Programmarekening in één oogopslag

Baten 2015 per programma

X € 1 miljoen

In %

1

Openbaar Bestuur

1

0

2

Bereikbaarheid

170

27

3

Water

1

0

4

Milieu

11

2

5

Ruimte

55

9

6

Cultuur en Welzijn

-2

0

7

Financiën

392

62

Totaal

628

100

Lasten 2015 per programma

X € 1 miljoen

In %

1

Openbaar Bestuur

34

5

2

Bereikbaarheid

332

53

3

Water

17

3

4

Milieu

35

6

5

Ruimte

160

26

6

Cultuur en Welzijn

20

3

7

Financiën

24

4

Totaal

621

100

      
           

balans per 31 december 2015

(bedragen x € 1 miljoen)

 activa

2015

2014

 passiva

2015

2014

immateriële activa

          -   

algemene reserve

       86,4

     130,7

materiële vaste activa

   380,1

     334,9

overige bestemmingsreserves

     723,5

     707,6

deelnemingen/ overige financ.activa

   113,7

     112,3

rekeningssaldo

         6,7

         9,7-

verstrekte langlopende leningen

     57,2

     238,8

voorraad gronden

     45,4

       58,0

voorzieningen

     197,8

     313,3

vorderingen (incl.uitzettingen < 1jr.)

   799,3

       87,7

opgenomen langlopende leningen

          -   

          -   

liquide middelen

       1,4

     744,1

kortlopende schulden

       53,0

       57,7

overlopende activa

       2,1

         3,3

overlopende passiva

     331,8

     379,5

 Totaal

 1.399,2

  1.579,1

 Totaal

  1.399,2

  1.579,1

Analyse van het resultaat

Na de vaststelling van de begroting 2016 in november 2014 hebben verschillende begrotingswijzigingen plaatsgevonden.

Overzicht van het verloop van het geraamde resultaat (bedragen in miljoenen €)

Document

Geraamd resultaat

Primitieve begroting 2016

0

Eerste begrotingswijziging

2,17

Nadelig, voornamelijk door een bijstelling naar beneden van de geraamde inkomsten uit het provinciefonds

Zomernota

0

Inclusief verwerking effecten coalitieakkoord voor 2016

Laatste begrotingswijziging

-7,82

Voordelig, voornamelijk door bijstelling van de ramingen van provinciefonds, motorrijtuigenbelasting en afrekeningsverschillen.

Het werkelijke rekeningresultaat bedraagt nu € 6,65 miljoen voordelig. Dit werkelijke resultaat wordt afgezet tegen het laatst geraamde resultaat. Dit begrote resultaat na de laatste begrotingswijziging bedroeg € 7,82 miljoen voordelig. Dat betekent dat het resultaat € 1,17 miljoen nadeliger is dan verwacht bij de laatste begrotingswijziging.
Van het resultaat is € 2,6 miljoen door eerdere PS besluiten over de uitgestelde intenties al toegevoegd aan de budgetten voor 2016. Daarnaast is in het saldo een voordeel van € 0,8 miljoen technische vrijval uit de reserve Exin-H opgenomen. Met dit voordeel is bij de begroting 2016 al rekening gehouden en het kan dus niet vrij worden besteed. Deze bedragen worden teruggestort in de algemene reserve.
Na verrekening van deze posten is het vrij besteedbare deel van het rekeningresultaat € 3,25 miljoen.

Overzicht totaal rekeningresultaat

Werkelijk resultaat

-6.654.060

Voordelig

Begroot resultaat

-7.820.275

Voordelig

Te verklaren verschil

1.166.215

Nadelig ten opzichte van begroting na laatste begrotingswijziging

In onderstaande tabel is per onderwerp een uitsplitsing gegeven van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde resultaten die dit totale verschil verklaren.
Voor de leesbaarheid is hier gekozen voor een sommering per onderwerp. Het betreft daarom een andere doorsnede dan de kostencategorieën die bij de programma's zijn te vinden. Een bedrag in onderstaande tabel kan zijn opgebouwd uit bedragen in verschillende kostencategorieën bij de operationele doelen.

Opbouw van het rekeningresultaat (x € 1.000)

Onderwerp

 Resultaat

Programma 1

Archief

 -50

Beleidsevaluatie

 -169

Bestuurskracht

 -139

Communicatie en sponsoring

 -56

Europa

 -43

Griffiekosten

 -16

GS

 -209

IPO

 -35

Kabinet

 -110

Oud-GS

 -235

PS

 -487

Strategische verkenningen

 -66

Tunnelveiligheid

 -38

Veiligheid

 -25

Totaal Programma 1

 -1.678

Programma 2

Beheer en onderhoud wegen en vaarwegen

 1.664

Revisiewzh

 -71

Steunpunten

 74

Studiekosten PMI

 -268

Verkeer en vervoer

 -14

Verkeersmanagement

 -38

Totaal Programma 2

 1.345

Programma 3

Grondwater

 442

Waterbeleid en-kwaliteit

 -241

Totaal Programma 3

 201

Programma 4

Bodem

 -97

Investeringsprogramma duurzame energie

 -90

Investeringsprogramma klimaat

 -95

Milieubeleid

 -141

Omgevingsdiensten

 -551

UI Subsidies duurzame energie

 -150

WABO

 -413

Totaal Programma 4

 -1.537

Programma 5

Distriport en WRM afwaardering boekwaarde

 12.939

Dividenden

 7

Doorschuif-BTW

 -264

Economie

 -289

Faunafonds

 2.036

Groen, Gebiedscommissies

 -27

Groen, regionale samenwerking

 -43

Grond

 -667

Internationale marketing

 -32

Kenniseconomie

 -111

Metropoolregio Amsterdam en Schiphol

 -98

Natuur- en landschapsbeheer

 -139

OV Knooppunten

 -260

RON

 -318

Ruimtelijke kwaliteit

 -49

Structuurvisie

 209

Toerisme

 -5

Totaal Programma 5

 12.888

Programma 6

Erfgoed

 -368

Jeugdbeleid

 -80

Zorg en welzijn

 -76

Totaal Programma 6

 -524

Programma 7

Diensten voor derden

 -133

Dividenden

 -48

Doorschuif-BTW

 532

Huren en verkoop onroerend goed

 -383

Motorrijtuigenbelasting

 -105

Onvoorzien

 -89

Provinciefonds

 -32

Voorziening risico's

 -100

Totaal Programma 7

 -358

Diverse

Diverse

 -60

Rente

 -27

Afrekeningsverschillen

 -2.354

Apparaatskosten

 -4.280

Vrijval reserves

EXIN-H

 -839

Fietsinfrastructuur

 -61

OV-Projecten

 -1.550

Totaal Diverse

 -9.171

Eindtotaal

 1.166

 1.166

Toelichting op het resultaat

Het nog te verklaren resultaat is opgebouwd uit verschillende positieve en negatieve posten.
De inhoudelijke verklaringen van deze verschillen tussen begroot en geraamd zijn te vinden bij de diverse programma's in de jaarstukken. Daarbij is een ondergrens aangehouden van € 250.000. Onder deze grens zijn in het algemeen geen inhoudelijke verklaringen opgenomen. Voor de analyse op de apparaatskosten verwijzen wij tevens naar de paragraaf bedrijfsvoering.