Toelichting bij de SiSa-verantwoordingsbijlage

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, I&M/E11

Het nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is in 2013 verlengd tot 1 januari 2017.

Brede doeluitkering verkeer en vervoer, I&M/E27

De provincie Noord-Holland verantwoordt de voorschotten van subsidies aan gemeenten, overige instellingen en de concessiehouders voor het OV als lasten in de jaarrekening 2015 en in de SISA-bijlage. Bij vaststelling van de subsidie in een toekomstig jaar worden eventuele afrekeningsverschillen in het desbetreffende jaar verantwoord.
Per 1 januari 2014 hoeft er geen rente meer te worden toegerekend aan de BDU. In de wijziging van de wet FIDO die het verplicht schatkistbankieren regelt, is artikel 9 het tweede en derde lid van de wet BDU vervallen. Deze wijziging is op 15 december 2013 van kracht geworden.

Regeling Wilhelminasluis, I&M/E37

Op 10 december 2009 is de subsidie beschikt aan de Provincie Noord-Holland onder kenmerk VenW/DGLM-2009/4006. In 2015 is er een bedrag ad € 4.641.280 besteed. Daarmee is het ontvangen voorschot van het rijk volledig besteed.

Doeluitkering Jeugdzorg, VWS/H8

De taken van jeugdzorg zijn met ingang van 2015 overgedragen aan de gemeenten. In 2015 hebben subsidievaststellingen plaatsgevonden, waardoor er per saldo een teruggave is van teveel verstrekte subsidiegelden. De laatste subsidievaststelling wordt in 2016 verwacht.
De indicatoren aan- en afmelding LBIO maken geen onderdeel uit van de subsidierelatie tussen de provincie Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg. Provincie Noord-Holland is van mening dat deze indicatoren verantwoord zouden moeten worden door het LBIO aan het Rijk.
LBIO staat voor landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage. Alle Bureau’s Jeugdzorg in Nederland verstrekken op verzoek van LBIO het aantal aan- en afmeldingen van de uithuisplaatsingen. Op basis van deze gegevens int het LBIO de eigen bijdrage aan de uithuisplaatsing door de natuurlijke ouders.
De indicatoren aantal aan- en afmeldingen LBIO betreft de opgave door Bureau Jeugdzorg aan de provincie Noord-Holland. In tegenstelling tot de andere niet-financiële indicatoren wordt hier het jaar “t” gehanteerd (bij de andere indicatoren wordt het jaar “t minus 1” gebruikt).