.157.351,00

            100.000,00

                        -   

            696.182,00

          2.913.572,00

          4.647.597,00

          4.647.597,00

22

 Reserve Cofinanciering Europese projecten

        8.021.423,71

          5.025.000,00

                        -   

              55.348,00-

        13.101.771,71

        13.101.771,71

23

 Reserve Water als Economische Drager (WED)

        2.145.822,00

                           -   

                        -   

            689.557,00

          1.376.640,00

              79.625,00

              79.625,00

24

 Reserve Werkgelegenheid en Economie

           212.000,00

        16.647.356,00

            571.512,88

          3.673.758,00

        12.614.085,12

        12.614.085,12

25

 Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zee

                         -   

          4.740.000,00

          4.740.000,00

          4.740.000,00

26

 Reserve Europese projecten Landbouwsubsidies

                         -   

          9.800.000,00

          9.800.000,00

          9.800.000,00

27

 Reserve Ontwikkeling havencomplexen

                         -   

          3.609.492,00

          3.609.492,00

          3.609.492,00

28

 Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburg monumentenfonds)

        1.380.492,48

          7.315.139,00

                        -   

          1.164.888,61

            256.336,00

          7.274.406,87

                7.850,00

          7.266.556,87

29

 Reserve Stedelijke vernieuwing

        2.530.405,59

                        -   

            647.147,10

            365.778,80

          1.517.479,69

          1.517.479,69

30

 Reserve Kwal.fonds Bloemendalerpolder

        3.895.141,00

              55.601,50

          3.839.539,50

                   379,00

          3.839.160,50

31

 Reserve Tijdelijk beheer gronden

        1.857.520,77

                           -   

                        -   

            658.807,60

          1.198.713,17

            193.313,36

          1.005.399,81

32

 Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

      10.000.000,00

                           -   

        10.000.000,00

        10.000.000,00

33

 Reserve Innovatieprojecten Solaroad

                         -   

          2.700.000,00

          2.700.000,00

          2.700.000,00

34

 Reserve Infrastructuur

                         -   

        12.707.186,00

        12.707.186,00

            116.031,82

        12.591.154,18

 Totaal bestemmingsreserves

   707.604.831,42

     131.029.263,13

                        -   

       86.087.424,18

       21.029.133,96

         8.011.437,60

     723.506.098,81

       15.528.192,71

     707.977.906,10

 Totaal reserves(a + b)

   838.330.408,41

     131.889.263,13

                        -   

     103.562.424,18

       21.029.133,96

       26.011.437,60

     819.616.675,80

       15.528.192,71

     709.941.906,10

Algemene reserve

Verslag van de Algemene Reserve

Saldo per 1 januari 2015

130.725.576,99

Onttrekking resultaat 2014

-9.724.620,82

Stortingen 2015

Begroting 2015

LBW2015, stort.alg.res.overh.budget2015

860.000,00

Totaal stortingen minus resultaat 2014

-8.864.620,82

Onttrekkingen 2015

B2015, Kaderbrief 2015+ cao onderhandelingen.3,3 mln.

-16.300.000,00

EBW2015, onttrekking uitgestelde intenties 2014

-1.175.000,00

ZN2015, overheveling nr.Reserve Duurz.zeehavens

-4.740.000,00

ZN2015, coalitieakkoord 2015-2019 vrijval van algemene reserve

-13.260.000,00

Totaal onttrekkingen

-35.475.000,00

Saldo per 31 december 2015 (excl.rekeningsresultaat 2015)

86.385.956,17

Algemene reserve

De Algemene Reserve vormt een buffer voor financiële tegenvallers van een omvang die niet uit de algemene dekkingsmiddelen zijn op te vangen. Voor dit boekjaar geldt bij deze jaarrekening net als bij de begroting dat de omvang van de Algemene Reserve tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen bedraagt, met een minimum gelijk aan het saldo van het netto risicobedrag dat berekend is voor het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft. De structurele algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds, de opcenten motorrijtuigenbelasting, het renteresultaat en de dividenduitkeringen.
De omvang van de structurele algemene dekkingsmiddelen per ultimo 2015 bedraagt € 329,62 miljoen; 25% hiervan is € 82,40 miljoen. De omvang van de berekende risico's is € 48,78 miljoen voor het komende jaar en € 103,60 voor 4 jaar.
Op basis hiervan kan afgeleid worden dat de minimale omvang van de Algemene reserve € 82,4 miljoen moet zijn. In deze reserve is een bedrag van € 1.964.000,- geoormerkt voor GO-gelden. Dit is besloten bij de voordracht bij de jaarrekening 2013 (als vrijval van de Voorziening GO-gelden).

Bestemmingsreserves

1

Reserve UNA

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang.

Instellingsbesluit

Op 19 april 2004 hebben Provinciale Staten op grond van de nieuwe verordening Financieel beheer 2004 (voordracht 25) besloten het UNA-Compartiment los te koppelen van FINH en het onderdeel als bestemmingsreserve UNA deel te laten uitmaken van de algemene reserve.

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Programma

Programma 7 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 19 april 2004
Eindigt op: 31 december 2016

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 449.335,97

€ 1.761.935,87

Toelichting stortingen

conform begroting

Toelichting onttrekkingen

Uit deze reserve is een bedrag van € 432.000 betaald voor het Ecoduct N417.

Toelichting stand

Het restantbudget is bedoeld voor de volgende projecten:

 • Verbrakking polder Westzaan € 1,1 miljoen
 • Fietspad AWD € 500.000
 • Ecoduct N417 € 128.000
 • TaskForce Ruimte € 56.000

2

Reserve EXIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van wegen, openbaar vervoer, zorg en welzijn, jeugdzorg, duurzame energie, sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2006

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Programma

Programma 7 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 12 december 2005
Eindigt op: 31 december 2020

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 420.984

€ 5.670.944,27

€ 112.478.102,41

Toelichting stortingen

De stortingen bedragen € 421.000, bestaande uit Rijksbijdrage Faunapassage Naardermeer-Ankeveense plassen en € 43.000 aan ontvangen bijdragen voor het project OV Productformules in verband met uitvoering werkzaamheden voor gemeenten.

Toelichting onttrekkingen

Uit de reserve is een bedrag van € 5.670.000 onttrokken, waarvan voor programma Bereikbaarheid in € 5.203.0000, waaronder: voor:
Busstation Alkmaar € 1.405.000;
Uitvoeringsprogramma Haltevoorzieningen € 680.000;

Regionet Korte termijn bus (3e tranche) € 665.000;
OV Productformules € 432.000;
Bereikbaarheid Mediapark Hilversum € 332.000;
Reconstructie Velsertraverse € 200.000.

Naast programma Bereikbaarheid is uit programma Cultuur en Welzijn € 454.000 betaald, waaronder voor:
Investering in bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen een subsidie  € 118.000.
Projectkosten Stelling van Amsterdam € 92.000.
Tenslotte is er vanuit programma Milieu 14.000 betaald.

Toelichting stand

De eindstand bedraagt € 112.478.000, waarin het aandeel programma Bereikbaarheid € 107.295.000 bedraagt (waarvan € 41.667.000 aan gereserveerd middelen waarover PS nog een besluit dient te nemen).
De resterende middelen voor programma Milieu bedraagt € 4.096.000 (waarvan € 3.200.000 aan gereserveerde middelen) en voor programma Cultuur en Welzijn € 1.029.000.
In kader van programma Bereikbaarheid hebben PS in 2015 voor een totaalbedrag van € 26.105.000 de volgende projecten vastgesteld:
1. Investeringsagenda en uitvoeringsprogramma doorstroming bus 2015 (Vd. 2015-73; 24,7 miljoen);
2. Busstation Alkmaar (Vd. 2015-83; €  1.404.903)..

3

Reserve TWIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Programma

Programma 7 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 10 november 2008
Eindigt op: 31 december 2020

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 276.001,10

€ 13.296.409,06

€ 287.053.240,87

Toelichting stortingen

De storting bedraagt € 276.000, te weten € 79.000 bijdrage SRA voorbereidingskosten Verbinding A8-A( en € 197.000 HOV Velsen.

Toelichting onttrekkingen

Uit de reserve is een bedrag van € 13.296.000 onttrokken, waarvan voor programma Bereikbaarheid € 9.570.000, waaronder voor:
HOV Velsen € 3.581.000;
HOV in het Gooi € 3.301.000;
N244 Koelmanlaan-Bestevaerstraat € 1.982.000.
Voor programma Water is € 1.106.000 onttrokken door subsidieverlening integrale waterprojecten.
Voor het programma Milieu, onderdeel Duurzame Energie is
€ 880.700 onttrokken. Dit betreft met name Wind op Land projecten € 440.000 en (Vd 2011-13) en Energiemaatregelen woningen Texel € 400.000 (Vd 2011-12).
Voor programma Ruimte is netto € 1.000.000 onttrokken, waaronder binnen het onderdeel Groen een bedrag van € 658.000. Dit heeft voor € 420.000 betrekking op een subsidie voor het “Proefproject: Toepassing veenslip Loosdrechtse Plassen voor legakkerherstel” en voor € 149.000 op “voorbereidingskosten Natuurbrug Zeeweg”.
Voor programma Cultuur en Welzijn is  740.000 onttrokken waaronder binnen onderdeel  Cultuur is € 310.000 voor de Stelling van Amsterdam en binnen het onder deel Welzijn € 409.000 voor Topsportaccommodaties.

Toelichting stand

Van de eindstand bedraagt het aandeel programma Bereikbaarheid € 237.964.000 (waarvan € 38.882.000 aan gereserveerde middelen waarover PA nog een besluit dient te nemen.).
Voor programma Bereikbaarheid hebben PS in 2015 voor een totaalbedrag van € 14.208.000 de volgende projecten vastgesteld: 1. N242: Koelmanstraat Bestevaerstraat (IPB Alkmaar) (Vd. 2015-78);
2. Aansluiting A9 Heiloo (IPB Alkmaar) (Vd. 2015-98; € 12.079.000).
Voor programma Water resteert nog een bedrag van € 3.867.000 en voor programma Milieu (Bodemsanering en Duurzame Energie)  € 3.931.000 (waarvan € 960.000 aan geresveerde middelen binnen het onderdeel Duurzame energie waarover PS nog een besluiten dienen te nemen.).
Voor programma Ruimte (Groen, Economie en Landbouw, Grondontwikkeling en Ruimte Ontwikkeling) resteert nog een bedrag van € 35.196.000 (waarvan € 7.000.000 binnen onderdeel Grondontwikkeling en € 4.800.000 binnen Ruimtelijke ontwikkeling aan gereserveerde middelen waarover PS nog een besluit dienen te nemen.  
Voor programma Cultuur en Welzijn resteert nog een bedrag van  € 6.127.000, waarvan € 4.612.000 bestemd is voor de Stelling van Amsterdam.

4

Reserve Actieprogramma 2010

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten (zoals Provinciale Woonvisie 2010-2020, Artis en HIRB Light) waarvoor de middelen in de bestemmingsreserve zijn ondergebracht.

Instellingsbesluit

Zomernota 2010, vastgesteld door PS op 27 september 2010, punt 14 bij voordracht 50.

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Programma

Programma 7 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 27 september 2010
Eindigt op: 31 december 2021

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 11.146.566,14

€ 5.441.593,45

€ 35.983.436,51

Toelichting stortingen

Storting van € 6,3 miljoen voor verduurzaming van bestaande woningbouw, coalitieakkoord energiebesparing 2015-2019.
Storting van € 1,4 miljoen uit vrijval locatiesubsidies kleine stadsgewesten voor de uitvoering van de woonvisie.
Storting voor de afsluitdijk van € 3,5 miljoen.

Toelichting onttrekkingen

Uitvoering Woonvisie 2020 totaal € 1,2 miljoen.
Subsidieverlening UVR Woonvisie € 762.000
Subsidieverlening CPO € 244.000.
Proces en projectkosten € 239.000.
Programma Kustvisie € 4,5 miljoen.
Uitvoering van de kustvisie, UVR RK Zwakke Schakels € 2,2 miljoen.
Subsidieverlening voor het Fietspad over de nieuwe duinen tussen Petten en Camperduin € 2,3 miljoen.

Uitvoering Motie 5-16
Terugontvangen gelden na subsidievaststelling projecten Hirb light € 315.000.

Toelichting stand

Woonvisie 2020 totaal € 21,8 miljoen
Reserveringen waarvoor een bestedingsplan aan PS zal worden voorgelegd ter besluitvorming € 15,6 miljoen:

 • voor binnenstedelijk bouwen € 7,9 miljoen;
 • voor de verduurzaming van bestaande woningvoorraad € 6,3 miljoen (uit het coalitieakkoord energiebesparing 2015-2019. Dit bedrag wordt de komende jaren aangevuld met € 1,9 miljoen tot € 10,2 miljoen).
 • overige middelen voor de uitvoering van de woonvisie € 1,4 miljoen.

Restant middelen waarvoor reeds een besluit door uw staten is genomen € 6,2 miljoen:

 • voor de Uitvoeringsregeling Woonvisie resteert een bedrag van € 3,6 miljoen.
 • voor Collectieve Zelfbouw  resteert een bedrag van       € 1,3 miljoen.
 • voor opdrachten met betrekking tot de woonvisie         € 1,3 miljoen.

Programma Kustvisie totaal € 13,0 miljoen
Reserveringen waarvoor een bestedingsplan aan PS zal worden voorgelegd ter besluitvorming € 7,7 miljoen
Restant middelen waarvoor reeds een besluit door uw staten is genomen:

 • Afsluitdijk: recreatief fietspad, vismigratie rivier en ambitie agenda totaal      € 5,0 miljoen
 • UvR RK Zwakke schakels     € 229.000

Uitvoering Motie 5-16 totaal € 1,25 miljoen
Restant middelen waarvoor reeds een besluit door uw staten is genomen:

 • NLD A. Participatief              € 698.000
 • HIRB light, tenders 2010-2013      € 388.000
 • Motorcrossbaan Den-Helder  €  183.000

5

Reserve Groen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot Natura2000-gebieden, de ecologische hoofdstructuur inclusief ecologische verbindingen en ontsnipperings-maatregelen, de afronding van projecten voor Recreatie om de Stad (RodS) en recreatieve routes. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door GS vast te stellen en zonodig te actualiseren Programma Groen. De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Bestedingsplan

Agenda Groen en Provinciaal Meerjarenprogramma Groen opgesteld 2015-2020.

Programma

Programma 5 – Ruimte

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 31 december 2025

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 16.262.388,44

€ 6.611.058,90

€ 59.025.052,79

Toelichting stortingen

De volgende bedragen zijn in de reserve Groen gestort:

 • Een provinciale bijdrage van € 6,9 miljoen, dit is de jaarlijkse bijdrage van € 12,5 miljoen die bij de Kaderbrief 2014 (regel T) met € 1,1 miljoen gekort is en waarover bij de Kaderbrief 2015 (pag. 17) besloten is om de geplande korting van € 4,5 miljoen uit 2014 in 2015 te nemen.
 • Een storting van € 500.000, dit heeft betrekking op de € 3,5 miljoen uit de Rijksmiddelen voor Natuur die we via het Provinciefonds ontvangen, dit bedrag wordt echter gecorrigeerd met een lagere storting van € 3 miljoen om de extra last voor SKNL bij de Jaarrekening 2014 te kunnen dekken.
 • Een storting van € 4,1 miljoen uit de overdracht van het BBL saldo aan de provincie Noord-Holland.
 • € 500.000, uit een bijdrage van het PWN aan de Natuurbrug Zeepoort.
 • € 3,9 miljoen met betrekking tot inkomsten verkoop BBL gronden.

Hiernaast zijn er nog enkele kleinere bedragen in de reserve Groen gestort.

Toelichting onttrekkingen

De volgende projecten zijn betaald uit de reserve Groen:

 • € 3,1 miljoen voor Particulier Natuurbeheer (SKNL-regeling), de kosten van Functiewijzigingen van vóór 2014 en de beschikkingen voor subsidieregeling SKNL in 2015.
 • € 1,5 miljoen voor grondaankopen Klarenbeek en Dorpszicht.
 • € 546.000, voor het project De Bol.
 • € 398.000, voor grondverwerving Binnenduinrand Egmond.
 • € 467.000, voor het NNN project Waalenburg.
 • € 178.000, voor project Catrijpermoor.
 • Voor de subsidieregeling Toeristische opstapplaatsen is er voor € 102.000, aan subsidies verstrekt.

Hiernaast zijn er nog enkele kleinere projecten betaald.
De onttrekkingen in 2015 zijn lager dan oorspronkelijk geraamd. Dit komt door:

 • De Uitvoeringsregeling subsidie maatregelen Programma Aanpak Stikstof Noord-Holland 2015 is in november opengesteld. Vanwege het feit dat de vaststelling van de PAS door het Rijk langer heeft geduurd dan verwacht zijn er nog geen subsidieaanvragen ingediend.
 • Voor Particulier Natuurbeheer is de uitvoeringsregeling subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap NH (SKNL) opengesteld. Omdat we in 2015 de uitvoering van deze regeling in de eigen organisatie hebben belegd (werd eerst gedaan door de Rijksdienst RVO.nl) moet nog een aantal ingediende subsidieaanvragen worden afgehandeld. Het betreft een bedrag van circa € 4 miljoen aan beschikkingen die begin 2016 zullen worden afgegeven.
 • Voor de subsidieregeling Toeristische opstapplaatsen (TOP’s) is ervoor gekozen om deze regeling in nauwe samenspraak met de regionale partners uit te voeren. Deze werkwijze kost meer tijd door de besluitvorming in meerdere gemeenteraden en de eis voor verleende vergunningen, maar bevordert wel de duurzaamheid en de draagvlak van de principes van de TOP.

Toelichting stand

Er wordt jaarlijks een Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) opgesteld met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken. Uit het PMG 2015-2020 blijkt dat de Reserve Groen de eerstkomende jaren voldoende ruimte biedt om de ambities uit het PMG te kunnen realiseren.

6

Reserve ILG

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel afwikkeling van verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de rijksdoelen ILG en provinciale doelen ILG (PMJP-A), voor zover deze niet vallen binnen de reikwijdte van de Agenda Groen.

Instellingsbesluit

Begroting 2007 d.d. 13 november 2006

Bestedingsplan

Er is geen bestedingenplan. De in de reserve beschikbare middelen worden, conform het doel van de reserve, o.m. ingezet voor verdrogingsbestrijding, overprogrammering POP2 en subsidieverlening voor de Stelling van Amsterdam en Anna’s Hoeve.

Programma

Programma 7 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 13 november 2006
Eindigt op: 31 december 2017

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 7.272.698,47

€ 6.744.632,79

Toelichting stortingen

Er wordt niet meer in de reserve gestort.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen bestaan voor € 4,5 miljoen uit (onder meer):

subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregelingen:
Subsidie Water Noord-Holland 2013 (Verdrogingsbestrijding);
Subsidie Waterbewust Noord-Holland 2015;
Subsidie Groen Noord-Holland 2013 (Laag Holland).

Subsidieverlening voor herstel Fort Hoofddorp (Stelling van Amsterdam)

Afkoop van de subsidie aan de gemeente Texel voor beheer van karakteristieke landschapselementen aan gemeente Texel afgekocht (Kaderbrief 2014, regel U)
.

Daarnaast is bij de laatste begrotingswijziging € 2,75 miljoen vrijgevallen.

Toelichting stand

Zie onder Bestedingsplan.

8

Reserve Vervanging ICT-apparatuur

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Uit de reserve worden de kosten van vervanging van ICT-apparatuur betaald.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2012, vastgesteld door PS op 5 maart 2012, punt 8a bij voordracht 16.

Bestedingsplan

Het bestedingsplan bestaat uit  vervangings-investeringen die zijn bepaald aan de hand van de economische levensduur van deze ICT-Hardware.

Programma

Programma 7 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 2012
Eindigt op: geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 705.000

€ 35.006,43

€ 1.744.035,87

Toelichting stortingen

Betreft een structurele jaarlijkse storting ad € 550.000 en daarnaast een structurele jaarlijkse storing conform Zomernotabesluit ad € 155.000. t.b.v. de vervanging van de smartphones.  

Toelichting onttrekkingen

Onttrekking was volledig t.g.v. vervangingsinvesteringen ICT-hardware.

Toelichting stand

Totale eindstand bedraagt € 1,75 miljoen; Deze middelen zijn geheel bedoeld voor vervanging van ICT apparatuur
In 2016 is een grote vervanging van de CIT-hardware gepland en zullen de afgeschreven laptops vervangen worden.

9

Reserve Organisatieverandering

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De provincie is in ontwikkeling, die ontwikkeling wordt beschreven in de ‘Agenda voor de Toekomst’. Die Agenda schetst een regieorganisatie met een kleine, hoogwaardige en flexibele beleidskern. Uitvoerende taken plaatsen we op afstand en zelf blijven we alleen doen waar we bij uitstek goed in zijn.Elke directie concretiseert deze langetermijnvisie op het concern  in een eigen houtskoolschets waarin op hoofdlijnen staat wat er inhoudelijk en organisatorisch gaat veranderen. De kosten voortvloeiend uit deze organisatieveranderingen zoals het begeleiden van de transitieprocessen, het bevorderen van de mobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers en van Vitaal Organiseren worden onder andere uit deze Reserve gedekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2014.

Bestedingsplan

Programma

Programma 7 – Financiën

Looptijd

Vanaf: september 2014
Eindigt op: de reserve wordt op 31 december 2017 geëvalueerd

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 283.670,32

€ 3.365.904,38

Toelichting stortingen

< Er zijn geen tussentijdse stortingen gedaan.  >

Toelichting onttrekkingen

Bij de zomernota 2015 waren de geraamde onttrekkingen € 1,2 miljoen.  De onttrekkingen van de verschillende directies zijn aanzienlijk lager dan deze raming, respectievelijk : CZ € 58.000,
SVT € 64.000 en B&U € 162.000 en zijn voornamelijk besteed aan opleidingstrajecten en outplacementtrajecten.
De onttrekkingen waren lager dan geraamd doordat:

 • Conform gemaakte afspraak hebben de directies eerst OTV-budget aangewend alvorens de reserve aan te spreken; in veel gevallen was het OTV-budget toereikend;
 • diverse aangewezen medewerkers uit zichzelf hebben gesolliciteerd op een andere functie zonder inzet van mobiliteitsinstrumenten;
 • diverse opleidingstrajecten zijn in overleg met de medewerker uitgesteld;
 • De mogelijkheid om de kosten van vervangend personeel in te huren bij detachering, ten behoeve van mobiliteit, is beperkt ingezet.
 • Het instrument vertrekregeling is, conform de daaraan verbonden eisen voor toekenning, beperkt toepasbaar geweest.

Toelichting stand

Totale eindstand bedraagt € 3.3 miljoen; Deze middelen zijn geheel bedoeld voor de organisatieverandering;
Het aantal aangewezen medewerkers is op 31 december 2015 als volgt gereduceerd bij de verschillende directies: CZ van 95 naar 66,  B&U van 133 naar 79 en SVT van 57 naar 54).

10

Reserve Openbaar Vervoer projecten

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari 2012, punt 9 bij voordracht 03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur, aanleg en constructie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.

Bestedingsplan

PS hebben op 16 juli 2012 het uitvoeringsprogramma 2012-2015 bij Visie Openbaar Vervoer 2020 vastgesteld.

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 3.523.594,54

€ 2.667.779,09

€ 30.326.440,15

Toelichting stortingen

Storting conform begroting van €  3,45 miljoen voor de Zuidtangent. Daarnaast is € 73.000 gestort omdat meer subsidie voor de Zijtakken Zuidtangent 12 en 04 is ontvangen dan dat er aan besteding is verantwoord (zie toelichting OD 2.1.3).

Toelichting onttrekkingen

Er is € 2,1 miljoen onttrokken voor bestedingen aan het uitvoeringsprogramma OV-Visie 2020.

Er is € 500.000 onttrokken voor (een deel van) de afkoopsom concessie Zuidtangent.

Diverse kleine onttrekkingen totaal € 67.779,09 grotendeels voor haltevoorzieningen.

Toelichting stand

Reservering Zijtaken Zuidtangent bedraagt € 18,7 miljoen. Hiervoor is geen bestedingsplan opgesteld. In het PMI wordt ervan uitgegaan dat 95% van de uitvoeringskosten wordt gedekt uit subsidiebijdragen van andere overheden.
Het restant voor de uitvoering van de OV-Visie bedraagt € 9,4 miljoen.
Het restant voor beheer en onderhoud bushaltes bedraagt € 883.000.
Het restant voor nieuwe haltevoorzieningen bedraagt € 721.000.
Reservering voor een bijdrage aan het busviaduct A9 in het verlengde van de Oudehaagseweg bedraagt € 325.000.
Het restant voor externe studiekosten energie uit asfalt bedraagt € 60.000.
Voor overige, niet nader benoemde beleidsprojecten OV, resteert een bedrag van € 159.000.

11

Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserve voor groot onderhoud van het provinciaal infrastructuur areaal wegen, vaarwegen, en kunstwerken, specifiek het dekken van tijdelijk beheer en onderhoudsprojecten die gedeeltelijk buiten de scope van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud vallen, zoals inrichting brugbediening, vervanging kunstwerken en oevers Noord-hollandsch Kanaal, en onderhoudsprojecten op basis van eenmalige afkoopsommen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48. Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.

Bestedingsplan

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO), programmaplan 24-uurs brugbediening, Vaart in de Zaan.

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 2.992.643,38

€ 21.353.443,84

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking aan de Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen is als volgt opgebouwd:
€ 38.000 Reserve Oevers Noordhollandsch Kanaal
€ 26.000 Vaart in de Zaan
€ 2,9 miljoen  Reserve Vervangingsinvestering Kunstwerken

Toelichting stand

De Reserve per 31 december 2015 is als volgt opgebouwd:
€ 8,0 miljoen Reserve 24-uurs brugbediening
€ 11,2 miljoen Vervangingsinvesteringen Kunstwerken
€ 2,1 miljoen Reserve Vaart in de Zaan
€ 3.000 Diverse projecten wegen en vaarwegen


12

Reserve Fietsinfrastructuur

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten.

Instellingsbesluit

Najaarsnota 2008 d.d. 17 november 2008, voordracht 854. Zomernota 2011 d.d. 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Bestedingsplan

Subsidie Impuls Fiets 2, uitvoeringsregeling Noord-Holland 2013. Voor de € 5 miljoen aan middelen Coalitieakkoord 2015 zal in 2016/2017 een bestedingsplan worden opgesteld.

Programma

Programma 2 – Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 november 2008
Eindigt op: 31 december 2015

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 2.255.932

€ 5.261.015,60

€ 6.932.432

Toelichting stortingen

Conform begroting. In het kader van het Coalitieakkoord 2015 is besloten gedurende coalitieperiode (4 jaar) in totaal € 5 miljoen in de reserve te storten. Daarvan is in 2015 € 2.256.000 gestort.

Toelichting onttrekkingen

Conform begroting. In het kader van het Coalitieakkoord 2015 is besloten tot vrijval van € 5.261.000 naar de algemene middelen.

Toelichting stand

Conform het Coalitieakkoord 2015 wordt er gedurende de huidige coalitieperiode in totaal € 5 miljoen in de reserve gestort. In 2016 zal hiervoor een bestedingsplan worden opgesteld.

13

Reserve Westfrisiaweg

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Dekking uit provinciale middelen van de investeringsuitgaven die gedaan worden bij de besteding van het krediet voor de realisatie van het project “N23 Opwaardering Westfrisiaweg”.

Instellingsbesluit

Laatste begrotingswijziging 2012 n.a.v. kredietaanvraag 88-2012, vastgesteld door PS op 17 december 2012, punt 8b bij voordracht 104.

Bestedingsplan

Realisatieovereenkomst uit 2010, Kredietaanvraag (N23 88-2012) en het Uitvoeringscontract.

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 december 2012
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 10.000.000

€ 47.641.759,01

€ 0

Toelichting stortingen

De stortingen in de reserve van € 10,0 mln. zijn een uitwerking van de kredietaanvraag N23 voordracht 88-2012 en bestaan uit:

Jaarlijkse storting van 2015 tot en met 2017 van € 10 mln. uit de begroting conform besluitvorming.

Toelichting onttrekkingen

De totale uitgaven bedragen € 71,79 mln. en worden voor € 47,64 mln. onttrokken aan de middelen uit de reserve. De overige deel ad € 24,15 mln. wordt onttrokken uit de hiervoor beschikbare gestelde middelen uit de BDU gelden voor N23 Westfrisiaweg.
De uitgaven binnen het project zijn uit te splitsen in:

 • Voorbereidingskosten van € 0,45 mln.
 • Apparaatskosten van € 3,38 mln.
 • Kabels en Leidingen van € 3,87 mln.
 • Uitvoeringcontract € 57,31 mln.
 • Grondverwerving van € 6,78 mln.

De geraamde lasten voor 2015 zijn € 1,79 mln. hoger uitgevallen dan begin 2015 was voorzien en worden voornamelijk veroorzaakt door voorspoediger verlopende conditionering van het project (Grondverwerving, verlegging van Kabels en Leidingen en Ontwerp activiteiten) en de uitvoeringswerkzaamheden.
De vermelde uitgaven worden volledig gedekt binnen de beschikbaar gestelde middelen voor het project N23.

Toelichting stand

De stand van de reserve eind 2015 bedraagt € 0,00 miljoen. In 2016 zullen er, conform besluitvorming, stortingen en onttrekkingen plaats vinden.

14

Reserve OLV Greenport

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Op basis van motie M4-8 (Begroting 2011) is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67. Laatste begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Bestedingsplan

Naar verwachting zal in 2016 een voorstel over het hoofdproject OLV Greenport worden voorgelegd alsmede een bestedingsplan inzake inzet niet tot besteding komende middelen Truckparking (zie toelichting stand).

Programma

Programma 2 – Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2017

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 830.000

€ 1.200

€ 11.291.150

Toelichting stortingen

Conform begroting.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking waren geraamd op € 42.000. De werkelijke uitgaven bedragen € 1.200.

Toelichting stand

PS hebben in 2014 voor het project Truckparking een bedrag van € 3,0 miljoen  beschikbaar gesteld. Dit project is in 2015 innovatief aanbesteed. Aanbesteding is voortijdig stopgezet. PS is per brief hierover geïnformeerd.

15

Reserve Zuidas en Zeepoort

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het doel van de bestemmingsreserve is om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de projecten Zuidas Amsterdam en Zeeport IJmuiden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70. Laatste Begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Bestedingsplan

De bijdrage aan de Zeepoort IJmond is vastgelegd in een convenant november 2009. De afspraak is bevestigd in het voorkeursbesluit in 2012. Afspraken ten aanzien van de Zuidas zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ZuidasDok uit 2012 tussen partijen (het rijk, Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland).

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2021

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 16.575.148,52

€ 0

€ 17.884.681

Toelichting stortingen

Conform begroting 2015.   

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting stand

De in de reserve beschikbare middelen zijn bestemd voor de Zuidas.

16

Reserve Zelfvoorzienende Zoetwaterberging

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

In aansluiting op de generieke maatregelen van de Deltacommissie wordt een kleinschalige pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging uitgevoerd.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Bestedingsplan

Programma

Programma 3 - Water

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2015

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 10.000

€ 123.013,44

€ 0

Toelichting stortingen

Conform begroting

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen hebben volledig betrekking op de uitvoering en afronding van de pilot.

Toelichting stand

17

Reserve Huisvesting

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bestemd voor de op handen zijnde aanpassingen in de huisvesting.

Instellingsbesluit

Lentenota 2009, vastgesteld door PS op 22 juni 2009, punt 10

Bestedingsplan

Kapitaalslasten gebouw Houtplein

Programma

Programma 7 - Financiën

Looptijd

Vanaf: 22 juni 2009
Eindigt op: 2038

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 1.696.398,61

€ 20.156.099,79

Toelichting stortingen

Er zijn geen extra stortingen gedaan t.g.v. reserve huisvesting.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen worden meerjarig geraamd. In 2015 is               € 360.000 aan de reserve onttrokken bestaande uit:

 • € 353.000 bijdrage aan gemeente Haarlem tbv ontwikkeling Dreef;
 • € 51.000 ICT kosten (hardware en software; Impulsbudget maakt onderdeel uit van reserve huisvesting);
 • € 56.000 inventaris kosten.

Toelichting stand

€ 18,1 miljoen is bestemd voor de afschrijving van de investering in het kantoorpand Houtplein. Het overige deel van € 2,1 miljoen is bestemd voor het impulsbudget ICT.

18

Reserve Groene Uitweg

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer /  Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Bestedingsplan

Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg

Programma

Programma 7 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 2022

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 3.074.729,39

€ 2.258.981,25

€ 14.919.009,48

Toelichting stortingen

De Reserve is als volgt opgebouwd:
Er zijn gerealiseerde uitgaven ad € 300.000 voor project Fietsbrug Nigtevecht aan de provincie Utrecht gefactureerd en ontvangen. Bij Laatste Begrotingswijziging is € 2,75 miljoen gestort in de reserve om de stand aan te passen aan de bestaande afspraken. Bij instelling van de reserve waren de benodigde stortingen vanuit de ILG –reserve niet helemaal juist bepaald.

Toelichting onttrekkingen

Voor de uitvoering van het programma is € 2,25 miljoen onttrokken aan de reserve. Hiervan heeft € 1,6 miljoen betrekking op subsidieverplichtingen die zijn gestort in de Voorziening Subsidiecrediteuren

Toelichting stand

De stand van de reserve is (samen met de nog beschikbare  rijksmiddelen, BDU) toereikend voor het realiseren van de doelstellingen van het programma.

19

Reserve Cofinanciering Waddenzee

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie van het Waddenfonds.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Bestedingsplan

De subsidieregeling Cofinanciering Waddenfonds.

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2015

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 1.500.000

€ 410.055

€ 2.851.859

Toelichting stortingen

Conform begroting.

Toelichting onttrekkingen

Op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds is er in 2015 voor een bedrag van € 410.000, aan subsidies verstrekt:

 • € 273.000, voor het project “Brakke Parel” van de Stichting Zilte Zones.
 • € 67.000, voor het project “Spaarwater II” van de Stichting Acacia Institute.
 • € 53.000, voor het project “Zilte aardappelketen fase 2” van de BV Zilte Teelten.
 • € 17.000, voor het project “Zeegras, fase II” van de Vereniging Natuurmonumenten.

Toelichting stand

De uitgaven van deze reserve lopen via de subsidieregeling Cofinanciering Waddenfonds. Hierin zijn wij volgend op de projecten die van het Waddenfonds een subsidie krijgen.
Ook in het nieuwe Coalitieakkoord “Ruimte voor groei” zal er jaarlijks € 1 miljoen in deze reserve gestort worden. Er is afgesproken om in 2016 te komen tot een Investeringskader voor het Waddengebied, en specifiek het Waddenfonds (2017 – 2026).

20

Reserve Waterrecreatie

Functie

Budgetgerichte reserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Nog niet beschikbaar.
In 2015 is de startnotitie  ‘Visie Waterrecreatie 2016-2030’ vastgesteld. In 2016 is de vaststelling voorzien van een visiedocument, met daarin de concrete uitwerking van het beleid in de vorm van beleidsdoelen, operationele doelen, in te zetten instrumenten en verdeling van het budget op hoofdlijnen. Daarbij hoort een driejarig uitvoeringsprogramma voor de periode 2016-2019.

Programma

De uitvoering valt onder programma 3, Water.

Looptijd

Vanaf 2015
Tot en met 2019.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 1.804.746

€ 0

€ 1.804.746

Toelichting stortingen

conform begroting

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing

Toelichting stand

Zie onder Bestedingsplan

21

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010 – 2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2010, vastgesteld door PS op 13 december 2010, punt 8d bij voordracht 80.

Bestedingsplan

Provinciaal Herstructureringsprogramma2014 2017

Programma

Programma 5 – Ruimte

Looptijd

Vanaf: 13 december 2010
Eindigt op: 31 december 2017

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 100.000

€ 3.609.754

€ 4.647.597

Toelichting stortingen

De storting is conform begroting (op basis van meicirculaire provinciefonds 2013).

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen subsidies voor: fysieke verbeteringen € 3,3 miljoen, procesmanagement € 238.000, overaanbod € 98.000.

Toelichting stand

De in de reserve beschikbare middelen zijn bestemd voor:
Subsidieplafonds 2016 voor: HIRB fysieke verbetering € 3,4 miljoen; HIRB procesmanagement € 250.000; HIRB overaanbod € 150.000.
Voor de resterende € 848.000 is een voorstel voor een nieuwe besteding in voorbereiding.

22

Reserve Cofinanciering Europese projecten

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Ambitie: De provincie Noord-Holland benut ‘met verstand’ optimaal de Europese subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.

Bestedingsplan

Besluit GS wijziging van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2015
Besluit GS vaststelling van de subsidieplafonds voor 2015 op grond van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s
Besluit GS wijziging van het subsidieplafond Kansen voor West 2 voor 2015 op grond van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland 2015

Programma

Programma 1 - Openbaar bestuur

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2020

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 5.025.000

€ -55.348

€ 13.101.771,71

Toelichting stortingen

Conform begroting.

Toelichting onttrekkingen

Door lagere vaststellingen bij subsidievaststellingen is er € 55.000 teruggekomen.

Toelichting stand

De in de reserve beschikbare middelen zijn bestemd voor:
Kansen voor West 2 € 7,2 miljoen; Interregionale programma’s € 1,0 miljoen; nieuwe cofinancieringsprojecten € 4,9 miljoen.

23

Reserve Water als Economische Drager

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het programma “Water als Economische Drager” heeft als doel de economische kansen van het Noord-Hollandse water optimaal te benutten. Waterrecreatie en watergebonden bedrijvigheid staan daarbij centraal.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Bestedingsplan

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2015

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 2.066.197

€ 79.625

Toelichting stortingen

Conform begroting.

Toelichting onttrekkingen

Totaal is er op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, thema Watergebonden bedrijvigheid voor € 2,1 miljoen aan subsidies verstrekt:

 • € 750.000 voor het project “Aanpassing haven Den Oever” van de Gemeente Hollands Kroon.
 • € 381.000 voor het project “Openbare kade Nieuwe haven Den Helder” van de NV Port of Den Helder.
 • Voor de volgende 4 projecten is € 200.000 per project verstrekt: een “All-Weather terminal”, “Kade en afmeersteigers”, “RHB Kooyhaven” en een “Kraan t.b.v. Travellift”.
 • € 136.000 voor het project “Nieuwe kade Hornhaven bedrijventerrein Biodiesel”.

Toelichting stand

In het nieuwe Coalitieakkoord “Ruimte voor groei” is opgenomen om het programma Water als Economische Drager (WED) voort te zetten en jaarlijks € 1 miljoen in deze reserve te storten.

24

Reserve Werkgelegenheid en Economie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bevorderen van de werkgelegenheid en economie conform amendement 2-2 begroting 2014.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Bestedingsplan

Coalitieakkoord 2015-2019
Voordracht PS Invulling amendement stads- en dorpsontwikkeling/ fonds economie en werkgelegenheid

Programma

Programma 5 – Ruimte

Looptijd

Vanaf: 10 maart 2014
Eindigt op: 31 december 2018

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 16.647.356

€ 4.245.270,88

€ 12.614.085,12

Toelichting stortingen

De stortingen betreffen: MKB innovatiefonds € 3,6 miljoen, Duurzaam innovatiefonds € 4,5 miljoen, budget werkgelegenheid en economie conform amendement 2-2 begroting 2014 € 8,5 miljoen.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen: uitvoeringsregeling stads- en dorpsvernieuwing € 3,1 miljoen, uitvoeringsregeling duurzaam renoveren € 416.000, restauratie Hembrugterrein  € 350.000, herinrichting station Castricum € 247.000, sloepennetwerk (conform uitvoeringsregeling water als economische drager) € 100.000.

Toelichting stand

De in de reserve beschikbare middelen zijn bestemd voor: duurzaam innovatiefonds € 4,5 miljoen; MKB innovatiefonds € 3,6 miljoen; Stads- en dorpsontwikkeling € 2,1 miljoen; Energiebesparing € 584.129; Riviercruisevaart € 500.000; Overig (3 projecten) € 1,0 miljoen.
Voor 2 projecten die niet doorgaan, is een voorstel voor een nieuwe besteding in voorbereiding; dit betreft € 332.000.

25

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema’s: Luchtkwaliteit verbeteren, Intensiveren ruimtegebruik en Circulaire economie stimuleren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Besluit GS tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling investeringsimpuls duurzame zeehavens Noord-Holland 2016

Programma

Programma 7. Financiën. De uitvoering valt onder programma 4. Milieu en 5. Ruimte.

Looptijd

2015
De reserve loopt tot en met 2019.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 4.740.000

€ 0

€ 4.740.000

Toelichting stortingen

Conform begroting (motie duurzame zeehavens PS 22-09-2014).

Toelichting onttrekkingen

Conform begroting.

Toelichting stand

Voor de uitvoeringsregeling duurzame zeehavens zijn in 2015 drie subsidieplafonds vastgesteld voor 2016. Dit betreft:
€ 2,37 miljoen, voor verbetering luchtkwaliteit; € 1,185.000 voor intensivering ruimtegebruik en € 1.185.000 voor circulaire economie.

26

Reserve Europese Projecten Landbouwsubsidies

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De programma’s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Programma

Programma 5. Ruimte

Looptijd

2015
De reserve loopt tot en met 2023.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 9.800.000

€ 0

€ 9.800.000

Toelichting stortingen

De storting is conform Kaderbrief 2015.

Toelichting onttrekkingen

Geen.

Toelichting stand

Voor 2016 is er een subsidieplafond voor de ‘verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven’ vastgesteld op  € 3,5 miljoen waarvan € 1,75 miljoen voor de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies.
Deze reserve is bestemd voor cofinanciering projecten en uitvoeringskosten RVO, er is geen bestedingsplan.

27

Reserve Ontwikkeling havencomplexen

Functie

Budgetgerichte reserve

Doel

Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Programma

De uitvoering valt onder programma 5

Looptijd

2015
Tot en met 2019.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 3.609.492

€ 0

€ 3.609.492

Toelichting stortingen

De storting is conform het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor groei.

Toelichting onttrekkingen

Geen.

Toelichting stand

Er is nog geen bestedingsplan.

28

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

a. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale monumenten; b.verstrekken van een onderhoudssubsidie voor molens in Noord-Holland

Instellingsbesluit

Instellingsbesluit van het fonds stamt van voor 1989. Aanverwante besluiten: Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159; Uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159, Uitvoeringsregeling cultuurhistorische waarden: Uitvoeringsregeling subsidie molens Noord-Holland 2015, PB 2015, nr. 32

Bestedingsplan

Beleidskader voor cultuurnota 2013-2016, ‘De Waarde van Cultuur’, vastgesteld door PS op 24 september 2012 statenvoordracht 70.
Bestedingen maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Cultuurbeleid 2015, dat is vastgesteld op 2 december 2014 GS nota 508330/508341.

Programma

Programma 7 – Financiën

Looptijd

Vanaf: Voor 1989
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 7.315.139

€ 1.421.224,61

€ 7.274.406,87

Toelichting stortingen

Storting van € 4,7 miljoen uit provinciefonds middelen DU Rijsmiddelen bestemd voor renovatie monumenten.
Storting van € 1,8 miljoen coalitieakkoordmiddelen 2016 – 2019 voor de oprichting van een fonds impuls waardevolle herbestemming cultureel erfgoed.
Reguliere storting van € 792.500. Voorheen bedroeg deze € 990.000. In 2014 is deze storting verlaagd met € 197.500 in verband met de verstrekte lening aan het Nationaal Restauratie Fonds.

Toelichting onttrekkingen

Onttrekking voor subsidieverlening:

 • UVR Molens € 636.000
 • Restauratie van de Wierschuur € 500.000
 • UVR’s Restauratie en Onderhoud monumenten € 273.000
 • ROP € 8.500


Onttrekking voor opdrachten € 3.600.

Toelichting stand

Reservering voor uitvoeringsregeling restauratie van rijksmonumenten bedraagt € 4,9 miljoen.
Reservering voor het fonds impuls waardevolle herbestemming cultureel erfgoed € 1,8 miljoen.
Reservering voor bijdrage aan fietspad op de Wierdijk €  330.000.
Reservering voor uitvoeringsregeling Molens € 208.000.
Reservering overig € 48.000.

29

Reserve Stedelijke Vernieuwing

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De regeling Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in steden en dorpen in de provincie door o.a. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hierbij om het inzetten van provinciale middelen.

Instellingsbesluit

ISV-1 tijdvak 2000 t/m 2004 Verordening Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland 2000, vastgesteld door PS op 19 juni 2000, nummer 24 en ISV-2 tijdvak 2005 t/m 2009 Verordening Stedelijke Vernieuwing. ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.

Bestedingsplan

ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 19 juni 2000
Eindigt op: 31 december 2015

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 1.012.925,90

€ 1.517.479,69

Toelichting stortingen

conform begroting

Toelichting onttrekkingen

Onttrekking voor afrekening na subsidievaststelling:

 • ISV3 diverse notitiegemeenten € 366.000
 • ISV2 programmagemeente € 287.000


Storting in de voorziening subsidies crediteuren € 366.000 inzake diverse ISV3 notitiegemeenten.

Toelichting stand

Reservering afwikkeling subsidieverleningen voor de regeling ISV3 en ISV 2 totaal € 1,5 miljoen.

30

Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Bestedingsplan

In het kader van de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder zullen projectvoorstellen worden ingediend.

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 55.601,50

€ 3.839.539,50

Toelichting stortingen

conform begroting

Toelichting onttrekkingen

Conform begroting aan ontwikkelkosten kwaliteitsimpuls     groen-blauw.

Toelichting stand

Reservering voor het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder bedraagt voor :

 • groen-blauw  € 2,4 miljoen
 • openbare ruimte € 1,0 miljoen

Reservering voor de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp bedraagt €440.000.

31

Reserve Tijdelijk Beheer Gronden

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

. Het op peil houden van de kwaliteit van het tijdelijk grondareaal Crailo en Wieringermeer (gebouwen, terreinen en gronden) in provinciaal beheer: uitvoeren van beheer, onderhoud en sloop.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.

Bestedingsplan

Binnen de bestemmingsreserve zijn de middelen voor de uitvoering van beheer en onderhoud aan het tijdelijk grondareaal Crailo gereserveerd tot eind 2016.
In 2014 is toegevoegd aan de bestemingsreserve het exploitatiesaldo van het Rijk BBL gronden ten behoeve van bodemonderzoek.
 Jaarlijks worden op basis van de geplande werkzaamheden de benodigde middelen onttrokken.

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2016

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 658.807,60

€ 1.198.713,17

Toelichting stortingen

conform begroting

Toelichting onttrekkingen

Onttrekking voor beheer en onderhoud Crailo bedraagt € 641.000 en voor onderzoek naar verontreiniging op BBL grond is onttrokken € 17.500.
De onttrekking voor beheer en onderhoud Crailo is € 91.000 hoger dan verwacht. Er is meer (ingehuurde) inzet gepleegd voor het project Crailo dan geraamd naar aanleiding van besluitvorming in 2015 over de ontwikkeling en verkoop van Crailo en de ontwikkelingen rond de opvang van vluchtelingen.
De kosten voor onderzoek naar verontreiniging op de BBL gronden zijn geraamd in het komend jaar. Een klein deel is reeds in 2015 onttrokken, € 17.500.

Toelichting stand

Het gereserveerde saldo voor Beheer en onderhoud Crailo bedraagt € 897.000.
Het gereserveerde saldo voor (sanerings)onderzoek BBL grond bedraagt € 302.000.

32

Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Aan de Alderstafel van 17 september 2013 hebben de partijen Schiphol, Rijk en Provincie, zich uitgesproken om conform de afspraken uit het akkoord van 2008, elk € 10 miljoen beschikbaar stellen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Bestedingsplan

Geen

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 10 maart 2014
Eindigt op: 31 december 2023

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 0

€ 0

€ 10.000.000

Toelichting stortingen

conform begroting

Toelichting onttrekkingen

conform begroting

Toelichting stand

€ 10.000.000 gereserveerd voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving. In januari 2016 is het beleidsdocument Tweede Tranche ter besluitvorming aan ons College voorgelegd.


33

Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

Functie

Budgetgerichte reserve

Doel

Innovatie ten behoeve van de verbreding van het SolaRoad. In de loop van het derde kwartaal 2016 zal in een cash flow voor de ontwikkeling van SolaRoad, periode 2015-2019, worden voorzien.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

In 2016 zal een bestedingsplan worden opgesteld (zie toelichting stad).

Programma

De uitvoering valt onder programma 2, Mobiliteit

Looptijd

2015
tot en met 2019 en wordt dan geëvalueerd.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 2.700.000

€ 0

€ 2.700.000

Toelichting stortingen

Conform begroting.

Toelichting onttrekkingen

Conform begroting.

Toelichting stand

In 2015 is het volledig bedrag conform het Coalitieakkoord ad  € 2.700.000 in de reserve gestort. Conform het Coalitieakkoord 2015 (pagina 50) is het bedrag specifiek gereserveerd voor op SolaRoad gerichte investeringen.

34

Reserve Infrastructuur

Functie

Budgetgerichte reserve voor de kosten voortkomend uit de programma ’s voor infrastructuur.

Doel

De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van:  infrastructurele projecten voor de verbetering van gemeentelijke of provinciale infrastructuur;projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren;projecten om ketenmobiliteit te bevorderen;projecten om bestaande infrastructuur beter te benutten;

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Coalitieakkoord 2015 (zie Toelichting stand)..

Programma

De uitvoering valt onder programma 2 Bereikbaarheid.

Looptijd

De Reserve Infrastructuur wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018.
tot en met 2013

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2015

€ 12.707.186

€ 0

€ 12.707.186

Toelichting stortingen

Conform begroting. De gestorte middelen zijn geheel bestemd voor Verbetering mobiliteit Noord-Holland Zuid (zie toelichting stand).

Toelichting onttrekkingen

Conform begroting.

Toelichting stand

De reserve is opgebouwd uit drie compartimenten: 1. Verkeer en vervoer algemeen, zoals Kleine infrastructuur, Gedragsbeïnvloeding Mobiliteit (structureel); 2. Investeren infrastructuur:  PMI  en bijbehorend onderhoud (PMO) (structureel vanaf 2019l) en 3. Verbetering mobiliteit Noord-Holland Zuid (incidenteel) , waarvan de aanwending van middelen in 2016-2017 nader zal worden bepaald.