Onderhoud kapitaalgoederen

Wat hebben wij bereikt?

Algemeen

De provincie Noord-Holland kent twee hoofdgroepen binnen haar kapitaalgoederen, de provinciale infrastructuur (wegen en vaarwegen) en gebouwen.
Bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde voor een goede economische en sociale ontwikkeling. Goede bereikbaarheid staat of valt met robuuste en veilige verbindingen.
In het nieuwe coalitieakkoord is een specifieke paragraaf opgenomen over Beheer en Onderhoud. Hierbij worden de reeds ingezette ontwikkelingen nog eens expliciet benoemd, nl goed beheer en structureel onderhoud, innovatie en slimme oplossingen, combineren groot onderhoud en nieuwbouw, bereikbaarheid tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk garanderen en tijdig geld reserveren voor onderhoud en beheer van nieuwe wegen
De strategische en tactische  uitgangspunten gericht op het goed beheren en benutten van de provinciale infrastructuur, zijn vertaald in bedrijfswaarden en nader uitgewerkt conform de principes van Assetmanagement. De provincie Noord-Holland heeft per november 2015, als eerste overheidsorganisatie in Nederland een gecertificeerde infrastructuur beheerorganisatie.

Wat hebben wij daarvoor (meer) gedaan?

Infrastructuur

Nota Kapitaalgoederen, beheerplan en PMO 2015-2019

September 2015 is door Provinciale staten de nota Infrastructurele Kapitaalgoederen vastgesteld (NIKG). Deze nota vervangt de nota Kapitaalgoederen. Elke vier jaar bij een nieuwe bestuursperiode wordt de nota herijkt. Op basis van de daarin gestelde kaders en kwaliteitseisen wordt ons areaal onderhouden.
Het PMO 2016-2020 is november 2015 vastgesteld. Dit PMO is gebaseerd op de in de NIKG vastgestelde kwaliteitscriteria en overige uitgangspunten.
Het afgelopen jaar is ingezet op de verdere professionalisering van het beheer en onderhoud naar assetmanagement.  Bij de eerste auditrond dit najaar is het certificaat ISO 55001 ontvangen voor de huidige werkwijze voor projecten/trajecten.
In 2015 is het Strategisch Assetmanagement plan (SAMP) voor de periode 2016-2020 opgesteld. Dit plan vervangt het in de begroting aangekondigde beheerplan.

Verbeteren van de maatregelenprogrammering en continu verbeteren productie

Door de invoering van Assetmanagement binnen beheer is een weg ingeslagen, die leidt tot een meer efficiënte bedrijfsvoering. De kwaliteit wordt voortdurend bewaakt en daar waar afwijkingen zijn wordt ingegrepen. Belangrijk principe van onze aanpak zijn transparante afwegingen tussen prestaties, risico’s en kosten. Deze afweging maakt een efficiënte inzet van middelen mogelijk.
De directie Beheer & Uitvoering heeft  het certificaat ISO 55001 ontvangen voor de huidige werkwijze projecten/trajecten. De werkwijze met betrekking tot gebiedscontracten is daarbij meegenomen als een belangrijke organisatieverandering. In 2016 zal de werkwijze met betrekking tot de gebiedscontracten in de certificeringsaudit meegenomen worden.
Een belangrijke stap om de gewenste extra kwaliteitsslag binnen het beheer en onderhoud te maken, is de aanpak  naar een integrale gebiedsgerichte werkwijze. Het doel is een meer efficiënte/effectieve uitvoering van beheer en onderhoud d.m.v. gebiedscontracten. Hiermee is gekozen voor een andere marktbenadering met geïntegreerde contracten met  de intentie ‘goede’ samenwerking tussen opdrachtgever en markt.
Het eerste gebiedscontract is op de markt gebracht en september 2015 in werking getreden. In dit contract zijn de uitgangspunten die in eerste instantie hebben geleid tot de trajectbenadering, vertaald naar voorwaarden, waaraan de opdrachtnemer die het gebied gegund krijgt, zich bij het uitvoeren van werkzaamheden moet conformeren.
De contract voor de gebieden Noord-Holland Midden noord en Gooi en Vechtstreek zijn voorbereid, zodat deze aansluitend op de gunning van het eerste gebiedscontract in 2016 op de markt zullen komen.
Om effectieve combinaties te kunnen maken van ingrijpende onderhoudsactiviteiten, vervangingen en van nieuwbouw van provinciale infrastructuur is een programmaplanning provinciale infrastructuur opgesteld. De programmaplanning kijkt 10 jaar vooruit, zodat tijdig wordt gestart met de voorbereiding van projecten en met de afstemming met de omgeving en andere beheerders. De programmaplanning is ingedeeld in overeenkomstig de beoogde gebiedscontracten.

Het actualiseren en completeren van alle relevante areaalgegevens (aard, omvang en kwaliteit) en Inspectie meerjarenprogramma IPM

Het Provinciaal Inspectie Meerjaren Programma (IMP) biedt inzicht in alle benodigde inspecties en onderzoeken die nodig zijn om de kapitaalgoederen goed te kunnen beheren. In de gebiedscontracten die nu worden uitgerold, wordt de instandhoudingsinspectie (deels) uitgevoerd door de toekomstige gebiedsaannemer. In voorbereiding op deze situatie is in 2015 het IMP geactualiseerd.
In 2015 zijn ook de 0-inspecties (t.b.v. de komende gebiedscontracten) van de kunstwerken en geluidsschermen gelegen in de gebieden Noord-Holland Midden Noord en Gooi en Vechtstreek afgerond. Eveneens zijn de specifieke instandhoudingsplannen voor de kunstwerken voor deze gebieden op basis van de 0-inspecties opgesteld en afgerond. De 0-inspecties van de kunstwerken en geluidsschermen gelegen in de gebieden Kennemerland IJmond en Zaanstreek Waterland zijn in 2015 opgestart.
In 2015 zijn de inspecties van de oeverconstructies ringvaart Haarlemmermeer afgerond. Nu is het gehele areaal oevers geïnspecteerd en ingevoerd in het beheersysteem.
In 2015 is fase 2 (opstellen risicomatrix constructieve Veiligheid beweegbare bruggen op basis van gegevens uit fase 1 (archiefonderzoek en inspecties) afgerond van het “Plan van aanpak constructieve veiligheid beweegbare bruggen”.
Er is nu een risicomatrix beschikbaar inzake constructieve veiligheid beweegbare bruggen. Fase 3 (bepalen beheersmaatregelen) is gestart in 2015 en fase 4 (implementatie beheersmaatregelen) zal in 2016 volgen.
De areaalgegevens worden beheerd in het geautomatiseerde beheersysteem. Het beheersysteem stelt ons in staat om de omvang van het areaal nauwkeurig te berekenen. Ook afgelopen jaar is veel energie gestoken in het verder vullen van het beheersysteem. Zo zijn vele nieuwe  inspectiegegevens, maatregelpakketen en kostenkengetallen  in het beheersysteem gezet.   
Tot slot is er onderzoek uitgevoerd in het kader van de Machine richtlijn. In 1995 is de machine richtlijn (MRL) in werking getreden waarbij nieuwe kunstwerken moeten voldoen aan de MRL en oude kunstwerken, indien er grote wijzigingen zijn/worden aangebracht. Het realiseren van bediening op afstand, is in dit kader een ‘grote wijziging’ die op afzienbare termijn zal worden doorgevoerd. In 2015 is een gefaseerd plan van aanpak opgesteld hoe de beweegbare kunstwerken (die nog niet of niet volledig voldoen aan de MRL)  zodat zij gaan voldoen aan de MRL. De maatregelen, planning en kosten worden meegenomen in de kaderbrief 2017.

Bijzonderheden per netwerk

In de NIKG 2016-2019 worden de volgende beeldkwaliteitsniveaus gehanteerd waarop het areaal wordt onderhouden. Om aan te sluiten bij de landelijke CROW-systematiek zijn de kwaliteitsniveaus van het R-systeem uit de vorige Nota Kapitaalgoederen omgezet in het ABCD-systeem van de CROW.
Stroomwegen         B    (R)
Wegen overig         C    (R-)
Fietspaden         B    (R)
Haltevoorzieningen      B    (R)
Vrij liggende busbanen      B    (R)
Vaarwegen         C/D    (Risico gestuurd)
Milieueffecten         B    (R)

Uit inspecties blijkt dat het areaal voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus
Het areaal in beheer, is in 2015  met 3 kilometer wegen en 4 km. fietspad afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door overdracht van de N196  aan Uithoorn voor 4 km stroomweg en fietspad. Er is 1,2 km nieuwe parallelweg toegevoegd bij de N248 Stolperophaalbrug.
De uitbreiding van areaal in beheer is niet alleen uit te drukken in km lengte, maar wordt b.v. veroorzaakt door wegverbreding. In 2015 is de verdubbeling van een groot deel van het PMI project N207 opgeleverd. Andere opgeleverde projecten zijn gedeelten van  N205  (aansluiting op A4), de N248-01 en het vervangen van de Stolperophaalbrug
Hierdoor omvat het beheer nu: 613 km wegen (zowel enkel als meerbaans), 387 km fietspaden, 45 km busbanen, 246 km vaarwegen (bodem en oevers), 539 civiele kunstwerken (incl. duikers en twee tunnels), systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM),  1 verkeerscentrale, 1 tunnelcentrale en 9 gebouwen (4 gebouwen worden gehuurd).
Op diverse wegentrajecten is groot onderhoud uitgevoerd, vaak in een trajectbenadering in combinatie met verbetermaatregelen uit het PMI. De belangrijkste projecten die gerealiseerd zijn:

 • De N200 tussen Bloemendaal en het begin van de Boulevard naar Zandvoort.
 • De N203 en een deel van de N513 tussen Uitgeest en Castricum
 • Op de N231 in combinatie met de aanpassing van de kruising met Flora Holland.
 • De N239 in het trajectdeel tussen de A7 en Medemblik
 • De N240 in het trajectdeel tussen de N302 en Medemblik
 • De N242 bij Heerhugowaard in het wegvak: aansluiting met de Zuidtangent en de Edisonweg.
 • Bij de N245 zijn een drietal VRI’s vervangen in de 2e fase.
 • Van de N250 is binnen de bebouwde kom,  het laatste gedeelte van het fietspad overgedragen aan de gemeente Den Helder. Hiervoor is een bijdrage aan het groot onderhoud geleverd.
 • Op de N504 en N302 is op een gedeelte levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd, om in latere jaren groot onderhoud met reconstructie werkzaamheden te kunnen combineren.
 • Op de N508 tussen de N242 en Heerhugowaard is de deklaag van stil asfalt vervangen
 • Langs het fietspad langs de N512 tussen Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen zijn nieuwe hagen geplant.
 • In samenwerking met de gemeente zijn de bruggen over Hoofdvaart en Vijfhuizerweg in de N520 vervangen

Het Hoogwaardig openbaar vervoer netwerk is in 2015 uitgebreid door de oplevering van de HOV Knoop Schiphol Noord en R-net halte Badhoevedorp-Oost. De HOV projecten HOV Schiphol Oost, HOV Velsen en HOV in ’t Gooi zijn, in verschillende fase van voorbereiding.
Om de reiziger nog beter te faciliteren, zijn langs de HOV baan bij de haltes nieuwe fietsparkeervoorzieningen aangebracht. Op de overige OV infrastructuur is het programma stroomlijnen in uitvoering. Hier zijn onder ander kleine haltedisplays geplaatst.
De voorbereiding voor het groot onderhoud op het kerntraject op de HOV busbaan zijn dit jaar gestart, waardoor de HOV busbaan blijft voldoen aan de gestelde  kwaliteitseisen.
In 2015 zijn de werkzaamheden gestart aan de renovatie van de Abdijtunnel. Voor bestaande tunnels geldt, dat deze in mei 2019 moeten voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen die sinds 2013 al gelden voor nieuwe tunnels. De Waterwolftunnel voldoet aan deze eisen.
De huidige staat van alle vaarwegoevers is nader geanalyseerd . Op basis hiervan is de programmering  van enkele oevertrajecten aangepast. De eerste twee projecten zijn in voorbereiding , hierbij vindt nadere afstemming plaats met de belanghebbenden. Diverse oeverprojecten langs het Noord-Hollands Kanaal zijn afgerond o.a. in Amsterdam Noord en Purmerend. Het baggerwerk van meerdere vaarwegen in het noordelijk deel van de provincie zoals, Kanaal Omval- Kolhorn, Huigenvaart,.is uitgevoerd.
Aan de kunstwerken zijn de volgende werkzaamheden in 2015 opgepakt dan wel afgerond:

 • renovatie Kooijsluis en Koopvaardersschutsluis ( KVVS)  is uitgevoerd. De kolk wand van de KVSS bleek ernstiger aangetast dan gedacht . Dit betekent, dat nog een extra herstel noodzakelijk is om de levensduur op lange termijn zeker te stellen;
 • Het groot onderhoud aan diverse bruggen is afgerond. Het betreft de Aalsmeerderbrug, Irenebrug, Broekhornerbrug, Langebalkbrug  en brug Vrouwenverdriet.
 • Vervanging van het remming- en geleidewerk van de Schipholdraaibrug is afgerond; De schade aan het landhoofd van de Schipholdraaibrug is geanalyseerd en met het herstel is begonnen. .

De Waterwet stelt dat de provincies uiterlijk 22 december 2015 vaarwegbeheerders moeten hebben aangewezen. Deze aanwijzing is inmiddels vastgelegd in de (herziene) waterverordening die is vastgesteld door PS februari 2015. In de verordening is de provincie aangewezen als vaarwegbeheerder van de beroepsvaarwegen en staande mastroutes, uitgezonderd de vaarwegen die nu al bij een aantal gemeenten liggen. Van de overige recreatieve vaarwegen, die onderdeel uitmaken van de BRTN-routes, wordt het vaarwegbeheer in medebewind bij de waterschappen gelegd. De waterschappen krijgen voor de meerkosten over het vaarwegbeheer een vergoeding, maar betalen ook mee voor het waterkwantiteitsbeheer over de vaarwegen die de provincie beheert. De overeenkomsten daartoe zijn in 2015 getekend.
In het verlengde van de aanwijzing van het vaarwegbeheer wordt met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gesproken over herverdelen van vaarwegen. De inzet is dat de provincie het basisnet voor beroepsvaart en de staande mastroute in beheer en onderhoud houdt en de waterschappen de overige vaarwegen (CEMT-klasse I en BRTN-routes niet zijnde staande mastroutes). Dit is een traject dat naar verwachting in 2017 besluit rijp is.  
De tweejaarlijkse kwaliteitsmonitor is in 2015 niet uitgevoerd. De laatste monitoring vond plaats in 2014 en de eerstvolgende wordt in 2016 gehouden. Bij die monitoring wordt het functioneren van de netwerken in 2015 meegenomen.

Gebouwen

De provincie Noord-Holland heeft verschillende panden in beheer. De meeste panden zijn in gebruik voor de huisvesting van medewerkers en/of opslag van eigendommen. De provincie verhuurt een klein deel van haar panden als winkel, dienstwoning of kantoor aan derden.
Met de ingebruikname van het nieuwe archeologisch centrum in februari 2015 is de verkoop van het gebouw Mercurius in Wormer gestart. Dit gebouw is inmiddels verkocht. Verder zijn door ingebruikname van Dreef 3 de villa’s aan het Florapark 5, 6 en Frederikspark 10 en 12 beschikbaar gekomen voor verkoop. Inmiddels is Florapark 5 verkocht.
Het onderhoud aan de panden kan als volgt worden ingedeeld.

 • Planmatig onderhoud, dit betreft werkzaamheden volgens het meerjarenonderhoudsplan.
 • Niet planmatig onderhoud, dit betreft storingen en niet geplande kleine onderhoudswerkzaamheden.

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig (bouwkundig) onderhoud werken wij met een meerjarenonderhoudsplan. Eind 2013 zijn alle panden, die op dat moment in eigendom van de provincie waren, opnieuw geïnspecteerd. De gegevens van deze inspectie dienen als basis voor het meerjarenonderhouds-plan. Dit plan bevat het planmatig (bouwkundig) onderhoud aan de buitenzijde van de panden, zoals het schilderwerk, de vervanging of renovatie van daken en goten en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de terreinen (hekwerk, bestrating enz.). In dit plan is ook de periodieke vervanging van CV installaties meegenomen.  
Voor zowel het planmatig als het niet planmatig onderhoud van kantoor Houtplein 33,  Dreef 1, 3 en  Huis van Hilde is gekozen voor het afsluiten van een “maincontract” op basis van een prestatiecontract. Dit houdt één contract in voor het onderhoud aan deze gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en glasbewassing van de buitengevels. Dit met als doel kwaliteitsverbetering, kostenverlaging, risicodeling en innovaties te realiseren of te initiëren.

Niet planmatig onderhoud

Het niet planmatig onderhoud omvat het noodzakelijke klein onderhoud aan de panden, dat deels structureel plaatsvindt (onderhoud aan CV’s, zonweringen, automatische deuren en tuin) en deels op ad hoc basis (wanneer een onvolkomenheid wordt geconstateerd, na melding van storing of incidentele inspectie wordt uitgevoerd).

Uitvoering 2015

Het meerjarenonderhoudsplan 2015 hebben wij voor het grootste deel conform planning en binnen het beschikbare budget uitgevoerd. In 2015 is het buiten schilderwerk aan de zuid en westzijde van Paviljoen Welgelegen uitgevoerd. Tevens zijn vervangingen van dakbedekking uitgevoerd.  In Paviljoen Welgelegen zijn delen van het parket hersteld. In verband met de her-huisvesting van de fracties van PS na de verkiezingen, zijn diverse inrichtingswerkzaamheden aan Paviljoenslaan 7 en 9 (fractiehuis)_ uitgevoerd.
De winkelpanden in de plint van kantoor Houtplein zijn nog niet verhuurd, met uitzondering van het pand van de bloemenwinkel.

Wat heeft het gekost?

Beheer en onderhoud meerjarig gepland

Begroot

Besteed

Verschil

a) Wegen (inclusief groen en fietspaden)

 € 60.330.000

 € 57.394.000

 € 2.936.000

 Openbaar vervoerinfrastructuur

 € 1.989.000

 € 40.000

 € 1.949.000

b) Vaarwegen

 € 40.949.000

 € 35.272.000

 € 5.677.000

c) Planmatig onderhoud gebouwen

 € 843.000

 € 819.000

€ 24.000

d) Correctief onderhoud gebouwen

 € 400.000

€ 431.000

-/- € 31.000

Totaal onderhoud kapitaalgoederen

 € 104.511.000

 € 93.956.000

 € 10.555.000

Waarvan activa met een maatschappelijk nut:

 € 22.772.000

 € 20.246.000

 € 2.526.000

Bovenstaande budgetten zijn exclusief apparaatskosten.