Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen (art. 36)

 Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd  > 1 jaar  

   dienstjaar 2015

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening en/of uitzetting (evt.maximum)

Datum en nummer   Besluit van Pro-vinciale Saten c.q. Gedeputeerde Staten

  Rente   percen-  tage

Restant bedrag van de lening of uitzetting per 1 januari 2015

Bedrag van de in de loop van 2015 verstrekte leningen en uitzettingen

Bedrag van de rente of het rentebestanddeel

Bedrag van de aflossing of het aflossings-bestanddeel

Restantbedrag van de lening of uitzetting per         31 december 2015

Laatste jaar afloss.

Bedrag van de lopende rente 2015

Leningen aan openbare lichamen

 Gemeente Purmerend (1)

               6.806.703,24

  13-01-1997; 6

4,00

6.806.703,24

               6.806.703,24

2019

                                   -   

Gemeente Hollands Krroon (vh. Wieringen (2)

                       9.050,00

  17-03-2008; 25

9.050,00

                       9.050,00

                                   -   

Gemeente Hollands Krron (vh. Wieringermeer (2)

                       9.050,00

  17-03-2008; 25

9.050,00

                       9.050,00

BV.Zeggenschap Wieringerrandmeer (2)

                    18.000,00

  17-03-2008; 25

18.000,00

                    18.000,00

 Regionale Uitvoeringsdienst NH Noord(3)

                  600.000,00

GS 26-02-2013;151300

var.

600.000,00

2.922,61

                  600.000,00

5-7-2016

Gemeente Uithoorn(4)

                  940.000,00

18-12-2012

                  940.000,00

                                   -   

                  940.000,00

31-12-2016

 subtotaal:

               8.382.803,24

               8.382.803,24

                                   -   

                       2.922,61

                                   -   

               8.382.803,24

 Leningen aan deelnemingen

 PolanenPark B.V. (5)

            23.000.000,00

17-01-2006;502

0,951

18.189.340,54

71.915,15

50.939,86

1.000.000,00

            17.261.255,69

2016

                    17.488,44

 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (6)

                  750.000,00

begroting 2007

3,50

750.000,00

                  750.000,00

2019

                                   -   

 Zeehaven IJmuiden N.V.(7)

                  635.000,00

GS 21-06-2011;33454

4,62

635.000,00

12.043,78

                  635.000,00

2021

                       6.313,12

 Reg. Ontwikk.mij. voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (8)

            13.606.700,00

17-02-03;22/27-11-06;111

3,50

11.086.095,46

0,00

            11.086.095,46

div.

                                   -   

 subtotaal:

            37.991.700,00

            30.660.436,00

                    71.915,15

                    62.983,64

               1.000.000,00

            29.732.351,15

 Overige langlopende leningen

 Vattenfall (9)

          460.723.236,75

  22-06-2009; 32

189.709.559,59

189.709.559,59

                                   -   

2015

Nationaal Restauratiefonds NRF (10)

               5.100.000,00

GS 21-06-2011;27350

5.100.000,00

0,00

               5.100.000,00

2040

                                   -   

Stichting Streekrekening Texel(11)

               1.500.000,00

GS 07-12-2010;65521

1.500.000,00

               1.500.000,00

2042

                                   -   

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap(12)

               1.380.000,00

GS 2012-6149 20-03-2012

900.000,00

720.000,00

296.000,00

               1.324.000,00

2020

 St.Forteiland Pampus(13)

                    25.000,00

GS 339297-3339299

geen

25.000,00

0,00

                    25.000,00

1-12-2017

Stg. voorbereiding Pallas Reactor(14)

            40.000.000,00

GS 309599/340912

1,5

                                   -   

               8.500.000,00

                  118.417,81

               8.500.000,00

2018

                                    118.417,81

Villa Nieuwland (15)

                  122.502,00

226465/561131

2,6

                                   -   

                  122.502,00

                       1.945,94

                  122.502,00

22-5-2025

 subtotaal:

          601.599.745,23

          197.234.559,59

               9.342.502,00

                  120.363,75

          190.005.559,59

            16.571.502,00

 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar en langer

 BNG FIDO Optimaal Select Meewind (16)

               2.500.000,00

09-12-2008;59991

               2.500.000,00

                                   -   

               2.500.000,00

2034

                                   -   

 subtotaal:

               2.500.000,00

               2.500.000,00

               2.500.000,00

 Totaal

       650.474.248,47

       238.777.798,83

           9.414.417,15

             186.270,00

       191.005.559,59

         57.186.656,39

             142.219,37

(1) Betreft een in 1977 verstrekte lening aan de gemeente Purmerend ten behoeve van de Stadsverwarming Purmerend met een looptijd tot 31-12-2019. Jaarlijks werd de rente bijgeschreven op de leningschuld. Op grond van het BBV dienen leningen tegen nominale waarde te worden opgenomen. Aangezien het niet aannemelijk is dat de bijgeschreven rente kan worden geind, is de bijgeschreven rente in 2005 afgeboekt ten laste van de destijds hiervoor in het leven geroepen Voorziening Stadsverwarming Purmerend. De jaarlijkse gederfde rente is ten laste van productgroep 720 gebracht.
(2) Voor de oprichting van de Grondexploitatiemaatschappij Wieringerrandmeer was t.b.v. de gemeente Wieringen en de gemeente Wieringermeer (thans Hollands Kroon) € 9.050,- gestort in de BV. Zeggenschap Wieringerrandmeer en de BV. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer en door de provincie € 18.000,-- in Wieringerrandmeer Beheer BV. Deze ten behoeve van het Wieringerrandmeer opgerichte vennootschappen zijn in liquidatie.
(3) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 26 februari 2013, nr. 151300 hebben besloten aan Geldnemer een rentedragende lening te verstrekken t.b.v. de inrichtingsfase van de RUD Noord-Holland Noord. Deze lening zal in 2016 worden afgelost.
(4) Betreft een subsidie in de vorm van een renteloze lening van € 940.000,- aan de gemeente Uithoorn voor het project "Ruimte voor Ruimte Uithoornse Polder". Deze lening zal 31-12-2016 worden afgelost.
 (5) Betreft een door GS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 23 mln. met een looptijd van 10 jaar voor het aankopen, ontwikkelen, uitgeven en beheren van bedrijventerreinen conform de doelstelling opgenomen in de statuten van PolanenPark B.V. (voorheen Rottepolderpark B.V.). Provinciale Staten hebben bij besluit van 27 februari 2006 (voordracht 9) het max. bedrag beschikbaar gesteld en zijn akkoord gegaan met uitvoering door GS.
(6) Betreft een door GS verstrekte lening tot maximaal € 750.000,- met een looptijd van 10 jaar voor het oprichten van het Participatiefonds van het Ontwikkelingsbedrijf NHN dat zich richt op jonge innovatieve bedrijven en er op gericht is de economie en de werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland te versterken. Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de begroting 2007 het max. bedrag beschikbaar gesteld.
(7) Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een rentedragende lening verstrekt, welke dient tot aflossing van een schuld van IJmuider Delta BV aan een dochter van Regionale Ontwikkelingsmij. voor het Noordzeekanaalgebied NV.(RON). De leningovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar.
(8) Betreft een door PS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 13.606.700,- voor de financiering van projecten die de RON (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. ) initiëert c.q. in participeert. Bij besluit van PS van 13-2-2003; nr.22 is een leenfaciliteit van € 6,8 mln. beschikbaar gesteld. Bij besluit van 27-11-2006; nr.111 is de faciliteit verhoogd met €  6.806.700,-. De gemeente Amsterdam heeft dezelfde faciliteit beschikbaar gesteld. Bij besluit nummer 64 is op 11 juli 2011 ingestemd met het Convenant Doorstart RON en alle daarbij behorende documentatie. Uitvloeisel van het Convenant doorstart RON is dat de aan de RON verstrekte kredieten in 2012 over zijn gegaan naar de Provincie en de gemeente Amsterdam gezamenlijk en omgezet zijn in een achtergestelde renteloze lening. In 2013 heeft de gemeente Amsterdam haar aandeel in de RON plus voornoemde lening ingebracht in Havenbedrijf Amsterdam N.V. bij de verzelfstandiging van haar havenbedrijf.
(9) Betrof een langlopende vordering op het Zweedse energiebedrijf Vattenfall in verband met de overname van de aandelen NUON Energy per 1-7-2009. De betaling en levering van de aandelen vindt in 4 tranches plaats. De 1e tranche van 49% heeft op 1-7-2009 plaatsgevonden, de tweede per 1-7-2011 (15%);de derde op 1-7-2013 (15%) en de laatste is op 1-7-2015 (21%) €  189.709.559,59 ontvangen.
(10) Het gaat om een renteloze lening van in totaal € 5.100.000,- aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF), waarvan de betaling in 4 termijnen plaats heeft gevonden. Het NRF gaat uit het fonds hypothecaire leningen verstrekken voor de restauratie van provinciale monumenten en stolpboerderijen.
(11) Aan de Stichting Streekrekening Texel is is een renteloze lening met een looptijd van 30 jaar verstrekt ten behoeve van het beheer van de Hoge Berg te Texel.
(12) De provincie Noord-Holland ondersteunt initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  Er worden renteloze leningen in de planontwikkelingsfase verstrekt voor de kosten voor het opstellen van een Programma van Eisen, een Voorlopig en Definitief Ontwerp en een bestek van de te realiseren woningen. Door aflossing van dit uitgeleende geld vloeit dit terug in het provinciale fonds en is dan opnieuw beschikbaar voor andere CPO projecten (een zogenaamd Revolverend Fonds). Een specificatie van de uitstaande leningen is op de sector Financiën aanwezig.
(13) Betreft een subsidie in de vorm van een renteloze lening van €25.000,- aan de Stichting Forteiland Pampus voor de exploitatie van het jaar 2014 van het bezoekerscentrum Pampus. Deze lening zal 01-12-2017 worden afgelost.
 (14) Betreft een een subsidie in de vorm van een rentedragende geldlening aan de stichting voor de activiteiten in de voorbereidingsfase van de Pallas-reactor. De stichting is over het uitbetaalde bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per jaar te berekenen over 365 dagen; de rentetermijnen vervallen jaarlijks per 1 januari en worden bijgeschreven op de hoofdsom van de uitbetaalde bedragen. De stichting is gerechtigd het uitbetaalde bedrag geheel of gedeeltelijk af te lossen. De stichting lost het uitbetaalde bedrag inclusief de bijgeschreven rente in zijn geheel af binnen zes maanden nadat de stichting financiering voor de bouw van een hoge flux reactor heeft aangetrokken, doch uiterlijk op 1 januari 2019.
 (15) Betreft een lening t.b.v. een uitgestelde betaling door geldnemer naar aanleiding van de verkoop van de Wierschuur in het kader van  het herontwikkelingsplan Wieringerrandmeer.
 (16) Betreft een investering in het hoofdsomgarantie product BNG Fido Optimaalselect Meewind, zijnde een participatiefonds voor duurzame energieprojecten. GS hebben besloten tot deze duurzame belegging bij besluit van 9 december 2008; nr.59991. De looptijd bedraagt 25 jaar en de uitkering incl. rendement zal uiterlijk op 31-3-2034 plaatsvinden.