Specificatie algemene dekkingsmiddelen

LASTEN

BATEN

SALDO

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

7001

Resultaat op uitzettingen<1 jaar

0

0

0

0

0

7011

Renteresultaat

0

0

8.843

8.867

-8.867

7011

Rentetoevoeging aan gelden van derden

0

0

0

0

0

7021

Uitkering uit het Provinciefonds

0

0

111.675

112.206

-112.206

7030

Motorrijtuigenbelasting

0

0

191.000

191.105

-191.105

7040

Dividendopbrengsten

0

0

300

348

-348

7041

Resultaat op verkoop aandelen

0

0

0

0

0

7045

Voorziening Reorganisatie

0

0

0

0

0

7045

Voorziening Risico's

0

200

0

300

-100

7045

Voorziening GO-gelden

0

0

0

0

0

7045

Voorziening Subsidiecrediteuren

0

0

300

1.285

-1.285

7050

Stelpost afrekeningsverschillen vr.jaren

0

0

11.500

0

0

7050

Stelpost te verwachten onderuitputting

0

0

0

0

0

7050

Stelpost Infra/Normkosten

0

0

0

0

0

7050

App.kst.in de loop van het jaar ontstaan

-3.350

0

0

0

0

7050

App.kst.overgebracht naar producten

6.990

0

0

0

0

7050

Apparaatskosten doorbelast naar activa

-5.200

0

0

0

0

7050

Stelpost prijsstijgingen

0

0

0

0

0

7050

Doorschuif btw

0

291

2.752

2.511

-2.220

7050

Stelpost opvangen macro-ec. Tegenvallers

0

0

0

0

0

7050

Stelpost Nieuw collegeprogramma

0

0

0

0

0

7050

Stelpost bezuinigingsopdracht Directie

0

0

0

0

0

7050

Stelpost frictiekosten RUDs

0

0

0

0

0

Totaal

-1.560

491

326.370

316.622

-316.132