Toelichting op uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (art. 28d)

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Binnen de WNT wordt de bezoldiging van topfunctionarissen genormeerd. Onder topfunctionarissen wordt bij een provincie verstaan de provinciesecretaris en de griffier. Daarnaast betekent de inwerkingtreding van de WNT dat in de jaarrekening 2015 een overzicht moet worden opgenomen van alle topfunctionarissen (zijnde de provinciesecretaris en de griffier), waarbij op persoonsniveau de verschillende componenten van het beloningsmaximum (beloning, , belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn) dienen te worden toegelicht. Politieke ambtsdragers vallen niet onder de wet.

Leidinggevende topfunctionarissen


(Erratum juni 2016)

Het inkomen van de provinciesecretaris komt in 2015 boven de WNT-norm van € 178.000,- uit. Het inkomen bedraagt € 182.200,03, inclusief een outputbeloning van € 3.544,61. Deze outputbeloning komt voort uit de (interprovinciale) Regeling Jaargesprekken. De outputbeloning is volgens de WNT niet toegestaan. Echter als deze is afgesproken voor de inwerkingtreding van de WNT geldt overgangsrecht en wordt de variabele beloning tot de bezoldiging gerekend. Afspraken worden gedurende een periode van vier jaar na inwerkingtreding van de wet (2013) gerespecteerd. Dat is hier het geval. Vanaf 2017 is een dergelijke bonus wettelijk niet meer toegestaan. Verder geldt ook voor het inkomen wat boven de WNT-norm uitkomt overgangsrecht. Dit betekent dat het inkomen tot 2019 gerespecteerd dient te worden. Vanaf 2019 moet het inkomen in drie jaar worden teruggebracht tot de op dat moment geldende norm.
De normoverschrijding is een gevolg van de invoering van het Individueel Keuzebudget per 1 januari 2015 (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, hoofdstuk C Bezoldiging, paragraaf 5 Individueel Keuzebudget (IKB)). Hierdoor is in 2015 zeven maanden extra vakantiegeld uitgekeerd. Dit betreft de reservering vakantiegeld van in totaal € 6.058,71 over de periode juni 2014 tot en met december 2014.  
De salarissen van andere functionarissen van de provincie moeten ook openbaar gemaakt worden (niet op persoonsniveau), indien zij de norm van € 178.000,- (voor 2015) overschrijden. Hiervan is geen sprake geweest.
Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920.
De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader formeel aangenomen door de Eerste Kamer op 19 juni 2014 vastgesteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Jaargang 2014 Nr. 235. Gepubliceerd op 27 juni 2014.

De Reparatiewet WNT (Staatsblad 2014, 446) heeft artikel 4.2 WNT gewijzigd, zodat niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking nu buiten de reikwijdte van de wet vallen.