Grondbeleid

Wat hebben wij bereikt?

Inleiding

Met een goed doordacht grondbeleid kunnen met behulp van aankopen, (tijdelijk) beheer en verkopen  van gronden en gebouwen zo veel mogelijk provinciale doelen worden gerealiseerd. De “Nota Gegronde Ontwikkeling”, zoals vastgesteld door uw Staten op 10 juli 2006, heeft ook in 2015 de basis gevormd voor de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. Transacties zijn binnen dit beleidskader uitgewerkt en afgewikkeld.  Niettemin heeft de toevoeging van de BBL-portefeuille geleid tot het voornemen om de Nota Gegronde Ontwikkeling uit 2006 te heroverwegen. Vooruitlopend hierop is, mede als gevolg van het natuurpact door uw Staten in november 2013 de nota Groene Grondbeleid vastgesteld, waarin al voor één facet van het grondbeleid nadere kaders worden gesteld. Het streven is erop gericht in mei 2016 een nieuwe nota Grondbeleid door uw Staten te laten vaststellen.
In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven wat er met de vastgoedportefeuille van de provincie Noord-Holland in 2015 is gebeurd.  

De algemene ontwikkelingen op de grondmarkt

Dienst Landelijk Gebied (DLG) was tot 1 maart 2015 een Nederlands overheidsorgaan, vallend onder het Ministerie van Economische Zaken. De dienst was het uitvoerend orgaan voor de rechtspersoon het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), het grondbedrijf van de overheid in het landelijk gebied. DLG had als opdracht bij te dragen aan het realiseren van samenhang in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dat deed ze in projecten voor bestuurlijke opdrachtgevers van alle overheden: provincies, Rijk, waterschappen en gemeenten. Het grootste deel van de taken is met ingang van 1 januari 2015 overgegaan naar de provincies. Een kleiner deel van de taken ging over naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De decentralisatie van deze taken heeft eind 2014 al geleid tot een overdracht van de BBL-gronden aan de provincie Noord-Holland met een oppervlakte van 2200 ha. Dit betrof ca. 1700 ha BBL-grond, 400 ha PASO-grond en afgerond 100 ha beheergrondbank. Deze gronden zijn hierdoor het hele jaar 2015 door de provincie Noord-Holland beheerd.
De licht stijgende waardeontwikkeling uit 2014 van de grondmarkt in het landelijk gebied heeft zich in 2015 voortgezet. Investeringen in grondposities op locaties met een niet agrarische verwachtingswaarde zijn in 2015 nog steeds niet aantrekkelijk. Uitgifte van bedrijventereinen en woningbouwlocaties blijven achter bij eerdere verwachtingen. Woningen in het landelijk gebied zijn, in tegenstelling tot de ontwikkeling in een aantal steden, evenmin in waarde gestegen.

Wat hebben wij daarvoor (meer) gedaan?

Verwerving van gronden en gebouwen

Taakgebonden aankopen

Voor de taakgebonden verwervingen is in 2015, net als in voorgaande jaren, het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur het belangrijkste uitgangspunt geweest. Dit betreffen in hoofdzaak aankopen ten behoeve van de wegenprojecten N23, N201, N203, N207, N236, N241, N243, N244, N248, N417 en de HOV Haarlem-Velsen. Voorts is in november een start gemaakt met de grondverwerving HOV ‘t Gooi. Totaal betrof dit 44 transacties met een aankoopsom van ca € 6,5 mln.
Tegen het einde van 2015 zijn alle gronden voor de Westfrisiaweg beschikbaar gekomen. Weliswaar heeft een tweetal cassaties geleid tot enige vertraging in het project, niettemin zijn de kosten beheerst in het project. Voor een drietal dossiers moet de rechtbank nog uitspraak doen over de hoogte van de schadeloosstelling.  
Daarnaast kan voor de N236 worden vermeld dat de administratieve onteigening is opgestart. Een groot aantal dossiers is al wel minnelijk afgerond.
De administratieve onteigening is opgestart voor de N241. Vooruitlopend hierop zij al 48 dossiers afgewikkeld. Slechts één onteigeningsdossier resteert.
Met betrekking tot het project HOV Velzen kan worden gemeld dat 54 dossiers in 2015 is afgewikkeld. Wel dienen zich nog twee dossiers aan van ten onrechte in gebruik genomen grond. Een kort geding voor vrijmaking is in voorbereiding genomen.
Het Koninklijk besluit tot aanwijzing ter onteigening is geslagen voor deeltraject 1 van de N244. Alle gronden voor deeltraject 2 zijn in 2015 minnelijk verworven.
Tot slot is in november 2015 de grondverwerving gestart voor de HOV ’t Gooi. Van ruim 50 eigenaren moet grond worden verworven.
Voor de taakgebonden aankopen en eventuele onteigeningen worden de budgetten voor de betreffende projecten benut. Zoals vorenstaand al vermeld, zijn aan de taakgebonden aankopen feitelijk geen financiële risico’s verbonden omdat de gronden in de betreffende projecten worden ingebracht tegen de aankoopsom en alle bijkomende kosten c.q. schadevergoedingen. Bij dergelijke aankopen wordt in beginsel slechts de oppervlakte aangekocht die strikt benodigd is voor de realisatie van het project. Hierdoor worden waarderisico’s bij verkopen na het project van overtollige gronden zoveel mogelijk vermeden.

Realisatie NNN

Realisatie van het NNN wordt formeel via het “Programma Groen” (PMG) gerapporteerd. Er is slechts een beperkt aantal aankopen geweest. Dit wordt mede veroorzaakt doordat wij via de agenda Groen realisatie overlaten aan de markt. Wel onderkennen wij een aankoopplicht. Hierdoor is één aankoop gerealiseerd ter grootte van 6,6 ha voor een koopsom van € 397.000,-.  

Strategische en anticiperende aankopen.

Per 1 januari 2016 zijn nog de volgende budgetten vrij besteedbaar

  • Strategische aankopen       €  5.598.545,80
  • Anticiperende aankopen  € 8.395.787,18

Beheer van de provinciale portefeuille.

Het beheer van gronden vindt, vooral sinds de verkrijging van de BBL-gronden,  in de regel plaats volgens het regime van de pachtwet. Wel is het uitgangspunt hierbij dat de provincie, voor de realisatie van haar doelen, snel moet kunnen beschikken over het eigendom. Woningen en andere gebouwen worden in principe in gebruik gegeven via een “anti-kraak” organisatie.
In het afgelopen jaar is verder gegaan met de verhuur van de winkelplint aan het Houtplein. Hiertoe zijn de eerste bouwwerkzaamheden gestart teneinde de ruimtes verhuur gereed te maken. Een tweetal geïnteresseerde huurders hebben zich gemeld.
In 2015 is groot onderhoud uitgevoerd aan een groot aantal tuinen van de woonpercelen in eigendom bij de provincie. Enerzijds ingegeven door de verkoop van de objecten, anderzijds ingegeven om verloedering van de (woon)omgeving tegen te gaan.
Het beheer omvatte in 2015 circa 1600 beheercontracten met een opbrengst van € 3.539.817,40.

Verkopen

In 2015 is, mede door de toevoeging van de BBL-gronden extra aandacht geweest voor de realisatie van provinciale doelen door het verkopen van gronden en gebouwen. Verkopen vinden in principe openbaar plaats. Qua procedure is openbare verkoop via een lokale makelaar het meest voor de hand liggend, maar er kan ook een veiling of openbare biedingsprocedure worden gehouden. Zodra vast staat dat gronden niet meer kunnen worden ingezet voor de realisatie van de onze doelen kan verkoop aan private partijen plaats vinden. Prijsvorming en gunning vindt plaats na toetsing aan een taxatie van een gecertificeerde taxateur.
Ten behoeve van de realisatie van de N201 is een ruime hoeveelheid gronden en gebouwen gekocht welke niet zijn gebruikt voor de feitelijke aanleg van de weg. Met de verkoop van dit overtollige vastgoed is in 2015 een start gemaakt. De eerste 11 woningen zijn verkocht tegen een hogere opbrengst dan de taxatiewaarde. Met Green Park Aalsmeer (GPA) is overeenstemming bereikt over de levering van de gronden en gebouwen onder de toekomstige bedrijventerreinen. De levering van de eerste 3 ha heeft in 2015 plaatsgevonden. De levering van het overige vastgoed zal uiterlijk 2018 plaatsvinden.
Het gebouw Mercurius, het voormalige archeologisch provinciaal depot in Wormer, is verkocht aan het naastliggende bedrijf. Deze zal het gebouw transformeren tot kantoor.
In 2014 heeft de directie besloten om over te gaan tot de verkoop van de objecten aan het Florapark 5 en 6 en Frederikspark 10 en 12 in Haarlem. Aanleiding voor dit besluit was het gereedkomen van het Dreefgebouw, waarmee deze 4 kantoorpanden overbodig werden voor de provinciale dienst. Met een openbare biedingsprocedure zijn deze panden in verkoop gekomen. Na een Bibob-onderzoek is object Florapark 5 gegund en in 2015 verkocht. Tevens zijn de twee objecten aan het Frederikspark 10 en 12 bij de openbare biedingsprocedure gegund. De overdracht van deze objecten zal in 2016 plaatsvinden. Verkoop van Florapark 6  is nog niet gelukt tegen een acceptabele prijs. Verwachting is dat dit object in 2016 verkocht gaat worden.
Een tweetal voormalige provinciale steunpunten in Wormer en Den Helder zijn in 2015 verkocht via een makelaar aan lokale ondernemers.
In 2015 is de Wierschuur (Wieringen) verkocht. Vanwege de ligging naast de monumentale Wierdijk werd door de provincie een hoge cultuurhistorische waarde aan dit object toegekend. In de Wierschuur is ooit wier behandeld, dat werd gebruikt voor de versterking van de dijken. De provincie heeft deze boerderij aangekocht voor het gebiedsontwikkelingsplan Wieringerrandmeer.  Via een prijsvraag en langlopende onderhandelingen is een koper gevonden die het object in ere zal herstellen en herontwikkelen tot groeps- en vergaderaccommodatie. Hiermee is een langlopend dossier afgesloten.
Omdat er geen maatschappelijke doelstellingen zijn voor de losse objecten (woningen, bouwkavels) die zijn aangekocht voor het Wieringerrandmeer, worden deze geleidelijk aan verkocht. In 2015 is de bouwkavel aan de Polderweg 5 verkocht en is overeenstemming bereikt over de verkoop van de bouwkavel aan de Stroeërdijk 5 te Hippolytushoef en de Groetweg 11 te Middenmeer. Deze laatste twee objecten zullen in 2016 worden overgedragen.
Voor het Windpark Wieringermeer is natuurcompensatie nodig. Er is een perceel bij het Robbenoordbos geschikt bevonden hiervoor. Dit perceel is van de provincie. In 2015 is overeenstemming bereikt met Nuon over de verkoop van dit perceel, onder voorbehoud van goedkeuring door GS. In 2016 vindt de daadwerkelijke verkoop plaats.
Al met al zijn in 2015 71 verkopen gerealiseerd. Hiermee is een bedrag van € 17,1 mln. ontvangen. Door de verkoop van voormalige BBL-gronden wordt een bedrag van ca. € 3,9 mln. overgeheveld naar de “Reserve Groen”.

Kavelruilen

Kavelruil is vooral een instrument waarbij via een combinatie voor aan- en verkoop de agrarische structuur wordt versterkt. In toenemende mate wordt ook natuur en landschap versterkt. In 2015 zijn kavelruilen.  Zeevang, Wieringerrandmeer en Vechtstreek voorbereid en deels afgerond.
Meer specifiek is eind 2014 overeenstemming bereikt in de eerste twee kavelruilen in de Wieringermeer/Wieringen. Deze kavelruilakten zijn in januari 2015 gepasseerd, waarbij de juridisch eigendom over is gegaan. In 2015 is voorts overeenstemming bereikt in 2 volgende kavelruilen. De akten voor deze kavelruil zullen in 2016 passeren. Daarnaast zijn er in 2015 2 nieuwe kavelruilen opgestart.
In principe probeert de provincie zoveel mogelijk gronden te verkopen voor zowel agrarische als niet-agrarische doelen.  

Boekwaarden, rentebijschrijvingen en afwaardering

Op 1 jan 2016 wijzigt de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de wet Vennootschapsbelasting (VPB). Dit betekent dat de categorie zogenaamde “niet in exploitatie genomen gronden” (NIEGG) komt te vervallen. Uit beide wijzigingen vloeit voort dat aan de boekwaarde van de onroerende zaken geen rente wordt toegevoegd. Deze percelen worden voortaan opgenomen onder de “materiële vaste activa”. De rentetoerekening voor de percelen onder de “materiële vaste activa” vindt niet plaats en wordt ten laste gebracht van de exploitatiebegroting (product 7 916 03).
Voorts dient er voor de “materiële vaste activa” afgewaardeerd te worden indien er sprake is van een duurzame waardevermindering ten opzichte van de boekwaarde. Ook in dit verband heeft aan de hand van beschikbare financiële gegevens c.q. ramingen, overeenkomsten en beschikbare taxatierapporten een beoordeling van de aangekochte objecten plaatsgevonden. Er hoeft in dit verband geen afwaardering plaats te vinden.
De provincie heeft de mogelijkheid om gronden, die zij heeft aangekocht, te exploiteren (bouwrijp maken en uitgeven), danwel in aangekochte staat in te brengen in een grondexploitatie van derden (private partij of een gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij). In eerst genoemde situatie zal de provincie risicodragend deelnemen in het exploiteren van de aangekochte gronden, terwijl in het tweede geval de gronden t.b.v. de exploitatie door de provincie worden overgedragen (verkocht) aan derden. In 2015 waren er geen aangekochte onroerende zaken in exploitatie genomen. Wel heeft de provincie een aantal percelen in eigendom, die in afwachting van ontwikkeling aan derden (eventueel fiscaal bouwrijp) overgedragen kunnen worden.
Als gevolg van de aanhoudende economische crisis staan in het land nog steeds alle gebiedsontwikkelingen (zwaar) onder druk. Dit heeft ook gevolgen voor de inbreng- c.q. verkoopwaarden van de door de provincie ten behoeve van grondexploitaties aangekochte gronden. Per gebiedsontwikkeling zijn in kwalitatieve zin de eventuele financiële risico’s en gevolgen voor de boekwaarden vermeld:
Voor percelen, die behoren tot de materiële vaste activa, is beoordeeld hoe de boekwaarde per ultimo 2015 zich verhoudt tot de getaxeerde waarden.

Bloemendalerpolder

In 2012 is een Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) gesloten met het Rijk (Rijksvastgoedbedrijf namens de Staat), gemeenten Muiden en Weesp, Hoogheemraadschap AGV en de samenwerkende private partijen. De SUOK is eind 2013 definitief van kracht geworden. In de SUOK zijn ondermeer de afspraken over realisatie 2/3 groen van het plangebied uitgewerkt voor het exploitatiegebied. De provincie heeft binnen het exploitatiegebied de volgende gronden in bezit:

  • Recreatiecentrum Muiden (2.40.30 ha) is in 2009 gekocht. In 2015 is de sloop van de opstallen afgerond.
  • 13.26.95 ha is in 2011 gekocht van het Rijk (RWS) als onderdeel van de uitvoering brief De Jager.
  • 15.61.20 ha grond heeft de provincie geleverd gekregen in de Bloemendalerpolder van het Rijk in 2014 als onderdeel van de PASO-deal.
  • 62.04.21 ha is in 2014 gekocht van het Rijk (BBL).

In het kader van de SUOK zijn de Ministeries Infrastructuur & Milieu (I&M) en Economische Zaken (EZ) vertegenwoordigd door het RVOB met de provincie Noord-Holland een hectare prijs overeengekomen van veertig duizend euro (€ 40.000,-).
De gronden worden kort durend verpacht.
Per 1-1-2015 had de provincie 93.32.66 hectare in eigendom, waarvan 15.61.20 onder het kopje PASO valt. De boekwaarde Bloemendalerpolder (77.71.46 ha) zonder rentebijschrijving over 2014 bedraagt    € 4.947.069,- en de betreffende onroerende zaken zijn in januari 2015 getaxeerd op een hogere waarde.
Onderdeel van de afspraken in de SUOK is dat het private consortium Bloemendalerpolder de provinciale gronden binnen de bebouwingscontour koopt van de provincie voor een bedrag van € 2.767.397,- (prijspeil 1-1-2011) te verhogen met een rente van 4,3% per jaar tussen 1-1-2011 en het moment van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan plus € 3.030.000,-. De planning gaat er vanuit dat het bestemmingsplan half 2016 onherroepelijk van kracht wordt. Het consortium neemt dan grond over van de provincie om te ontwikkelen. Betaling van alle kosten conform de SUOK vindt plaats bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (na eventuele behandeling door de Raad van State). Levering door de provincie zal in stappen plaatsvinden op basis van de gefaseerde ontwikkeling.
In dit kader zullen de rentelasten over 2015 op de boekwaarde bijgeschreven worden, hetgeen resulteert tot een boekwaarde van € 4.963.261,-. Het risico op deze gronden kan als laag worden aangemerkt.
De provincie ontvangt bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan om niet de gronden in bezit van de private partijen die zijn gelegen in het zogeheten Robuust groen-blauw. De provincie wordt dan eigenaar van de gronden en heeft op basis van de SUOK de verantwoordelijkheid om deze te beheren en onderhouden. Het consortium is verantwoordelijk voor de inrichting. Zoals al eerder aangegeven worden de gronden binnen de rode contour (ongeveer 50 ha) aan het consortium geleverd voor de totale waarde van het bezit.  

Gebied Crailo

Sinds de verwerving van de gronden zijn verschillende stappen gezet om het terrein tot ontwikkeling te brengen. In 2014 heeft een programma doorrekening plaatsgevonden die aantoont dat dit ruimtelijk kader een budgetneutraal resultaat kan opleveren, met inachtneming van bepaalde ontwikkelrisico’s. Deze berekening is daarna in een second opinion getoetst en valide en robuust bevonden. Op basis van de programma doorrekening kan de ontstane boekwaarde aangehouden worden. Als beleidsmatig andere keuzen gemaakt moeten worden, dan die welke vanuit de exploitatie wenselijk of noodzakelijk zijn, dan zal terug gevallen kunnen worden op de voorziening van € 8 mln. die is ingesteld. Tot nu toe is niet gebleken dat het ontwikkelingsplan op basis van het ruimtelijk kader en de daaraan gekoppelde exploitatieberekening, om economische redenen niet tot uitvoering zou kunnen worden gebracht. 
In 2015 hebben GS kaders meegegeven voor Crailo-Noord rond de planologische procedure, de verkoop van dit gebied en het afsprakenkader met gemeenten. In 2016 wordt in samenwerking met de gemeenten een bestemmingsplanprocedure doorlopen, het afsprakenkader met gemeenten vastgesteld en de gronden van Crailo-Noord verkocht aan een ontwikkelpartij.  Ten aanzien van het zuidelijk deel van Crailo is in 2014 is een akkoord bereikt met de Veiligheidsregio voor de verkoop van 6,5 ha grond voor de realisatie van een oefencentrum. Eind 2015 hebben GS een koopovereenkomst vastgesteld en ter ondertekening gestuurd aan de Veiligheidsregio. Het is het voornemen in het najaar 2016 de grond over te dragen. Eind 2015 is in samenwerking met het COA en de regio Gooi- en Vechtstreek een verkenning gestart naar de haalbaarheid van de verkoop van het overig deel van Crailo-Zuid aan het COA voor de vestiging van een opvang voor vluchtelingen voor ongeveer 10 jaar. Indien dit haalbaar blijkt te zijn, zal de provincie in 2016 deze grond verkopen.

Percelen Jaagweg (Distriport) te Koggenland

De provincie heeft van de ontwikkelaars de gronden tijdelijk overgenomen, dit om fiscale redenen. De gronden zijn fiscaal bouwrijp gemaakt en zouden op grond van de verkoopovereenkomst tussen de provincie en ontwikkelaars weer aan de ontwikkelaars terug geleverd kunnen worden. Wegens het niet nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft de provincie de overeenkomst gedeeltelijk ontbonden. Hierover loopt met de ontwikkelaars een gerechtelijke procedure.
De percelen vallen onder de bepalingen van het bestemmingsplan "Distriport Noord-Holland", vastgesteld door de Raad van de gemeente Koggenland op 8 februari 2010, met de bestemmingen 'bedrijf, groen, verkeer- verblijfsgebied en water'. Dit plan is onherroepelijk geworden op 4 april 2012. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft hierbij het plandeel dat buiten de 10-jaarstermijn valt vernietigd. Dit betreft fase IV van het plan. Voor dit deel, dat ca. 30% van het bestemmingsplan uitmaakt, blijft de agrarische bestemming uit het voorgaande bestemmingsplan gelden.
Om zicht te houden op het feit of de boekwaarde bij een eventuele verkoop geheel goedgemaakt kan worden, is medio januari 2014 de grond getaxeerd. Deze taxatie gaf vooralsnog geen reden tot afboeking. Eind 2015 is de grond opnieuw getaxeerd wat resulteerde in een beduidend lagere waardering van de grond. Deze lagere waarde wordt veroorzaakt door de achterblijvende ontwikkeling van bedrijventerreinen waarbij taxateurs zich de vraag hebben gesteld of er ooit sprake zal zijn van een volledige uitgifte van de onderhavige grond voor dit doel. De waarde van de grond is per 1 januari 2016 getaxeerd op € 13,1 mln. Hierdoor moet heeft een afwaardering plaatsgevonden van € 12.270.908,84.
Het arrest van 27 januari 2015 heeft de provincie wederom in het gelijk gesteld in het langlopende conflict met de ontwikkelaars. De provincie zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 een schadestaatprocedure starten.

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Anna Paulowna

Voor de gerealiseerde aankoop voor de ontwikkeling van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein wordt nog steeds als uitgangspunt aangehouden, dat de provincie de grond in de grondexploitatie inbrengt tegen marktwaarde. Eind 2012 is in overleg met de gemeente Den Helder het consortium Kooyhaven van start gegaan met een onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een havengebonden bedrijventerrein. In dat kader is eind 2012 ook overleg opgestart over de verkoop c.q. ruiling van het provinciaal eigendom ter plaatse. De  getaxeerde waarde, welke in maart 2013 is vastgesteld, bedraagt € 2.992.000,- en ligt daarmee boven de boekwaarde. Sindsdien heeft een algehele lichte stijging van het grondprijzen plaatsgevonden. Hierdoor hoeft de boekwaarde niet te worden aangepast.
In 2014 heeft het consortium besloten te willen starten in het noordwestelijk deel van het RHB op grond van de bollenboer aldaar. Voor dit nieuwe plan is vooralsnog slechts 1 hectare van de provinciale grond nodig. Deze hectare zal geleverd worden als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Verwacht wordt dat deze levering begin 2016 zal plaatsvinden.

Gronden Nieuw Vennep

Perceel is meegekocht bij de realisatie van de N208 en was bestemd voor verkoop aan Staatsbosbeheer. Deze organisatie wil niet kopen, danwel betalen. De taxatie dateert uit 2004, doch is thans nog actueel. Eind 2015 resteerde geen boekwaarde meer. Verkoop van de resterende oppervlakte zal boekwinst opleveren. Daarom kan deze grond volgend jaar worden opgenomen in de categorie VMA.

Perceel Oudelanderweg Middenmeer

Per 1-1-2013 is dit perceel vanwege een stijging van de agrarische grondprijzen gewaardeerd op € 730.000,-, terwijl de boekwaarde, door een geringe afboeking eind 2010, nu op € 650.000,- staat. Deze boekwaarde kan derhalve door de algehele lichte stijging van de grondprijzen reëel worden geacht. Deze grond wordt mogelijk verkocht voor motorcrossterrein.

Compensatiegronden Groetweg 11 te Middenmeer

Deze percelen zijn in 2010 anticiperend aangekocht op basis van de taxatiewaarde. Een taxatie uit 2013 geeft een nagenoeg vergelijkbare waarde. Door de geringe voortgaande stijging in 2015 op de grondmarkt is de boekwaarde van dit object te rechtvaardigen. Verkoop van de boerderij is begin 2016 voorzien.   

Percelen Wieringen/Wieringermeer (aangekocht t.b.v. het plan Wieringerrandmeer)

Ultimo 2010 zijn alle percelen op basis van de eind december 2010 getaxeerde vrije (agrarische) verkoopwaarde opgenomen onder de “materiële vaste activa” voor een bedrag van € 26.137.015,-. Gelet op een stijging van agrarische grondprijzen heeft per januari 2015 een nieuwe taxatie plaatsgevonden en is de waarde geraamd op € 26.994.704,-. Er is derhalve geen reden tot afboeking en de boekwaarde zal gehandhaafd worden.

Bergweg 30 te Bloemendaal

Het object Bergweg 30 is verkocht per 7-4-2015 voor een bedrag van € 875.000,- met daarbij een jaarlijkse erfpachtcontract van € 10.000,- (deze wordt 5 jaarlijks geïndexeerd) voor een periode van 30 jaar. De boekwaarde op 9 maart 2015 was € 1.104.557,- hiervan wordt de koopsom van het pachtrecht in mindering gebracht. Daardoor komt de boekwaarde van het bloot eigendom op een bedrag van € 225.806,73.

Perceel te Hoofddorp

Dit perceel met een oppervlakte van ongeveer 15 ha is in 2012 tegen agrarische taxatiewaarde aangekocht. De taxatie per 1-1-2013 geeft daarop geen wijziging en daardoor kan de boekwaarde volledig worden gerechtvaardigd. Dit perceel is oorspronkelijk aangekocht als compensatiegrond voor de N201.

Percelen kassengebied Rozenburg

In 2014 is de Provincie een reserveringsovereenkomst aangegaan met SADC met betrekking tot de percelen in het (voormalig) kassengebied. SADC heeft gedurende de looptijd van deze overeenkomst (tot eind 2016) een optie tot koop op de gronden en betaalt daarvoor een jaarlijkse reserveringsvergoeding. De gemeente heeft in juni 2015 het ontwerp-bestemmingplan SLP vastgesteld, dat voorziet in een bestemmingswijziging naar bedrijvigheid. SADC is de beoogd koper en ontwikkelaar van de gronden nadat de bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden. Een eventuele verkoop aan SADC vindt plaats tegen de op dat moment te taxeren marktwaarde.  De in 2014 uitgevoerde taxatie ondersteunt de boekwaarde.

Percelen PASO

In het kader van de “Uittredingsovereenkomst Mainport Schiphol en Groen, Convenant en Brugovereenkomst” is aan de gemeente Haarlemmermeer een subsidie betaald van ongeveer € 23 mln.  Ter dekking heeft de provincie de beschikking gekregen over circa 350 ha en € 800.000,-. De gronden moeten verkocht worden en van de opbrengst wordt het krediet afbetaald. De boekwaarde van de grond per 31-12-2015 is € 19.029.099,37  In januari 2015 heeft er een nieuwe taxatie plaatsgevonden en is de waarde geraamd op € 24.428.945,-.  Er is derhalve geen reden tot afboeking en de boekwaarde zal gehandhaafd kunnen worden.

Percelen Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

In 2014 is de provincie zoals eerder aangegeven eigenaar geworden van circa 1700 ha BBL-grond. Eind 2015 hebben wij 1427,09 ha in bezit. De waarde van het bezit overstijgt vele malen de boekwaarde en is in februari 2015 gewaardeerd op € 65.669.400,-. Er is derhalve geen reden tot afboeking en de boekwaarde zal gehandhaafd kunnen worden.

Percelen Beheergrondbank Laagholland en Amstelscheg

Er heeft in 2015 1 verkooptransactie plaatsgevonden. De “winst” is ten goede gekomen aan de algemene middelen.
Tevens zijn de uitvoeringsregels geoptimaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat de lopende pachtcontracten in 2016 opnieuw zullen worden aangeboden in combinatie met de mogelijkheid om de grond te kopen.  
Door toevoeging van hectares vanuit PASO en BBL is het bezit van de Beheergrondbank toegenomen met ca. 30,60.11 hectare. Door een overdracht van 0,9 hectare aan het RAUM in het kader van de afwikkeling van het RODS-project “Tussen IJ en Z” is het aantal ha iets minder dan oorspronkelijk voorzien. Daarmee komt de oppervlakte beheergrondbank nu uit op ca. 149 hectare.
Er zijn in 2015 voorbereidingen getroffen voor het oversluiten 10 pachtcontracten of verkopen, 2 beëindigingen en 10 nieuwe beheergrondbank pachtcontracten. Effectuering vindt plaats in 2016.
Eind 2014 zijn de gronden getaxeerd. Er is derhalve geen reden tot aanpassing van de boekwaarde.

Percelen Beheergrondbank Groene Uitweg

De verantwoording van de beheergrondbank Groene Uitweg vindt plaats via het programma Groene Uitweg. In 2015 zat er een oppervlakte van ruim 19 hectare in de grondbank. Begin 2016 vind er een evaluatie plaats.  

Wat heeft het gekost?

Overzicht anticiperende, strategische aankopen en overige materiële vaste activa* per 31-12-2015 (tabel 1)

Perceel

Boekwaarde

Mutaties

Rente-bijschrijving

per

in 2015

31-12-2014

Anticiperende aankopen

Niet in exploitatie genomen gronden

1.    Bloemendalerpolder

€ 4.963.262,-

€                -                              

€                -

2.    Gebied Crailo

€ 25.077.784,-

€ 115.710,-

€                -

3.    Percelen Jaagweg

€ 25.770.908,-

   -€ 12.670.909,-

€                -

4.    R.h.b. Anna Paulowna

€ 2.200.000,-

€                -

€                -

Materiële vaste activa

5.    Nieuw-Vennep

€                -

€                -

€                -

6.    Perceel Wieringermeer (Terrein Middenmeer)

€ 650.000,-

€                -

€                -

7.    Compensatiegronden Wieringermeer

€ 5.227.359,-

€                -

€                -

8.    Bergweg 30 Bloemendaal

€ 1.104.557,-

-€ 878.750,-

€                -

9.    Perceel Hoofdweg 511 te Hoofddorp

€ 421.419,-

€                -

€                -

10.  Gronden in Wieringerrandmeer (aangekocht bij kavelruil)

€ 951.963,87

€                -

Totalen

€ 65.415.289,-

-€ 12.481.985,13

€                -

Strategische aankopen

Materiële vaste activa

11. Percelen Kassengebied Rozenburg

€ 9.362.512,-

€                -

€                -

Totalen

€ 9.362.512,-

€                -

€                -

Overige materiële vaste activa

12. Percelen Wieringen/Wieringermeer (aangekocht t.b.v. Wieringerrandmeer)

€ 25.161.220,-

-€ 4.423.702,39

€                -

13. Percelen PASO

€ 21.437.637,-

-€ 2.408.537,-

€                -

14. Percelen BBL

€ 12.416.975,-

-€ 829.845,-

€                -

15. Percelen Beheergrondbank Laagholland

€ 146.391,-

€ 1.489.431,-

€                -

Totalen

€ 59.162.223,-

-€ 9.816.700,39

€                -

Perceel

Boekwaarde per 31-12-2015

Verplichtingen uit aan en verkopen per 31-12-2015

Saldo oppervlakte

Laatste taxatiewaarden

Anticiperende aankopen

Niet in exploitatie genomen gronden

1.Bloemendalerpolder

€ 4.963.262,-

€ 0,-

777146

1-1-2015

2. Gebied Crailo *

€ 25.193.494,-

€ 0,-

440376

Taxatierapport is per 1 maart 2016 beschikbaar

3. Percelen Jaagweg

€ 13.100.000,-

€ 0,-

1122735

8-1-2016 (€ 13.500.000,-)

4. R.h.b. Anna Paulowna

€ 2.200.000,-

€ 0,-

175988

15-3-2013 (€ 2.992.000,-)

Materiële vaste activa

5. Nieuw-Vennep

 €                     -

€ 0,-

37891

Niet voorhanden

6. Perceel Wieringermeer

€ 650.000,-

€ 0,-

145865

1-1-2013
(€ 650.000,-)

7. Compensatiegronden

€ 5.227.359,-

€ 0,-

705490

1-1-2013 (€ 5.213.950,-)

8. Bergweg 30, Bloemendaal

€ 225.806,73

€ 0,-

0

16-9-2013 (€ 1.260.000,-)

9. Perceel Hoofdweg 511

€ 421.419,-

€ 0,-

48000

1-1-2013 (€ 420.000,-)

10.  Gronden in Wieringerrandmeer (aangekocht bij kavelruil)

€ 951.963,87

€ 0,-

249275

Totalen

€ 52.933.304,60

€ 0,-

3702766

Strategische aankopen

Materiële vaste activa

11. Percelen Kassengebied Rozenburg

€ 9.362.512,-

€ 0,-

134789

1-1-2014 (€ 9.474.221,-)

Totalen

€ 9.362.512,-

€ 0,-

134789

Overige materiële vaste activa

12. Percelen Wieringen (aangekocht t.b.v. Wieringerrandmeer)

€ 20.737.517,61

€ 0,-

4821622

17-1-2015 (€ 26.137.015,-)

13. Percelen PASO

€ 19.029.099,-

€ 0,-

3825294

27-1-2015 (€22.388.989,-)

14. Percelen BBL

€ 11.587.130,-

€ 0,-

14270875

26-2-2015    (€65.669.400,-)

15. Percelen Beheergrondbank Laagholland

€ 1.635.822,-

€ 0,-

1584445

27-1-2015 (€4.080.264,-)

Totalen

 € 52.989.568,61

€ 0,-

24502236

* In de jaarrekening 2011 is een voorziening getroffen van € 8.000.000,- op deze gronden i.v.m. te verwachten lagere opbrengst.

Overzicht van het verloop van de grondkredieten

 dienstjaar 2015

Omschrijving van de investeringsuitgaven

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Totaal krediet

Te besteden in 2015

Besteed in 2015

Nog te besteden per 31-12-2015

 Krediet v. anticip. gronden en NIEGG-gronden

10-12-2001; 66

            27.200.000,00

                          -   

                      -   

 idem

25-06-2007;50

            32.800.000,00

 idem

NJN 2008

            35.000.000,00

           8.584.711,05

       1.067.673,87

          8.395.787,18

 idem, verlaging krediet

18-11-2013;64

            13.000.000,00-

 verkoop grond

          878.750,00-

 rentebijschrijving op NIEGG-gronden

 subtotaal  

            82.000.000,00

           8.584.711,05

          188.923,87

          8.395.787,18

 Strategisch grondbeleid

 begroting 2007

            15.000.000,00

           5.598.545,80

          5.598.545,80

 idem (BBL-gronden)

18-11-2013;64

            13.000.000,00

            28.000.000,00

           5.598.545,80

                      -   

          5.598.545,80

 Revolving Fund Grondruilingen

 14-2-2011;16

              3.000.000,00

           3.000.000,00

          3.000.000,00

              3.000.000,00

           3.000.000,00

                      -   

          3.000.000,00

 Beheergrondbank Laag Holland

 14-2-2011;15

              5.000.000,00

           4.853.609,13

       1.512.681,11

          3.364.178,02

 idem verkoop

            23.250,00-

              5.000.000,00

           4.853.609,13

       1.489.431,11

          3.364.178,02