SiSa-tabel

 

 

 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

I&M

E11

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling pro- grammafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies

Provincies

Besteding (jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (jaar T) ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Besteding (jaar T) ten laste van eigen bijdrage provincie zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL

Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van provincie
(niet rijk, provincie of medeoverheid)

Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E11 / 01

Indicatornummer: E11 / 02

Indicatornummer: E11 / 03

Indicatornummer: E11 / 04

Indicatornummer: E11 / 05

Indicatornummer: E11 / 06

€ 12.500

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (t/m jaar T) ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen (provincie)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van bijdragen door derden =contractpartners van provincie (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11 / 07

Indicatornummer: E11 / 08

Indicatornummer: E11 / 09

Indicatornummer: E11 / 10

Indicatornummer: E11 / 11

Indicatornummer: E11 / 12

Nee

€ 271.650

€ 49.334.097

€ 4.073.672

€ 0

€ 320.017

Cumulatieve terugstorting (t/m jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van provinciale middelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) door medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van eigen bijdrage medeoverheden zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van medeoverheid (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van rentebaten medeoverheden op door provincie verstrekte bijdrage NSL

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: E11 / 13

Indicatornummer: E11 / 14

Indicatornummer: E11 / 15

Indicatornummer: E11 / 16

Indicatornummer: E11 / 17

€ 0

€ 33.724.701

€ 40.292.446

€ 0

€ 432.904

I&M

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Rentebaten (jaar T)

Ontvangen BDU-bijdrage I&M (jaar T)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 01

Indicatornummer: E27 / 02

Indicatornummer: E27 / 03

Indicatornummer: E27 / 04

Indicatornummer: E27 / 05

Indicatornummer: E27 / 06

€ 173.336.377

€ 0

€ 70.566.378

€ 2.853.476

€ 102.191.225

€ 0

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 07

€ 144.565.006

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 08

Indicatornummer: E27 / 09

1

Concessie NHN

€ 18.213.639

2

Concessie HIJ

€ 14.802.694

3

Westfrisiaweg

€ 24.151.702

I&M

E37

Regeling Wilhelminasluis

Besluit infrastructuur

Provincie Noord-Holland

Beginsaldo (jaar T)

Ontvangen bijdrage Rijk (jaar T)

Ontvangen bijdrage andere bestuursorganen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Eindsaldo (jaar T)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E37 / 01

Indicatornummer: E37 / 02

Indicatornummer: E37 / 03

Indicatornummer: E37 / 04

Indicatornummer: E37 / 05

€ 1.747.225

€ 0

€ 154.201

€ 4.641.280

-€ 2.739.854

VWS

H8

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 37)
en
Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

Aantal Onder toezichtstelling (OTS), (jaar T-1)

Aantal OTS (jaar T-1), overig

Aantal voorlopige voogdij         (jaar T-1)

Aantal voogdij (jaar T-1)

Aantal jeugdreclassering (jaar T-1)

Aantal samenloop (jaar T-1)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: H8 / 01

Indicatornummer: H8 / 02

Indicatornummer: H8 / 03

Indicatornummer: H8 / 04

Indicatornummer: H8 / 05

Indicatornummer: H8 / 06

560

923

3

319

363

53

Aantal Individuele Traject Begeleiding (jaar T-1) (ITB), harde kern

Aantal ITB (jaar T-1), Criem

Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) (jaar T-1)

Besteding (jaar T) aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt -deel justitietaken

Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg

Besteding (jaar T) aan zorgaanbod

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: H8 / 07

Indicatornummer: H8 / 08

Indicatornummer: H8 / 09

Indicatornummer: H8 / 10

Indicatornummer: H8 / 11

Indicatornummer: H8 / 12

59

11

0

-€ 2.470.115

-€ 27.833

€ 117.919

Aantal aanmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december (jaar T) 

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H8 / 13

Indicatornummer: H8 / 14

Indicatornummer: H8 / 15

Indicatornummer: H8 / 16

584

625

€ 8.156.650

Nee