Staat van het verloop van de voorzieningen

Num-mer

Naam van de voorziening

Saldo bij de aanvang van het dienstjaar 2015

Toevoeging

Onttrekkingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015

Productnummer toevoeging of vrijval voorziening

Bestedingen

Vrijval ten gunste van rekening van lasten en baten

 Voorzieningen

1

 Voorziening Financiële Risico's

              18.648.288,83

                     200.000,00

          16.758.288,83

            300.000,00

              1.790.000,00

 045 05

2

 Voorziening Kosten reorganisatie

                    473.175,36

               171.429,39

                 301.745,97

 045 03

3

 Voorziening Pensioenen leden GS

              12.797.892,96

                     426.337,08

               503.540,04

            12.720.690,00

 111 82

4

 Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

              48.783.531,88

               25.537.275,14

          31.742.508,61

            42.578.298,41

 311 22/338 22

5

 Voorziening Grondwaterheffing

                    934.241,07

                     411.743,71

              1.345.984,78

 442 01

6

 Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

              20.062.875,98

                  4.984.171,00

            2.492.319,70

            22.554.727,28

 521 22

7

 Voorziening Subsidiecrediteuren

            211.630.052,28

               21.029.133,96

       114.826.423,53

         1.283.805,13

         116.548.957,58

 diversen

 Totaal voorzieningen

        313.330.058,36

          52.588.660,89

    166.494.510,10

      1.583.805,13

      197.840.404,02

1

Voorziening Financiële Risico’s

Doel

De voorziening dient als buffer voor de opvang van concrete financiële risico’s, waarvan de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot verplichting zullen leiden.

Instellingsbesluit

Najaarsbericht 2005

Bestedingsplan

Programma

Programma 7 - Financiën

Looptijd

Ingesteld op: November 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand eind 2015

€ 200.000

€ 17.058.288,83

€ 9.790.000

Toelichting stortingen

Er is €200.000 gestort in verband met een naheffing van de Belastingdienst naar aanleiding van een boekenonderzoek naar alle gedeclareerde BTW-posten over het dienstjaar 2012.

Toelichting onttrekkingen

Onder de onttrekkingen van € 17.058.288,83 is verantwoord de bijdrage aan het Hoogheemraadschap van Rijnland in de kosten van renovatie van de Grote Sluis (€ 16.758.288,83) en de gedeeltelijke vrijval van de voorziening € 300.000,-) wegens een afname van het berekende financieel risico van de RON NV als gevolg van een verwachte verbeterde financiële positie van dit bedrijf.

Toelichting stand

De stand begin 2015 bedroeg € 26.648.289; eindstand 2015 bedraagt € 9.790.000 en is gereserveerd voor het opvangen van verwachte toekomstige financiële risico’s.

2

Voorziening Kosten Reorganisatie

Doel

De voorziening is ingesteld om daarmee de kosten te dekken die gepaard gaan met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Instellingsbesluit

De voorziening is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2004 (voordracht 48), besluit PS van 11 juni 2004.

Bestedingsplan

Er is een voorziening getroffen voor de inzet van de personele instrumenten FPU en wachtgeldregeling in het kader van de reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Programma

Programma 1 - Openbaar Bestuur

Looptijd

Ingesteld op: 11 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2019

Stortingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand eind 2015

€ 0

€ 171.429,39

€ 301.745,97

Toelichting stortingen

Er was geen stortingen nodig aangezien de voorziening toereikend is voor de toekomstige verplichtingen.

Toelichting onttrekkingen

Er is € 24.836 onttrokken voor uitkeringen aan FPU-suppletie en     € 146.593 voor uitkeringen op grond van de  Wachtgeldregeling na outplacement.

Toelichting stand

Begin 2015 bedroeg de voorziening € 473.175; ten gevolge van de onttrekking ad € 171.429 bedraagt de stand ultimo 2015 € 301.746.

3

Voorziening Pensioenen Leden GS

Doel

Het zeker stellen van de opgebouwde pensioenrechten van (ex)gedeputeerden.

Instellingsbesluit

Volgens het BBV (artikel 44) dient een voorziening te worden ingesteld voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is vast te stellen. Daarom is besloten een voorziening in te stellen voor de pensioenen van (oud) leden van GS.

Bestedingsplan

Programma

Programma 1 - Openbaar Bestuur

Looptijd

Ingesteld op: 1 juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand eind 2015

€ 426.337,08

€ 503.540,04

€ 12.720.690

Toelichting stortingen

In totaal is een bedrag van € 426.337 gestort in de voorziening om alle lopende en toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen dekken. De berekening van de storting is gebaseerd op jaarlijkse berekeningen van Loyalis in opdracht van Provinciale Staten.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen ad € 503.540 betreffen uitkeringslasten voor de in 2015 uitgekeerde ouderdoms- en nabestaandenpensioenen aan (partners van) oud GS-leden.

Toelichting stand

Begin 2015  bedroeg de voorziening nog € 12.797.893. Deze voorziening blijft noodzakelijk voor huidige en toekomstige pensioenrechten.

4

Voorziening Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen

Doel

Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale land- en vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).

Instellingsbesluit

"Nota Reserves en Voorzieningen 2004” d.d. 14 juni 2004, nr. 48.
Ingesteld in 2011 bij PS besluit 31-1-2011"Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen”

Bestedingsplan

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Ingesteld op: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand eind 2015

€ 25.537.275,14

€ 31.742.508,61

€ 42.578.298,41

Toelichting stortingen

Wegen:
De storting met betrekking tot de Voorziening Groot onderhoud wegen bedraagt € 18.210.000,-. Van de oorspronkelijk storting ad  € 19.340.000,-  is een bedrag van € 930.000 overgeheveld naar het budget beheer en onderhoud Tunnels en Aquaducten (subproduct 731131), en € 200.000 naar het budget Gebiedscontract Kop van Noord Holland (subproduct 731140).
Daarnaast zijn nog bedragen aan de voorziening toegevoegd wegens bijdragen van derden in diverse kosten van groot onderhoud  waaronder de gemeente Haarlemmermeer, Zaanstad Langedijk en Heerhugowaard in totaal ad. € 785.499,09 alsmede de terugontvangst van voorgeschoten kosten van andere provincies ad € 19.776,05
Vaarwegen:
De storting met betrekking tot de Voorziening Groot Onderhoud Vaarwegen bedraagt € 6.522.000

Toelichting onttrekkingen

Het beschikbare bedrag in 2015 met betrekking tot het programma Groot Onderhoud Wegen bedraagt € 45.984.899. De werkelijke onttrekking bedraagt           € 17.438.268.
Het beschikbare bedrag in 2015 met betrekking tot het programma Groot Onderhoud Vaarwegen bedraagt € 28.660.633. De werkelijke onttrekking bedraagt            € 14.304.241.

Toelichting stand

De beginstand van de voorziening bedroeg € 48.783.531,88. De eindstand van de voorziening bedraagt € 42.578.298,41.
Wegen:
Diverse projecten die gestart zijn in voorgaande jaren zijn in 2015 afgerond (N203b, N244a, N250a) Voor het jaar 2015 zijn de volgende projecten in uitvoering gegaan, en is het werk grotendeels gerealiseerd (N203c, N232a, N508b, N512a, N513a) Afronding en facturering lopen door naar 2016.
.In het kader van trajectbenadering worden de volgende projecten doorgeschoven N249a, en N526a (2016) (zie output paragraaf toelichting tabel instrumenten 2.1.2.7).
Vaarwegen:
De werkelijke onttrekking voor vaarwegen bedraagt     € 14.304.241
De baggerprojecten van diverse vaarwegen in Noord Holland (K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, en K11) zijn in 2015 gerealiseerd. Afronding en facturering lopen door naar 2016.                                                              Diverse kunstwerken ( o.a.Koopvaarderschutsluis, Kooysluis,Prinses Irenebrug, brug Vrouwenverdriet ) zijn in 2015 grotendeels gerealiseerd,. Afronding en facturering lopen door naar 2016. Het project herstel Schipholdraaibrug  is in verband met onderzoek naar oorzaak en aansprakelijkheidstelling vertraagd  (zie output paragraaf toelichting tabel instrument 2.1.2.05)

5

Voorziening Grondwaterheffing

Doel

Het voorkomen van continue aanpassing van de grondwaterheffing. Bij hogere c.q. lagere ontvangsten dan geraamd, kan dit verschil verrekend worden met de gevormde voorziening.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2004 op grond van invoering BBV per 1 januari 2004.

Bestedingsplan

Programma

Programma 7 - Financiën

Looptijd

Ingesteld op: Juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand eind 2015

411.743,71

1.345.984,78

Toelichting stortingen

 De opbrengst van de grondwaterheffing bedroeg in 2015 € 708.731. Hierop is een oninbare vordering van € 132,- in mindering gebracht.
De directe kosten van aanleg en onderhoud van het grondwatermeetnet bedroegen € 70.565 waarvan 90% ten laste van de heffing komt en 10% voor rekening van de provincie. De apparaatskosten die ten laste van de heffing kunnen worden gebracht bedragen € 152.311. Daarnaast is nog € 81.036 besteed aan (onder meer):

  • een bijdrage aan de pilot Zeflvoorzienende Zoetwaterberging;
  • een bijdrage aan de provincie Gelderland voor interprovinciaal grondwateronderzoek (Informatiehuis Water)
  • de bijdrage aan de adviescommissie Schade Grondwater.

Bovenstaande resulteert in een storting in de voorziening van € 708.599 – (€ 70.565 * 0,9) – € 152.311 - € 81.036 = € 411.744

Toelichting onttrekkingen

Er is in 2015 geen onttrekking gedaan.

Toelichting stand

De beginstand van de voorziening bedroeg € 934.271,07. De eindstand bedraagt € 1.345.984,78 en blijft beschikbaar om schommelingen in het tarief van de heffing te egaliseren .

6

Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

Doel

Uitvoering van Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma 2011 – 2015 Provincie Noord-Holland, en bodembeheertaken. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de afspraken uit het landelijk bodemconvenant 2010-2015 tussen Rijk, gemeente, provincies en waterschappen.

Instellingsbesluit

Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 (GS dd. 26 januari 2010)

Bestedingsplan

Programma

Programma 4 - Milieu

Looptijd

Ingesteld op: 26 januari 2010
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand eind 2015

€  4.984.171

€ 2.492.319,70

€ 22.554.727

Toelichting stortingen

De storting in de Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken bedraagt € 4.984.171
• Decentralisatie uitkering bodem  €  4.411.371 uit Provinciefonds,   verlaagd met € 196.000 ivm overheveling naar het apparaatskostenbudget voor vergunningverlening.
• Bijdragen van derden wegens afkoopsommen van diverse projecten € 553.000
• Bijdragen gemeenten in convenant Masterplan ’t Gooi € 215.800

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking ad € 2.492.320 uit de Voorziening Bodemsanering bestaat uit:
• Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014: € 897.380
• Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 subsidies:
  €154.046
• Uitvoering bodembeheertaken: €1.440.893

Toelichting stand

Begin 2015 bedroeg de stand € 20.062.875,98, de eindstand bedraagt € 22.554.727,28. Er zijn voldoende middelen aanwezig in de voorziening om het uitvoeringsprogramma af te ronden.

7

Voorziening Subsidiecrediteuren

Doel

Voorziening die bestaat uit de harde subsidieverplichtingen voortkomend uit subsidiebeschikkingen ten laste van bestemmingsreserves.

Instellingsbesluit

Financiële verordening 2011

Bestedingsplan

Programma

Programma 7 - Financiën

Looptijd

Ingesteld op: Januari 2011
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand eind 2015

€ 21.029.133,96

€ 117.394.033,79

€ 115.265.152,45

Toelichting stortingen

In 2015 zijn  de subsidieverplichtingen die eind 2015 nog resteerden ten laste van de bestemmingsreserves van ruim € 21 miljoen uit de bestemmingsreserves onttrokken en gestort in de voorziening Subsidiecrediteuren.

Toelichting onttrekkingen

Onder de onttrekkingen zijn verantwoord betalingen op subsidieverplichtingen  van 2014 en ouder (€ 116.110.228,66) en de vrijgevallen bedragen uit de voorziening wegens lagere vaststellingen van subsidieverplichtringen (€ 1.283.805,13) welke ten gunste van de rekening van lasten en baten komen.

Toelichting stand

Begin 2015 bedroeg de voorziening  € 211,6 miljoen. Eind 2015 was dit € 115,26 miljoen. Dit betreft de nog openstaande subsidieverplichtingen welke onttrokken zijn aan de bestemmingsreserves en die nog afgewikkeld moeten worden.