Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (art. 34, 35 en 52)

 Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (Bbv artikel 34, 35 en 52)

dienstjaar 2014

 Omschrijving van de investeringen

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2014

Vermeerderingen in 2015

Verminderingen in 2015

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2015 (kolom 2+3-4)

Percentage van afschrijving

Afschrijvingen t/m 2014

Afschrijving 2015

Afschrijvingen t/m 2015 (kol 7+8)

Boekwaarde per 1-1-2015 (kol 2-7)

Boekwaarde per 31-12-2015 (kol 10+3-4-8)

Gemiddelde boekwaarde (kol 10+11):2

Toegerekende rentelasten

Totaal van de kapitaallasten (kolom 8+13)

Toelichting                                     productgroep/kostenplaats + rentepercentage

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

15

 1.

IMMATERIËLE ACTIVA

 a.

kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

  1.

kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van

geldleningen en het saldo van agio en disagio

                                 -   

                               -   

                               -   

                                 -   

                                -   

                            -   

                             -   

                               -   

                               -   

                             -   

                             -   

Subtotaal a.

                                 -   

                               -   

                               -   

                                 -   

                                -   

                            -   

                             -   

                               -   

                               -   

                             -   

                            -   

                             -   

 b.

kosten van onderzoek en ontwikkeling

Subtotaal b.

                                 -   

                               -   

                               -   

                                 -   

                                -   

                            -   

                             -   

                               -   

                               -   

                             -   

                            -   

                             -   

Totaal immateriële activa

                       -   

                      -   

                      -   

                       -   

                       -   

                    -   

                     -   

                      -   

                      -   

                     -   

                    -   

                    -   

 2.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

 a.

Investeringen met een economisch nut

  1.

Anticiperende gronden

             7.664.266,46

              951.963,87

              878.750,00

             7.737.480,33

               260.933,01

            260.933,01

           7.403.333,45

           7.476.547,32

         7.439.940,39

                            -   

                             -   

 nummer 916 10 (rente 0,00 %)

  2.

Gronden Wieringerrandmeer

          29.985.315,23

           4.155.963,69

          25.829.351,54

            4.824.095,19

           267.738,70

         5.091.833,89

        25.161.220,04

        20.737.517,65

       22.949.368,85

                            -   

            267.738,70

 nummer 916 10 (rente 0,00 %)

  3.

Grond archeologisch depot te Castricum

             1.308.715,00

             1.308.715,00

           1.308.715,00

           1.308.715,00

         1.308.715,00

             21.070,31

              21.070,31

 nummer 838 83 (rente 1,61 %)

  4.

Krediet Strategisch grondbeleid

          25.079.486,92

              829.845,00

          24.249.641,92

            3.300.000,00

         3.300.000,00

        21.779.486,92

        20.949.641,92

       21.364.564,42

                            -   

                             -   

 nummer 916 10 (rente 0,00 %)

  5.

PASO-gronden

          21.437.636,53

                   2.091,00

           2.410.628,16

          19.029.099,37

                                -   

                             -   

        21.437.636,53

        19.029.099,37

       20.233.367,95

                            -   

                             -   

 nummer 916 10 (rente 0,00 %)

  6.

Krediet Beheergrondbank Laag-Holland

                146.390,87

           1.512.681,11

                23.250,00

             1.635.821,98

              146.390,87

           1.635.821,98

            891.106,43

                            -   

                             -   

 nummer 916 10 (rente 0,00 %)

  7.

Krediet Revolving fund grondruilingen

 Subtotaal gronden en terreinen

          85.621.811,01

           2.466.735,98

           8.298.436,85

          79.790.110,14

            8.385.028,20

           267.738,70

         8.652.766,90

        77.236.782,81

        71.137.343,24

       74.187.063,03

             21.070,31

            288.809,01

                                 -   

                                 -   

                                -   

                             -   

                               -   

                               -   

                             -   

                            -   

                             -   

 Subtotaal woonruimten

                                 -   

                               -   

                               -   

                                 -   

                                -   

                            -   

                             -   

                               -   

                               -   

                             -   

                            -   

                             -   

  8.

Houtpleincomplex te Haarlem:

*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten

          28.815.043,72

          28.815.043,72

         21.115.043,72

       21.115.043,72

           7.700.000,00

           7.700.000,00

         7.700.000,00

           123.970,00

            123.970,00

 app.kosten (rente 1,61%)

  9.

Een Nieuw Huis:

a. Renovatie Houtplein

          41.079.202,86

          41.079.202,86

 25jr/lin

            1.643.168,00

        1.643.168,11

         3.286.336,11

        39.436.034,86

        37.792.866,75

       38.614.450,80

           884.270,92

         2.527.439,03

 app.kosten (rente 2,29%)

b. Nieuwbouw Dreef

          13.936.735,46

          13.936.735,46

 25jr/lin

                                -   

           557.469,42

            557.469,42

        13.936.735,46

        13.379.266,04

       13.658.000,75

           312.768,22

            870.237,64

 app.kosten (rente 2,29%)

c. Parkeergarage Dreef

          10.168.304,86

          10.168.304,86

 25jr/lin

                                -   

           406.732,19

            406.732,19

        10.168.304,86

           9.761.572,67

         9.964.938,77

           228.197,10

            634.929,29

 app.kosten (rente 2,29%)

 10.

Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen

          18.474.681,67

          18.474.681,67

 10jr/lin

         11.084.809,02

        1.847.468,17

       12.932.277,19

           7.389.872,65

           5.542.404,48

         6.466.138,57

           239.893,74

         2.087.361,91

 apparaatskosten (rente 3,71%)

 11.

Aankoop/Restauratie en inrichting gebouw

 Mercurius te Wormer als archeologisch depot

             2.949.571,40

              807.000,00

             2.142.571,40

 4

            2.024.571,40

           118.000,00

         2.142.571,40

              925.000,00

                               -   

            462.500,00

             64.950,00

            182.950,00

 nummer 916 10 (rente 7,5%)

 12.

Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum

             9.351.299,35

           1.802.915,66

          11.154.215,01

                                -   

                             -   

           9.351.299,35

        11.154.215,01

       10.252.757,18

                8.202,21

                 8.202,21

 activering rentekosten (rente 0,08%)

 13.

Steunpunten voor dagelijks beheer

              106.210,84

                106.210,84

 10jr/lin

                                -   

                             -   

                               -   

              106.210,84

               53.105,42

                             -   

 rentekosten vanaf 2016 (rente 0,08%)

 Subtotaal bedrijfsgebouwen

        124.774.839,32

           1.909.126,50

              807.000,00

        125.876.965,82

                               -   

         35.867.592,14

        4.572.837,89

       40.440.430,03

        88.907.247,18

        85.436.535,79

       87.171.891,48

        1.862.252,19

         6.435.090,08

 Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige

                                 -   

                               -   

                               -   

                                 -   

                               -   

                                -   

                            -   

                             -   

                               -   

                               -   

                             -   

                            -   

                             -   

Subtotaal a. investeringen met een economisch nut  

        210.396.650,33

           4.375.862,48

           9.105.436,85

        205.667.075,96

         44.252.620,34

        4.840.576,59

       49.093.196,93

      166.144.029,99

      156.573.879,03

    161.358.954,51

        1.883.322,50

         6.723.899,10

 b.

Investeringen in openbare ruimte met een

maatschappelijk nut

(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken)

  1.

Provinciale wegen                                                   

        920.335.158,35

      160.083.630,42

        42.615.438,69

     1.037.803.350,08

 4

       823.023.267,23

     79.769.102,22

    902.792.369,45

        97.311.891,12

      135.010.980,63

    116.161.435,88

        1.647.194,18

      81.416.296,40

 nummer 308 01,308 29,308 34 (N23) e.a.

 activering bouwrente (0,08%)€ 16.691,30

  2.

Vervangingsinvesteringen wegen

          52.994.394,55

        10.746.735,95

          63.741.130,50

 4

            3.623.595,50

        2.119.775,78

         5.743.371,28

        49.370.799,05

        57.997.759,22

       53.684.279,14

        1.095.711,75

         3.215.487,53

 nummer 311 20 en activering bouwrente (0,08%)

  3.

Vervangingsinvesteringen vaarwegen

          22.741.601,18

           9.515.123,61

                86.831,53

          32.169.893,26

 4

               713.378,21

           908.377,12

         1.621.755,33

        22.028.222,97

        30.548.137,93

       26.288.180,45

           286.440,31

         1.194.817,43

 nummer 338 20 en activering bouwrente (0,08%)

  4.

Niet te activeren wegenprojecten

                754.906,87

           1.520.413,77

              762.017,51

             1.513.303,13

               754.906,87

           758.396,26

         1.513.303,13

                               -   

                               -   

                             -   

                            -   

            758.396,26

 nummer 343 24

Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met

                    een maatschappelijk nut

        996.826.060,95

      181.865.903,75

        43.464.287,73

     1.135.227.676,97

       828.115.147,81

     83.555.651,38

    911.670.799,19

      168.710.913,14

      223.556.877,78

    196.133.895,46

        3.029.346,24

      86.584.997,62

Totaal materiële vaste activa

   1.207.222.711,28

    186.241.766,23

      52.569.724,58

   1.340.894.752,93

     872.367.768,15

    88.396.227,97

   960.763.996,12

    334.854.943,13

    380.130.756,81

   357.492.849,97

     4.912.668,75

    93.308.896,72

TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN

   1.207.222.711,28

    186.241.766,23

      52.569.724,58

   1.340.894.752,93

     872.367.768,15

    88.396.227,97

   960.763.996,12

    334.854.943,13

    380.130.756,81

   357.492.849,97

     4.912.668,75

    93.308.896,72

*)  Onder b.1 is een vervroegde afschrijving (ineens) opgenomen van € 75.723.238,13.