Openbaar Bestuur

Een goed functionerend openbaar bestuur waarborgen.

Doelenboom

Beleidsdoel 1.1

Het provinciaal bestuur goed organiseren

Operationele doelen

1.1.1 De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

1.1.2 Integriteit borgen en toetsen

1.1.3 Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

1.1.4 Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Beleidsdoel 1.2

Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Operationele doelen

1.2.2 Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen

1.2.3 Risicokaart beheren

Beleidsdoel 1.3

Het provinciaal bestuur representeren

Operationele doelen

1.3.1 Bestuurshandelingen communiceren

1.3.2 Provinciale belangen op landelijke en Europees niveau behartigen

Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Prioriteit

%

Toelichting

Bevorderen van de kwaliteit van het lokaal bestuur in de provincie Noord-Holland (OD 1.1.1)

100

Conform.

De oriëntatie op andere samenwerkingsverbanden en relaties verstevigen, zowel naar andere provincies toe als ook in MRA (Metropoolregio Amsterdam) verband (OD 1.1.1)

100

Er is met de totstandkoming van de 'MRA Agenda' een belangrijke inhoudelijke mijlpaal bereikt.

Behartigen van de provinciale belangen op Rijksniveau en het verbeteren van de relatie van het bestuur van de provincie Noord-Holland met het Rijk (OD 1.3.2)

75

Public Affairs wordt ingezet in aanvulling op de eigen contacten van het bestuur. De beinvloedingsdoelen vanuit Public Affairs  leidt ondanks de inzet niet altijd tot het gewenste resultaat.

Het behartigen van onze belangen in Brussel in Randstadverband en het vergroten van onze kennis en van onze contacten in Europese netwerken (OD 1.3.2)

100

Conform.

Optimaal benutten van Europese subsidieprogramma’s en deze met onze eigen cofinanciering stimuleren (OD 1.3.2)

100

Conform.

Archief: Overgang van specifiek naar generiek interbestuurlijk toezicht (OD 1.1.3)

100

Vanaf 2014 wordt het archieftoezicht generiek uitgevoerd. Ingevolge het besluit van GS wordt het archieftoezicht op de gemeenten risicogericht uitgevoerd. Dat wil zeggen dat gemeenten op basis van de door PS vastgestelde informatieverordening informatie moeten toezenden aan de provincie. Aan de hand van deze informatie beoordeelt de provincie de prestaties van de gemeenten op hun medebewindtaak archief. De beoordeling over het jaar 2014 vond plaats op basis van de op (uiterlijk) 15 juli 2015 toegezonden informatie.

Implementatie nieuwe Archiefwet (OD 1.1.3)

100

Conform.

Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar

Omgevingsfactor

Ontwikkeling

De actualiteiten kunnen de bestuurlijke prioriteiten veranderen

Er is bij de provincie een ambtelijke Taskforce Vluchtelingenproblematiek geformeerd.

Interbestuurlijk toezicht wordt van specifiek naar generiek (Wet revitalisering generiek toezicht) (OD 1.1.3)

In 2014 zijn alle prestaties van de gemeenten op de door ons benoemde risicoterreinen beoordeeld. Dit vormde een zogenaamde ‘nulmeting’. Het jaar 2014 was daarbij een leerjaar voor zowel provincie als gemeenten. In 2015 zijn opnieuw alle prestaties van gemeenten beoordeeld waarbij met name de verbeterpunten zijn gemonitord. Op basis van de beelden over 2014 en 2015 gaat de provincie over naar het nieuwe toezicht (waarbij de provincie op grotere afstand blijft van goed presterende gemeenten en wel intensief toezicht houdt op niet goed presterende gemeenten).

Overgang van analoog naar digitaal archiveren (OD 1.1.3)

In 2015 hebben we in samenwerking met het Noord-Hollands Archief een pilot uitgevoerd om de inrichting voor duurzame digitale opslag te beproeven (het zogenaamde E-depot). begin 2016 zullen wij een bijeenkomst voor de Noord-Hollandse gemeenten en archiefinstellingen organiseren om de bevindingen uit de pilot te presenteren.