Bereikbaarheid

Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorgdragen.

Doelenboom

Beleidsdoel 2.1

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Operationele doelen

2.1.1 Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

2.1.2 Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

2.1.3 Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

2.1.4 Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Beleidsdoel 2.2

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Operationele doelen

2.2.1 Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren

2.2.2 Rijksbeleid beïnvloeden

Beleidsdoel 2.3

Openbaar vervoer waarborgen

Operationele doelen

2.3.1 OV concessies aanbesteden en beheren

2.3.2 In OV voorzieningen investeren

Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Prioriteit

%

Toelichting

Besluitvorming over een (voorlopig) voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd (OD 2.1.2)

100

Conform

Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A8/A9 aan Provinciale Staten voorgelegd (OD 2.1.2)

100

Conform

Besluit over provinciaal inpassingsplan ‘Hoogwaardig openbaar vervoer Huizen-Hilversum’ aan Provinciale Staten voorgelegd (OD 2.1.3)

75

Ontwerp PIP in december 2015 door GS vastgesteld. In januari 2016 in de PS commissie M+F besproken.

De nieuwe busconcessie Haarlem-IJmond geïmplementeerd en vanaf december 2015 uitgevoerd (OD 2.3.1)

0

Huidige concessie is met 2 jaar verlengd als gevolg van juridische besluitvorming.

Eerste integrale gebiedscontract provinciale infrastructuur ‘Kop van Noord-Holland’ in uitvoering. Gebiedscontracten zijn ingesteld om meer aan de markt over te laten en mede daardoor realiseren van de taakstelling van € 4 miljoen in 2016 (OD 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4)

100

Gecontracteerde aanneemcombinatie is september 2015 gestart

Op basis van de ervaringen bij het eerste integrale gebiedscontract de werkwijze voor de gebiedscontracten voor de gebieden Noord-Kennemerland, West-Friesland en Gooi- en Vechtstreek kiezen (OD 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4)

100

Op basis evaluatie tot stand komen contract en aanbesteding voor gebiedscontract Kop van Noord-Holland (op de markt), zijn verbeterde contracten opgesteld voor de uitvraag gebied Midden-Noord (samenvoeging Noord-Kennemerland en West Friesland) en gebied Gooi- en Vechtstreek

Vaststellen (nieuwe) nota kapitaalgoederen 2015 (OD 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4)

100

September  2015 is door Provinciale staten de nota Infrastructurele Kapitaalgoederen vastgesteld (NIKG). Deze nota vervangt de nota Kapitaalgoederen.

Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar

Omgevingsfactor

Ontwikkeling

Ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen.

Geen ontwikkelingen.

Partners in de Metropoolregio Amsterdam, het Rijk, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties, individuele grondeigenaren en reizigers.

Geen ontwikkelingen.

Demografische en economische ontwikkelingen.

Geen ontwikkelingen.