Specificaties met toelichtingen (art. 51 e.v.)

Activa

Toelichting bij de balans

31-12-2015

31-12-2014

Vaste Activa

550.997.757,62

685.949.344,53

Gehanteerde Verdeelsleutels en Waarderingsgrondslagen v. resultaatbepaling

1

Immateriële vaste activa

0,00

0,00

2

Materiële vaste activa

380.130.756,81

334.854.943,13

De boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met bijna € 45,3 mln

Hoofdzakelijk als gevolg van de toename boekwaarde gronden en terreinen ( 6,1 mln),

de toename boekwaarde bedrijfsgebouwen ( 3,4 mln)

en de toename van de boekwaarde van de wegen en vaarwegen ( € 54,8  mln).

Specificatie:

a. Investeringen met een economisch nut

156.573.879,03

166.144.029,99

b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

223.556.877,78

168.710.913,14

Saldo boekwaarde per 1 januari 2015

334.854.943,13

264.708.011,61

Vermeerderingen in 2015

186.241.766,23

221.775.900,85

Verminderingen in 2015

52.569.724,58

61.433.373,82

468.526.984,78

425.050.538,64

Afschrijving in 2015

88.396.227,97

90.195.595,51

Boekwaarde per 31-12-2015

380.130.756,81

334.854.943,13

Voor een nadere onderverdeling van de investeringen met een economisch nut  

wordt verwezen naar overzicht 6.2.4

3

Financiële vaste activa

170.867.000,81

351.094.401,40

De afname van de boekwaarde van de financiële vaste activa met bijna

€ 180,3 mln. is vooral te verklaren door de ontvangst van de laatste trance   

inzake de verkoop aandelen NUON/Vattenfall van 189,7 mln. , overige

aflossingen voor € 1,3 mln. en verstrekking van nieuwe leningen voor

€ 9,3 mln.

Daarnaast is de waardering van de deelname in de Regionale

Ontwikkelingsmij. Noorzeekanaalgebied (RON) weer voor 0,3 mln opgenomen,

de deelname in het Participatiefonds duurzame Energie NH B.V. met € 0,96 mln.

en de kapitaaldeelname in het Life Science Fonds met € 0,1 mln. toegenomen.

Verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen met een

rentetypische looptijd > 1 jaar:

Saldo per 1 januari 2015

238.777.798,83

240.931.161,99

Verstrekt/gekocht in 2015

9.414.417,15

2.419.494,61

Afgelost in 2015

-191.005.559,59

-4.572.857,77

Saldo per 31 december 2015

57.186.656,39

238.777.798,83

Zie voor een nadere specificatie overzicht 6.2.7

a.Kapitaalverstrekkingen

113.680.344,42

112.316.602,57

waarvan aan deelnemingen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

1.525.875,00

1.525.875,00

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

11.845,00

11.845,00

Regionale Ontwikkelingsmij. Noordzeekanaalgebied (RON)

317.646,16

0,00

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

6.806.703,24

6.806.703,24

Alliander N.V. (vóór 1-7-2009 NUON N.V.)

62.643.935,00

62.643.935,00

N.V. Afvalzorg Holding

12.600.000,00

12.600.000,00

N.V. Schiphol Ontwikkelingsmaatschappij (SADC)

24.878.151,64

24.878.151,64

Zeehaven IJmuiden N.V.

408.402,19

408.402,19

Recreatie Noord-Holland N.V.

370.000,00

370.000,00

Polanenpark B.V.

7.200,00

7.200,00

Polanenpark C.V.

7.200,00

7.200,00

Ontw.bedr.Noord-Holland Noord NV

26.460,00

26.460,00

ODEN B.V.

18.000,00

18.000,00

Zeestad Beheer B.V.

9.000,00

9.000,00

B.V. Kapitaaldeeln.Wieringerrandmeer

9.050,00

9.050,00

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer

9.050,00

9.050,00

109.648.518,23

109.330.872,07

waarvan aan overige verbonden partijen

Participatiefonds duurzame energie NH B.V.

2.450.000,00

1.500.000,00

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

1.581.826,19

1.485.730,50

4.031.826,19

2.985.730,50

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar  overzicht 6.2.5 (staat van

geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen

aan activa in eigendom van derden).

b.Leningen

38.115.154,39

39.043.239,24

waarvan aan openbare lichamen

8.382.803,24

8.382.803,24

waarvan aan deelnemingen

29.732.351,15

30.660.436,00

c. Overige langlopende leningen

16.571.502,00

197.234.559,59

f. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

2.500.000,00

2.500.000,00

TOTAAL VASTE ACTIVA

550.997.757,62

685.949.344,53

Vlottende Activa

848.289.138,11

893.210.424,66

4

Voorraden

45.456.755,66

58.011.954,50

a.Niet in exploitatie genomen bouwgronden

Saldo boekwaarde per 1 januari 2015

66.011.954,50

63.385.560,54

Vermeerderingen in 2015

-12.555.198,84

2.626.393,96

Verminderingen in 2015

0,00

0,00

Af:treffen van voorziening financiele risico's wegens mogelijke

waardevermindering van gronden

-8.000.000,00

-8.000.000,00

Boekwaarde per 31-12-2015

45.456.755,66

58.011.954,50

De afname van de boekwaarde van de gronden met ruim € 12,55 mln betreft

grotendeels de afwaardering van de boekwaarde van Jaagpad Koggenland (Distriport)

met € 12,67 mln. na een nieuwe taxatie van de grond.

De gemiddelde boekwaarde per m2 van de hier opgenomen gronden

bedragen voor Bloemendalerpolder € 6,39, voor Crailo € 57,21, voor

Jaagpad Koggenland (Distriport) € 11,67 en voor Bedrijventerrein Anna Paulowna € 12,50

5

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

800.377.893,46

831.685.699,37

De afname van de uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar wordt met

name verklaard door de afname van de uitzettingen in s'Rijksschatkist met € 42,5 mln,

de toename van het bedrag aan vorderingen op openbare lichamen met ruim € 8,8 mln.   

de toename van de overige vorderingen met € 1,4 mln.

Vorderingen op openbare lichamen

92.019.487,09

83.255.354,96

Ministerie van Binnenlandse Zaken,opcenten motorrijtuigenbelasting december

16.477.229,84

16.425.983,15

Belastingdienst, te vorderen omzetbelasting 2015, resp.2014

-467.192,00

454.195,00

Belastingdienst nog te ontvangen dividendbelasting

0,00

850.806,68

Stadsregio Amsterdam, te ontv. bijdr. Inzake uitbreiding Zijtakken Zuidtangent

4.156.752,17

1.535.227,74

Belastingdienst Breda, declaratie compensabele BTW over 2015 resp.2014

58.565.272,61

51.581.918,42

Gemeente Muiden, terugbetaling kosten project brug Muiden

4.469,09

60.632,94

Div.overheden, nog door te belasten kst.gladheidsbestrijding

0,00

7.725,00

Gemeente Alkmaar, bijdr. in de werkzaamheden N512

0,00

223.045,04

Stadregio Amsterdam, bijdrage in realisatie project N201

4.362.496,00

4.362.496,00

Bijdrage SRA inzake NDW 2014

388.000,00

0,00

HHRS Hollands Noorderkwartier, bijdr.vervangen oevers Oost en West Graftdijk.

0,00

349.341,68

Prov.Utrecht,nog te decl.kst.fietsbr.Nigtevecht

0,00

827.928,40

Div.overheden, afrek.GOVI/NDW

816.893,11

83.045,93

ODNZKG, terug te ontv.bijdr.2014 (doorschuif BTW)

0,00

47.344,00

Vergoeding waterbeheer 2014 Waterschappen

0,00

890.221,00

Gem.Alkmaar,nog te decl.pers.kst.Beverkoog

121.340,00

52.743,20

Stadsregio Amsterdam, bijdrage in kst.NDW( Nationale databank wegverkeersgegevens)

0,00

450.000,00

N.t.o. bijdr.EU-cofinanc.agr.natuurbeheer 2014 POP

0,00

717.000,00

Rijksvastgoedbedr.RVB,uitgest.bet.ivm.kavelruil WR

112.245,48

0,00

Hoogheemraadschap Rijnland, opbrengst verkoop grond Piekberging

0,00

3.456.802,35

Dienst Landelijk Gebied, bijdr.exploit.saldo 2014 BBL-gronden

0,00

159.389,00

Div.gemeente, doorbel.jurid.kst.uittreding GNR

54.511,69

48.115,07

Bijdragen EU project E-mobility

212.559,14

323.291,64

N.t.o.bijdr.EU Interreg,tbv.Suscod

264.282,72

348.102,72

N.t.o.bijdr.Metropool Regio A'dam 2015(cluster)

446.802,75

0,00

Prov.Zuid-Holland,n.t.o.bijdr.Impulsomg.Veiligheid

164.073,25

0,00

Prov Utrecht fietsbrug Nigtevecht

243.913,64

0,00

Min I&M nog te decl kosten sanering bedrijventerreinen

157.794,60

0,00

Nog te decl.bij SRA bijdr. in proj.HOV A9-R-Net

437.035,41

0,00

Provincie Flevoland 2015 activiteitenplan gebiedstaken

139.275,84

0,00

Gemeente Hilversum 2015 bijdrage ten behoeve van IBP Hilversum e.o.

1.250.000,00

0,00

Hoogheemraadschap van Rijnland bijdrage watersysteembeheer 2015

164.806,84

0,00

Gemeente Koggenland 2015 Bijdrage fietstunnel Wogmeer

775.000,00

0,00

RWS reg.dienst N-H bijdrage Kosten RTT, Regioregie en kernregie 2015

260.200,82

0,00

Gemeente Alkmaar bijdrage Q2 en Q3 bijdrage  N242-09 Nrd aansl. Beverw.

146.821,40

0,00

Stadsregio Amsterdam studiekosten in het kader van Bereikbaarheid Waterland

181.500,00

0,00

IPO Interprovinciaal Overleg detacheringskosten

119.722,71

0,00

Hoogheemraadschap Holl.Kroon Agrarisch Waterbeheer Natuurbeheerplan 2016-2021

148.562,82

0,00

Gemeente Zaanstad Bijdrage N515 Zuiderweg

250.000,00

0,00

Hoogheemraadschap Hollands Kroon bijdrage watersysteembeheer 2015

861.369,96

0,00

Rijksdienst voor Ondernemend Ned. bijdrage MRA-Elektrisch 2015

100.000,00

0,00

Omgevingsdienst NZKG projectkosten over periode 2016-2018

390.776,00

0,00

Gemeente Amstelveen terugvordering Subsidie

582.971,20

0,00

Milieudienst Ijmond  bijdrage plaatsen DRIPs

130.000,00

0,00

92.019.487,09

83.255.354,96

Uitzettingen in s'Rijksschatkist met een rentetypische looptijd

korter dan een jaar

702.518.237,75

743.950.627,96

Overige vorderingen

5.840.168,62

4.479.716,45

Debiteuren:

2015 debiteuren open posten

1.819.847,64

0,00

2014

88.282,52

1.256.118,88

2015 deb algemeen en nog te declareren

260.776,01

20.022,79

2013

31.242,24

51.887,20

2012

0,00

51.392,86

2011

15.031,19

32.303,03

2.215.179,60

1.411.724,76

North Sea Region Progr., bijdr.SUSCOD

0,00

0,00

Te vorderen rente per 31 december van de verstrekte langlopende

geldleningen en beleggingen (zie bijlage 6.2.7)

144.165,31

48.812,46

Chipsol-Groep, vergoeding voor de planontw.kosten Groenberg terrein

0,00

500.000,00

Terug te betalen middelen Gasverbruik AZC Crailo div.jaren

0,00

-471.196,76

COG Logistics, terugvordering subsidie Uitv.reg.Stim.Verb.Luchtkwaliteit

133.760,00

133.760,00

Stivas Noord-Holland, terugvordering subsidie

144.202,63

144.202,63

Grontmij., schadeverg.i.v.m. baggerwerkz. Aquaduct N201

654.844,77

654.844,77

NPZK, nog te decl.kst.over 2013 resp. 2012 inzake project Zandpoort

0,00

345.729,33

Schiphol Group Luchthaven Schiphol  bijdrage Masterplan N201+

991.484,00

0,00

Stedin Netbeheer BV bijdrage project Kennisdeling praktijk oplaadinfrastructuur

200.000,00

0,00

Nederlandse Rugby Bond terug te vorderen subsidie

123.666,62

0,00

Int Flavors & Fragrance Gebiedsg. Grondw Het Gooi afkoopovereenkomst

150.000,00

0,00

Amsterdam Boats B.V.Terugvordering Subsidie

100.000,00

0,00

Nog te ontv bijdrage MRA clusterregeling 2013 en 2014

925.181,00

925.181,00

Nuon NV, erfpacht Hippolytushoeverweg 11 te Slootdorp.

0,00

75.702,25

Tata Steel IJmuiden BV, aanslag grondwaterheffing 2013

0,00

108.981,00

Leges omgevingsvergunning aanbrengen damwanden om  tankputten te A'dam

0,00

57.824,00

Bijdrage NDOV(nationale databank openbaar vervoer)-partners 2014

0,00

139.813,08

Nog te ontvangen Fources B.V. overeenkomst project Ontwikkelplein

0,00

80.164,00

Outdoor Furniture Nederland, decl.4e kw.2014 reclame-uitingen

57.684,69

55.455,33

Te ontvangen inzake verkoop ISK Lansbanki

0,00

268.718,60

Overige posten

0,00

0,00

3.624.989,02

3.067.991,69

6

Liquide middelen

331.197,89

159.335,62

Het saldo aan liquide middelen is per balansdatum toegenomen met ruim € 1,19 mln.

Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van het saldo bij de ING met € 0,17 mln

en de toename van de post kruisposten met  € 1,02 mln.

Specificatie:

Kassen

0,00

706,69

ING-bank, totale saldo van 2 rekeningen

331.198,21

158.628,93

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

-0,32

0,00

331.197,89

159.335,62

De provincie NH heeft alle bankrekeningen van de huisbankier ABNAMRO en de BNG in het stelsel van het schatkistbankieren.

Dat betekent dat dagelijks alle saldi worden afgeroomd of aangevuld naar € 0,00. Hierdoor is er geen sprake van

een drempelbedrag .Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid)

dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.

( zie tevens bijlage 6.1.1 berekening drempelbedrag  Schatkistbankieren).

7

Overlopende activa

2.123.291,10

3.353.435,17

Het saldo van de overlopende activa is afgenomen met ruim € 1,23 mln. Met name

als gevolg van het opgeheven voorschot DLG van 1,02 mln. , de afmane van

de vooruitbetaalde kosten € 0,13 mln en de overige overlopende activa € 0,08 mln.

a. Verstrekte voorschotten:

Salaris- en dienstreisvoorschotten ambtenaren

3.120,06

13.762,98

Voorschotten aan Dienst Landelijk Gebied inz.ILG (via Nat.Groenfonds)

0,00

1.020.170,81

Overige voorschotten

4.595,11

160,05

7.715,17

1.034.093,84

b. Vooruitbetaalde bedragen:

 1. Diverse vooruitbetaalde kosten

2.187.203,57

2.312.710,06

2.187.203,57

2.312.710,06

c. Overige overlopende activa :

Nog te verantwoorden lasten

-17.738,05

4.503,24

Nog te verrekenen kosten

-53.889,59

2.128,03

-71.627,64

6.631,27

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

848.289.138,11

893.210.424,66

TOTAAL ACTIVA

1.399.286.895,73

1.579.159.769,19

Passiva

Toelichting bij de balans

       31-12-2015

       31-12-2014

       €

       €

Vaste Passiva

1.014.386.519,02

1.141.935.845,95

8

Eigen vermogen

816.546.115,00

828.605.787,59

Reserves

Waarvan Algemene reserve:

86.385.956,17

130.725.576,99

Saldo per 1 januari 2015

130.725.576,99

106.249.710,72

Saldo van de rekening van baten en lasten 2014 respectievelijk 2013

-9.724.620,82

29.435.866,27

Vermeerderingen in 2015

860.000,00

5.940.000,00

Verminderingen in 2015

-35.475.000,00

-10.900.000,00

Saldo per 31 december 2015

86.385.956,17

130.725.576,99

Voor een overzicht van de mutaties in de Algemene reserve verwijzen wij u naar

overzicht 6.2.8B en het verslag daarachter.

Voor dit boekjaar geldt bij deze jaarrekening net als bij de begroting dat de omvang

van de Algemene reserve tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen

bedraagt zoals die verantwoord zijn in deze jaarrekening (bepaald op € 82,4 mln.),

met een minimum gelijk aan het saldo van het netto risicobedrag dat voor het boekjaar

waarop deze jaarrekening betrekking heeft, is bepaald (€ 48,6 mln.).

De hoogte van de Algemene reserve voldoet ruim aan de gestelde norm.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (bijlage 4.2) wordt ook het

netto risicobedrag berekend voor de komende 4 jaar (ad € 101,6 mln.).

Waarvan Bestemmingsreserves

723.506.098,81

707.604.831,42

Saldo per 1 januari 2015

707.604.831,42

829.104.486,36

Vermeerderingen in 2015

131.029.263,13

118.218.225,63

Verminderingen in 2015

-115.127.995,74

-239.717.880,57

Saldo per 31 december 2015

723.506.098,81

707.604.831,42

Voor een specificatie en het verloop van deze reserves wordt verwezen naar

overzicht 6.2.8. De verslaglegging van deze reserves treft u achter dit overzicht aan.

In het saldo per 31 december 2015 is € 15.528.192,71 begrepen aan reeds schriftelijk

aangegane verplichtingen jegens derden en € 707.977.906,10 aan bestuurlijk geoor-

merkte reserveringen. De werkelijke uitgaven zullen in de komende jaren worden

verantwoord op de diverse beleidsdoelen en zullen gedekt worden ten laste van

deze reserves.

Saldo van de rekening van baten en lasten

6.654.060,02

-9.724.620,82

Het nadelig rekeningsresultaat over 2014 ad € 9.724.620,82  is, conform het

besluit van PS van 29 juni 2015, nr.45 aan de Algemene reserve onttrokken.

9

Voorzieningen

197.840.404,02

313.330.058,36

Het saldo van de voorzieningen is met ruim € 115,5 mln. afgenomen hoofdzakelijk

door de afname van de voorziening subsidiecrediteuren (€ 95,1 mln) ,

voorziening Onderhoud wegen en vaarwegen ( € 6,2 mln) en de voorziening

financiele risico's ( 16,9 mln) en een toename van de voorziening

Bodemsanering en Bodembeheertaken met  € 2,5 mln.

Saldo per 1 januari 2015

313.330.058,36

236.011.018,23

Vermeerderingen in 2015

       52.588.660,89

164.441.690,48

Verminderingen in 2015

-168.078.315,23

-87.122.650,35

Saldo per 31 december 2015

197.840.404,02

313.330.058,36

Voor een overzicht van het bruto verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar overzicht

6.2.9. De verslaglegging van alle voorzieningen treft u achter dit overzicht aan.

Vlottende passiva:

384.900.376,71

437.223.923,24

10

Netto-vlottende schulden

53.012.045,02

57.764.595,97

a. Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen:

- Fonds Package-deal

0,00

985.085,56

b.Crediteuren:

overige crediteuren 2015

970.357,14

3.613.595,18

crediteuren algemeen

18.559,41

57.134,67

overige crediteuren bestellingen 2014

85.000,00

15.972.264,45

overige crediteuren bestellingen 2015

20.899.347,39

0,00

subsidiecrediteuren 2015

5.833.309,00

0,00

subsidiecrediteuren 2014

2.481.502,80

6.659.021,30

subsidiecrediteuren 2013

4.317.649,00

5.908.639,00

subsidiecrediteuren 2012

763.246,60

1.322.078,40

subsidiecrediteuren 2011

0,00

789.107,60

35.368.971,34

34.321.840,60

c. Overige schulden

Belastingdienst, nog af te dragen loonheffing december

3.316.467,05

3.705.517,89

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (nog af te dragen pensioenpremies)

878.178,74

1.015.544,56

Min.v.EL&I, nog te betalen 2e en 3e term.overname BBL-gronden

2.973.519,00

6.318.726,00

HHRS Rijnland vergoedingen vaarwegbeheer 2014

0,00

178.668,00

Dienst Regl. RVO, decl.inrichting 2014/2015 SKNL

528.633,00

763.877,00

Dienst Regl. RVO decl. Functiewijziging 2014/2015 SKNL

9.118.779,00

8.335.135,00

HHRS NHNK vergoedingen vaarwegbeheer 2014

0,00

1.405.048,00

HHRS Amstel Gooi en Vecht (AGV) vergoedingen vaarwegbeheer 2014

0,00

153.868,00

Nog te betalen Fakturen DLG 2014

0,00

192.000,00

Bel.dienst, loonheffing ihkv.WKR 2015

152.700,00

0,00

Gemeente Amsterdam, kosten WABO-adviezen

0,00

72.278,00

PWN vergoeding BTW inzake natuurbeheer landgoederen

290.610,00

0,00

Eigen risico drager WGA

40.371,63

26.038,39

Waarborgsommen

2.463,00

7.900,00

Terugontvangen foutieve overschrijvingen

49.800,15

168.647,00

Geblokkeerde betalingen

263.393,64

0,00

Ten onrechte ontvangen bedragen

25.964,18

102.492,98

Af te dragen contributies aan Personeelsfonds en PV Kontakt

1.486,29

1.506,01

Tussenrekening salarissen en levensloop

708,00

10.422,98

17.643.073,68

22.457.669,81

Totaal netto vlottende schulden

53.012.045,02

57.764.595,97

11

Overlopende passiva

331.888.331,69

379.459.327,27

Het saldo van de overlopende passiva is met bijna € 47,6 mln. afgenomen.

De belangrijkste mutaties zijn de afname van het saldo van de ontvangen

bijdrage BDU (Brede doel uitkeringen) ( € 28,8  mln), de afname van de

bijdragen van het rijk en derden voor de aanleg N201( € 15,8 miljoen), en de

afname van de bijdrage project Vaart in de Zaan (€ 2,7 mln.).

Voor een overzicht van het verloop van de overlopende passiva wordt verwezen naar overzicht

6.2.3. Staat van het verloop van de overlopende passiva.

Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen

315.127.630,34

360.425.705,44

Rijksbijdrage BDU

86.974.431,55

108.736.308,66

Rijksbijdrage BDU (Groene Uitweg)

36.105.000,00

36.105.000,00

Rijksbijdrage Openbaar vervoer projecten (BDU)

21.485.573,95

28.495.068,34

Bijdragen van derden tbv. Openbaar vervoer projecten (niet BDU)

174.711,10

            193.311,10

Bijdragen van het rijk en gemeenten tbv. aanleg N201

26.113.350,65

41.956.477,23

Bijdragen van gemeenten tbv. aanleg N23

59.539.873,16

58.740.183,74

Rijksbijdrage planstudie kustvisie

225.856,49

274.611,73

Rijksbijdrage Leren voor Duurzame Ontwikkeling

431.271,88

431.271,88

Rijksbijdrage Duurzaam door

308.808,00

320.208,00

Rijksbijdrage beleid lucht , veiligheid  en geluid

296,75

296,75

Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV

4.689,56

17.189,56

Bijdragen EU-projecten

11.908,10

11.908,10

Rijksbijdrage Jeugdzorg

8.156.650,38

5.776.621,38

Rijksbijdrage Stedelijke vernieuwing (ISV)

899.157,60

1.590.087,99

Rijksbijdrage Besluit locatiegebonden Subsidies(BLS)

3.872.240,69

5.516.178,21

Overige nog door te betalen middelen voor derden

300.000,00

251.678,54

Vooruitontvangen Rijksbijdrage ILG-middelen

63.578.746,36

63.997.230,84

Te verrekenen met Nazorgfonds

-15.477,13

-891,61

Door te betalen middelen tbv.Uitvoering progr. Zwakke Schakels

6.960.541,25

8.012.965,00

315.127.630,34

360.425.705,44

Overige vooruitontvangen bedragen

16.760.701,35

19.033.621,83

Bijdrage Min V&W voor project Wilhelminasluis in de Zaan

0,00

1.747.194,30

Bijdrage HHRS. Noordh.Noorderkwartier voor project Vaart in de Zaan

8.760.115,36

11.500.000,00

Bijdragen Fonds Bonroute tbv. de aanleg van zijtakken Zuidtangent

83.064,44

306.737,51

Bijdrage Gemeente Velsen tbv.HOV-verbinding

835.000,00

668.000,00

Bijdragen div.gemeenten tbv.HOV het Gooi

937.500,00

937.500,00

SRA, bijdrage in onderz.kstn Duinpold.weg

433.302,88

468.272,85

Rijkswaterstaat, bijdrage West.Randweg Alkmaar

1.330.115,39

821.472,91

Bijdragen div. overheden Laag Holland

822.725,00

539.475,00

Bijdr.provincies tbv vaarr. Waddenzee

20.051,85

20.051,85

Min. V&J, bijdrage BSB Mil.2013 en 2014

210.581,40

135.374,40

Bijdr.Gem. tbv GGU kennemerland

0,00

299.718,56

Verdeling Eigen vermogen OVO

78.492,54

81.980,16

Min.Biza subsidie veilige publieke taak 2015-2016

54.387,76

75.000,00

SRA, ged.vs.subs.Wayfinding

304.941,70

886.000,00

Vooruitontvangen bijdragen RTT 2013 en 2014

117.083,00

181.295,00

Vooruitontvangen bijdragen Regioregie 2013 en 2014

31.881,00

46.991,00

Bijdrage ESCOSC europees project

0,00

49.355,50

Vooruitontvangen Gem. Alkmaar  kosten aansl A9-Heiloo

31.263,22

78.288,98

Bijdrage div. overheden project E-laadpalen

20.954,55

154.466,74

Nog te verdelen bijdrage inzake schadezaak

35.111,38

35.111,38

Diversen nog te verantwoorden ontvangen bedragen

0,00

-704,19

Bijdrage N515 Zuiderweg

250.000,00

0,00

ODNZKG,vooruit.vergoed.proj.kst.2016-2018

322.955,00

0,00

Rijksw.,bijdr.tbv.Prakt.Proef A'dam

247.934,00

0,00

OD IJmond,ged.bijdr.in N197-02 Velsertraverse

1.394.724,45

0,00

NPZK, vooruitontv.kst.ivm.terugg.OB in 2015

11.741,35

0,00

Bijdrage diverse waterschappen agrarisch waterbeheer natuur 2016

189.319,82

0,00

SRA,bijdrage 2015 Fietspark

167.751,90

0,00

Nog te verantwoorden verkoop PASO gronden

69.703,36

0,00

Diversen overige vooruitontvangen bijdragen

0,00

2.039,88

16.760.701,35

19.033.621,83

TOTAAL PASSIVA

1.399.286.895,73

1.579.159.769,19

12

Verstrekte borg- en garantstellingen

46.663.599,00

13.564.876,00

Het op de balans vermelde bedrag ad € 46.663.599 betreft de nominale

waarde van de per 31 december 2015 nog bestaande schuldrest van de door de

provincie gegarandeerde leningen vermeerderd met het bedrag van de overige

garantieverplichtingen van de provincie (zie bijlage 6.2.10). Naast de

aflossingsbestanddelen zijn ook de renteverplichtingen over de betreffende

leningen door de provincie gegarandeerd.

 In 2015 heeft de provincie voor de financiering van het project Hoogtij  

 van de RON NV een garantie van € 35 mln afgegeven.

13

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

153.484.752,00

124.171.746,00

Betreft de waarde van de volgende lopende contracten/verplichtingen:

Eurest multiservice (outsourcing) ad € 8.629.717,--

Xerox (multifunctiomals) € 5.600.000,--

Leaseplan(lease van het wagenpark)  ad € 2.251.741,--

Strukton (maincontract onderhoud kantoren) ad € 4.129.329,--

Fujitsu (outsourcing ICT) ad € 14.254.095,--

Selecta(koffiemachines)  € 780.466,--

SKNL-functiewijziging ad. € 32.453.824,--.

Dit zijn verplichtingen met een dertigjarige looptijd die van 2002 t/m 2015 zijn aangegaan voor functiewijziging

van agrarische grond naar natuurgrond en waarvoor de financiële afhandeling met de decentralisatie van

natuurbeleid naar de provincies is gekomen. De RVO.nl beheert de beschikkingen en betaling daarvan. De betaling

wordt jaarlijks bij de provincie gedeclareerd.

Tevens is er nog de verplichting van de rente op aflossing ad. € 15.903.830,--

SVNL-natuur: € 27.613.282,--

Verplichtingen die betaald worden via de RVO.nl voor zesjarige beschikkingen voor natuurbeheer, afgegeven

tussen 2010 en 2015. Betaling vind per beheerjaar plaats.

Voor de verplichtingen SVNL-agrarisch natuurbeheer uit 2015 geldt dat deze pas bij de betaalbeschikking begin

2016 pas definitief worden vastgesteld door de RVO.nl, na diverse controles op EU conformiteit. Daarbinnen geldt

voor agrarisch weidevogelbeheer dat daar binnen het jaar in geschoven en verzwaard mag worden, wat ook pas

bij de betaalbeschikking definitief vastligt. Dit betekent dat een exacte verplichting per 31 december 2015 niet te

geven is, maar wel een schatting van € 3,9 mln over 2015.

Het totaal van verplichtingen die betaald worden via de RVO.nl voor zesjarige beschikkingen voor agrarisch

natuurbeheer ad € 37.968.468,--, afgegeven tussen 2011 en 2014 en door de provincie in 2015.

Betaling vind per beheerjaar plaats. Het gaat deels om (oude) om

 individuele overeenkomsten (1 mln), vooral voor botanisch beheer, maar grotendeels om overeenkomsten voor beheer via

collectieven in 2016 t/m 2021 waarvan voor de helft op cofinanciering van

de EU gerekend wordt en om cofinanciering van agrarisch waterbeheer door waterschappen.